GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CHO CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

 

Đề tài:

GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CHO CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP

 

Hà Nội  năm 2018

MỤC LỤC                                                    Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. iv

DANH MỤC HÌNH VẼ.. v

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ.. vi

PHẦN MỞ ĐẦU.. 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1
  3. Phương pháp nghiên cứu. 2
  4. Bố cục của chuyên đề. 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP   4

1.1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 4

1.1.1. Quá trình hình thành phát triển. 4

1.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 5

1.1.3. Loại hình tổ chức kinh doanh. 5

1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty. 6

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động. 6

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 6

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 8

1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 8

1.3.2. Các kết quả hoạt động khác. 14

1.4. Các đặc điểm về kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác Marketing Mix của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 16

1.4.1.        Môi trường vĩ mô. 16

1.4.2.        Môi trường vi mô. 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP.. 33

2.1. Đánh giá tổng quan tình hình tiêu thụ sản  phẩm  tại Công ty 2012 – 2018. 33

2.1.1 Mục tiêu, kế hoạch hoạt động tiêu thụ của công ty. 33

2.1.2 Kết quả hoạt động tiêu thụ của Công ty. 33

2.2. Phân tích các giải pháp Marketing Mix của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group đã áp dụng. 35

2.2.1. Chính sách sản phẩm.. 36

2.2.2. Chính sách giá cả. 38

2.2.3. Chính sách phân phối 39

2.2.4. Chính sách xúc tiến. 42

2.2.5 Chính sách con người 46

2.2.6 Quy trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ. 52

2.2.7 Điều kiện vật chất 54

2.3. Đánh giá ưu điểm và hạn chế trong hoạt động quản trị Marketing Mix của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 55

2.3.1 Những ưu điểm trong hoạt động marketing Mix  tại Công ty. 55

2.3.2. Những hạn chế  trong hoạt động marketing Mix  tại công ty. 56

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CHO CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP.. 59

3.1.       Định hướng phát triển của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 59

3.1.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty. 59

3.1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 – 2021. 60

3.1.2. Định hướng marketing giai đoạn 2017- 2020 của Công ty. 60

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt đông Marketing Mix cho Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 62

3.2.1.Hoàn thiện chính sách lựa chọn vàđịnh vị thị trường mục tiêu của công ty. 62

3.2.2.        Hoàn thiện chính sách giá. 66

3.2.3. Hoàn thiện chính sách kênh phân phối 70

3.2.5. Hoàn thiện chính sách xúc tiến thương mại 71

3.3. Kiến nghị với nhà nước. 73

KẾT LUẬN.. 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 76

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
1. BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. BCĐKT Bảng cân đồi kế toán Bảng cân đồi kế toán
3. BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. CN Chi nhánh Chi nhánh
5. HĐQT Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị
6. GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa
7. GTGT Giá trị gia tăng Giá trị gia tăng
8. ISO Intenational Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
9. LNST Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế
10. NLĐ Người lao động Người lao động
11.  ROE  Return On Equity Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
12. ROA Return On Assets Tỷ suất thu nhập trên tài sản
13. SXKD Sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh
14. TSCĐ Tài sản cố định TSCĐ
15. TSDH Tài sản dài hạn TSDH
16. TSNH Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn
17. TGĐ Tổng giám đốc Tổng giám đốc
18. VCSH Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu
19. VCĐ Vốn cố định Vốn cố định
20. VCSH Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu
21. WTO World Trade Organisation Tổ chức thương mại thế giới

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty. 12

Hình 1.2:  Biểu đồ về doanh thu của Công ty 2013-2018. 18

Hình 1.3. Biểu đồ chi phí của công ty 2013 -2018. 19

Hình 1.4: Tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 2010 -2018. 23

Hình 1.5: Lạm phát của Việt Nam từ năm 2010 -2018. 24

Hình 1.6: Biến động nhân sực Công ty 2013- 2018. 32

Hình 2.1. Hệ thống kênh bán hàng của Công ty. 46

Hình 2.2. Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng. 55

Hình 2.3:  Quy trình hoạt động tiêu thụ sản phẩm.. 59

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Bảng 1.1: Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  2013 -2018. 10

Bảng 1.2. GDP của Việt Nam qua các năm 2010-2018. 17

Bảng 1.3. Lạm phát của Việt Nam 2010 – 2018. 18

Bảng 1.5. Cơ cấu tài sản nguồn vốn của Công ty. 22

Bảng 1.6. Chỉ tiêu năng lực tài chính của Công ty 2013 -2018. 24

Bảng 1.7.Cơ cấu lao động của công ty 2013-2018. 27

Bảng 1.8. Sản phẩm văn phòng phẩm chính của công ty. 31

Bảng 2.1. Kế hoạch hoạt động tiêu thụ sản phẩm 2013 – 2018. 33

Bảng 2.2. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 2013 – 2018. 33

Bảng 2.3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo loại sản phẩm 2013 – 2018. 35

Bảng 2.4. Chính sách sản phẩm Công ty 2013 – 2018. 36

Bảng 2.5: Bảng so sánh giá sản phẩm văn phòng phẩm của Công ty 2013 – 2018. 39

Bảng 2.4 Số lượng các kênh bán hàng của Công ty. 41

Bảng 2.6. Hoạt động Marketing của Công ty 2013 -2018. 44

Bảng 2.7: Đặc điểm của lực lượng bán hàng của Công ty. 47

Bảng 2.8: Tình hình tuyển dụng lực lượng bán hàng của Công ty năm 2017-2018. 50

Bảng 2.9. Tình hình đào tạo lực lượng bán hàng của Công ty. 51

Bảng 3.1:  Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017-2021. 60

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Như vậy, việc cần làm đối với Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group là hoạch định chiến lược Marketing đến năm 2020. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc hoạch định chiến lược marketing, tác giả đã chọn vấn đề: “Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động Marketing Mix cho Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group” làm đề tài chuyên đề cao học.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Chiến lược marketing Mix Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group trong giai đoạn 2016 – 2018.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: Chuyên đề nghiên cứu hoạt động Marketing Mix tại Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group tại Hà Nội.

Phạm vi về thời gian: Chuyên đề nghiên cứu hoạt động  Marketing Mix Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group trong các năm 2016 – 2018.

3. Phương pháp nghiên cứu

Chuyên đề nghiên cứu dựa trên phương pháp nghiên cứu mô tả với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp và phân tích số liệu thu thập tại các phòng kế toán, phòng kế hoạch và phòng kinh doanh trong Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group.

4. Bố cục của chuyên đề

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo; phần nội dung chính của Chuyên đề được chia thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group

Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động Marketing Mix cho Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP

1.1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group

1.1.1. Quá trình hình thành phát triển

Tên giao dịch: NGUYEN BINH NB ICT., JSC

Mã số thuế: 0102206112

Địa chỉ: Số 1 đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nguyên

Ngày cấp giấy phép: 30/03/2007

Ngày hoạt động: 30/03/2007

Số TK: 102010000772208

Ngân hàng: NH VIETINBANK-CN TÂY HÀ NỘI

Điện thoại: 0437632658 / 0437970071

Hotline: 0983.092.526

Website: nguyenbinhict.com

Email: nguyenbinhict@gmail.com .

Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group – NGUYEN BINH ICT CO.,LTD có địa chỉ tại Số 1 đường Tây Tựu – Phường Tây Tựu – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội. Mã số thuế 0102206112 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Quận Bắc Từ Liêm với ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thiết bị văn phòng phẩm và rượu nhập khẩu như: NPP bút bi Bến Nghé, Giấy vở An Toàn, Rượu vang nhập khẩu, Mỹ phẩm Bell Đức, Khăn mặt AKA.

Năm 2010 Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang phân phối Rượu vang nhập khẩu. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của Công ty, đánh dấu sự phát triển của Công ty.  Các sản phẩm nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group là bia gấu Đức, đây là sản phẩm thị trường mà Công ty đã có dự định phân phối từ những năm 2008 song do điều kiện về nguồn lực chưa đủ đáp ứng nên Công ty chưa thể mở rộng vào năm đó.

Trải qua 10 năm thành lập và phát triển Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group đã từng bước phát triển sản xuất kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngày nay Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group đã trở thành Công ty mạnh về mảng phân phối các thiết bị văn phòng và dự định trong tương lai là các sản phẩm văn phòng phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Với lực lượng cán bộ công nhân viên khoảng hơn 80 người, Công ty luôn nỗ lực phấn đấu để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, các doanh nghiệp trong nước về dịch vụ văn phòng phẩm.

1.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh phân phối các thiết bị văn phòng phẩm của các đơn vị sản xuất trong nước.

– Nhà phân phối bút bi Bến Nghé, Giấy vở An Toàn.

– Nhà phân phối các sản phẩm nhập khẩu Rượu vang nhập khẩu, Mỹ phẩm Bell Đức.

-Nhà phân phối sản phẩm nhập khẩu khăn mặt AKA.

– Dịch vụ tư vấn, đào tạo.

– Dịch vụ lắp đặt bảo hành và bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị văn phòng phẩm.

1.1.3. Loại hình tổ chức kinh doanh

Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group hoạt động dưới dạng hình thức Công ty TNHH ngoài nhà nước. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm: Giám đốc Công ty có quyền hạn và chịu trách nhiệm điều hảnh quản lý mọi hoạt động của Công ty, bên dưới là các phòng ban.

Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ. Là ngươi chịu trách nhiệm điều hành và quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Chức năng của Công ty là hoạt động kinh doanh đa ngành nghề là nhà phân phối các sản phẩm về văn phòng phẩm.

Bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu, vốn tự bổ sung, sử dụng hợp lý các nguồn lực, tối đa hóa lợi nhuận, tích lũy đầu tư và phát triển Công ty

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)

Hình 1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Giám đốc

– Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

– Đại diện cho Công ty trong quan hệ với cơ quan Nhà nước và các bên thứ ba về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi điều lệ của Công ty.

– Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh khác và cán bộ, công nhân viên lao động dưới quyền (trừ các chức danh do Hội triệu đồng quản trị bổ nhiệm).

– Quyết định trả lương và phụ cấp đối với người lao động trong công ty.

– Ký kết các hợp triệu đồng kinh tế theo quy định.

– Đại diện công ty ký chịu trách nhiệm các sản phẩm đưa ra thị trường.

Phòng tài chính kế toán

-Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc công ty về công tác kế toán tài chính, đảm bảo phản ánh kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn Công ty.

-Thực hiện chế độ ghi chép, phân tích, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, liên tục và có hệ thống số liệu kê toán về tình hình luân chuyển, sử dụng vốn, tài sản cũng như kết quả hoạt động SXKD của công ty.

– Hạch toán kinh tế, quản lý nguồn vốn đầu tư và công tác thống kê đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;\.

– Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn cho hoạt động của công ty.

– Tổ chức thực hiện, chỉ đạo và hướng dẫn toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty theo chế dộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty.

Phòng hành chính nhân sự

Lập kế hoạch chi tiết bổ xung, bố trí nhân lực cho từng đơn vị chức năng. Xây dựng nội quy, qui chế hoạt động, nội quy lao động, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, đảm bảo mọi chế độ chính sách.

Tổ chức công tác đối nội, đối ngoại, mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm, điều hành sinh hoạt thông tin, quan tâm đời sống cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. Văn thư đánh máy, quản lý hồ sơ tài liệu đúng qui định.

Cửa hàng

Chịu sự phâp công quản lý của lãnh đạo của Công ty, có nhiệm vụ kinh doanh các thiết bị, các sản phẩm nhập khẩu, chịu trách nhiệm nhập xuất các loại thiết bị văn phòng phẩm, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị kinh doanh  khác.

            Phòng Kinh doanh

Là phòng chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực:

– Tổ chức bán hàng trên cơ sở xác định tính hợp pháp của sản phẩm, thực hiện các công việc bán hàng trực tiếp hoặc thông qua các hình thức khác.

– Đề xuất các phương án bán hàng và các phương thức thanh toán linh hoạt.

– Thực hiện các công tác dịch vụ phục vụ khách hàng như: tiếp thu và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

– Tổ chức hướng dẫn, đào tạo lực lượng và mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp;

– Xây dựng và soạn thảo các hợp triệu đồng bán hàng theo đúng các quy định;

– Tiếp nhận và giải quyết tất cả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

– Soạn thảo và lưu trữ các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ phòng.

Nhận xét:

– Trong mô hình tổ chức bộ máy của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group khá gọn nhẹ, phù hợp với hình thức kinh doanh của Công ty là thương mại và đầu tư xây dựng.

– Ưu điểm: Bộ máy phòng ban gọn nhẹ, đảm bảo tối ưu trong việc phối hợp hoạt động.

– Chưa có phòng Marketing và phòng dự án riêng biệt, hiện tại phòng kinh doanh đang thực hiện chức năng nhiệm vụ của 2 phòng này.

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group

1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group được thành lập đã 10 năm với bề dầy trong lĩnh vự thiết bị văn phòng phẩm, hiện nay Công ty đang bước vào giai đoạn ổn định và phát triển. Với lượng khách hàng ngày càng tăng và mức độ tin tưởng dành cho các dịch vụ của công ty cũng ngày càng cao, Công ty Nguyên Bình hứa hẹn sẽ có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ta sẽ cùng  dựa trên Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp của Công ty Bất động

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietthueluanvan.com/

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

 

Leave Comments

0926708666
0926708666