Đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của hãng Hàng không Vietnamairlines

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

—–š›&š›—–

 

Đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của hãng Hàng không Vietnamairlines

 Giáo viên hướng dẫn:

  Học viên:

      Mã học viên:

  Lớp:

 

  

Hà nội, tháng 3 năm 2019

 

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.. 5

 1. Tính cấp thiết của đề tài 5
 2. Mục đích nghiên cứu. 6
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 6
 4. Phương pháp nghiên cứu. 7
 5. Kết cấu khóa luận. 7

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ   9

1.1. Giới thiệu về Hàng không Vietnamairlines. 9

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 9

1.1.2. Cơ cấu tổ chức. 10

1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2014 – 2018  16

1.2. Sự cần thiết đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. 18

1.3. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu. 21

1.3.1. Khái niệm.. 21

1.3.2. Nội dung đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu  23

1.3.3. Vai trò dịch vụ vận chuyển. 25

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu  27

1.4.1. Nhân tố khách quan. 27

1.4.2. Yếu tố chủ quan. 29

Tiểu kết chương 1. 31

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI HÃNG HÀNG KHÔNG VIETNAMAIRLINES. 32

2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại hãng Hàng không Vietnamairlines. 32

2.1.1. Các dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu. 32

2.1.2. Đánh giá phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu. 36

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại Hãng Hàng không Vietnamairlines. 40

2.2.1. Yếu tố khách quan. 40

2.2.2. Phân tích các yếu tố nội bộ. 44

2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của Hàng không Vietnamairlines. 45

2.3.1. Những thuận lợi 45

2.3.2. Những khó khăn. 46

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế. 47

Tiểu kết chương 2. 48

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI HÀNG KHÔNG VIETNAMAIRLINES. 49

3.1. Kinh nghiệm của một số hãng hàng không trong dv vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu  49

3.1.1. Kinh nghiệm của Singapore. 49

3.1.2. Kinh nghiệm của Mỹ. 50

3.1.3. Bài học cho Hàng không Vietnamairlines. 50

3.1.4. Định hướng phát triển của Hãng Hàng không Vietnamairlines. 51

3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại hãng Hàng không Vietnamairlines. 52

3.2.1. Hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại người lao động  52

3.2.2. Hoàn thiện chính sách khách hàng. 54

3.2.3. Biện pháp trong khâu chuẩn bị và kiểm tra chứng từ. 57

3.3. Kiến nghị 59

Tiểu kết chương 3. 61

KẾT LUẬN.. 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 63

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam đang hội nhập toàn cầu với một môi trường kinh doanh mở hội nhập quốc tế, cùng với đó là sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Việc hội nhập kinh tế quốc tế với nền kinh tế phẳng sẽ đêm lại những cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại trong lĩnh vực vận tải hàng hóa nói riêng. Tuy nhiên hội nhập kinh tế cũng là những thách thức cho các Doanh nghiệp thương mại Việt Nam khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ phía các Doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý điều hành. Trong điều kiện đó thì để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp  trong ngành vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng thì việc mở rộng phát triển các dịch vụ chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp vận tải hàng không của Việt Nam.

2. Mục đích nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại Hãng Hàng không Vietnamairlines từ đó đưa ra các đề xuất giái pháp phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại hãng Hàng không Vietnamairlines.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ vận chuyển hàng hoá.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại hãng Hàng không Vietnamairlines giai đoạn 2014 – 2018.
 • Đề xuất giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại hãng Hàng không Vietnamairlines.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–           Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu đang được triển khai tại hãng Hàng không Vietnamairlines.

 • Phạm vi nghiên cứu: Hãng Hàng không Vietnamairlines.
 • Thời gian nghiên cứu: khảo sát các dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại hãng Hàng không Vietnamairlines từ năm 2014 đến 2018 và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu cho Hãng hàng không Vietnamairlines đến năm 2020.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

Tác giả sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp các nhà quản trị cũng như các cán bộ thuộc các phòng ban: Phòng kinh doanh, Phòng marketing, Phòng kế toán tài chính, để thu thập được các số liệu về: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu trong thời gian qua và định hướng phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

 

5. Kết cấu khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận được kết cấu gồm 3 chương:

 

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

1.1. Giới thiệu về Hàng không Vietnamairlines

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của ngành HKDD Việt Nam. Hơn 40 năm phát triển kể từ ngày 15/1/1956, ngành HKDD Việt Nam đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, và mô hình tổ chức quản lý đã từng bước thay đổi để mong muốn đáp ứng yêu cầu đổi mới trong từng giai đoạn, phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam và quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Tổng Công ty HKVN được thành lập lần thứ nhất theo Quyết định số 225/CT ngày 22/8/1989 của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng, là một đơn vị kinh tế quốc doanh được tổ chức theo Điều lệ liên hiệp Xí nghiệp, trực thuộc Tổng cục HKDD Việt Nam.
Ngày 20/4/1993, theo Quyết định số 745/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, VNA được thành lập, trực thuộc Cục HKDD Việt Nam, và được thành lập lại theo Quyết định số 441/TTg ngày 22/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Công ty HKVN được thành lập lần thứ hai theo Quyết định số 328/TTg ngày 27/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động được Chính phủ phê chuẩn tại Nghị định số 04/CP ngày 27/01/1996. Từ tháng 5/1996, Tổng Công ty HKVN chính thức đi vào hoạt động. Là một Tổng Công ty Nhà nước có quy mô lớn, lấy VNA làm nòng cốt và bao gồm các đơn vị thành viên có quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, hoạt động trong ngành HK. Việc thành lập Tổng Công ty HKVN là một bước chuyển lớn về tổ chức của Ngành HKDD Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nóơc, tạo điều kiện để xây dựng một hãng HK mạnh, vươn lên ngang tầm các hãng HK trong khu vực và trên thế giới.

HKVN với tên giao dịch quốc tế là VietNam Airlines ngày càng trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam và khách nước ngoài.
 • Tên đăng ký chính thức: Tổng Công ty hàng không Việt Nam.
 • Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Airlines Corporation.
 • Tổng Công ty HKVN được thành lập theo quyết định số 328/TTg, ra ngày 27/5/1995 của thủ tướng chính phủ và nghị định số 04/CP ngày 27/01/1996 của chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng Công ty.
 • Bộ kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số110824 vào ngày 15/3/1996 tại Hà Nội.
 • Vốn đăng ký: 1.661.339.000.000 đồng (một nghìn sáu trăm sáu mươi mốt tỷ ba trăm ba mươi chín triệu đồng).

1.1.2. Cơ cấu tổ chức

Hình 1. 1. Cơ cấu tổ chức của Hàng không Vietnamairlines

(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietnamairlines, 2018)

Hội đồng Quản trị

Nhiệm kỳ ủy viên HĐQT là 5 năm, HĐQT gồm có 3 thành viên:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ủy viên kiêm Giám đốc
 • Ủy viên kiêm Kế toán trưởng

Giám đốc là đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT. Bộ máy quản trị của Công ty theo quan hệ dọc: HĐQT, Giám đốc,  các phòng ban, các đội thi công trực thuộc.

Giám đốc và phó giám đốc

Giám đốc điều hành có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Dưới quyền Giám đốc điều hành có các Khối, Phòng, Ban giúp Giám đốc quản lý và triển khai, giám sát hoạt động của Công ty

Văn phòng đối ngoại

– Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty tổ chức các hoạt động của cơ quan quản lý và điều hành thông suốt; công tác văn hóa thể thao.

– Nhiệm vụ:

+ Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, tài liệu chung của Văn phòng Công ty, quản lý, sử dụng con dấu đảm bảo đúng quy định. Tổ chức quản lý, tiếp nhận báo cáo Giám đốc Công ty xử lý công văn đến và đi, các đơn thư theo đúng quy định.

+ Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, dịch và biên dịch tài liệu, làm các thủ tục xuất nhập cảnh cho CBNV Công ty được Tập đoàn, Công ty cử đi công tác, học, họp.

+ Hướng dẫn các phòng ban trong Công ty thực hiện đúng các quy định hành chính, quản lý, lưu trữ, phát hành văn bản.

+ Kiểm tra, đôn đốc các phòng ban thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao. Thực hiện nếp sống văn hóa công sở.

+Lập báo cáo tổng hợp về các mặt hoạt động của toàn Công ty theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc. Đón tiếp khách đến làm việc tại Công ty, tổng hợp sắp xếp lịch công tác hàng ngày, hàng tuần, tháng của Giám đốc và lãnh đạo Công ty trên cơ sở kế hoạch và chương trình công tác của từng chức danh.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietthueluanvan.com/

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666