Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

 

Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số:      60.34.20

 LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng, Năm 2018

 

MỞ ĐẦU

1.   Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán là một thị trường đặc thù mà nguyên tắc hoạt động hàng đầu là nguyên tắc trung gian, nghĩa là các nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán không thể giao dịch trực tiếp mà phải thông qua các trung gian môi giới chứng khoán. Các trung gian môi giới chứng khoán hiện nay chủ yếu vẫn là các công ty chứng khoán. Vì vậy, thị trường chứng khoán có hoạt động tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dịch vụ môi giới của các công ty chứng khoán. Cho đến nay hầu hết các công ty chứng khoán tuy đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát triển dịch vụ môi giới nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục.

Với suy nghĩ như vậy, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” để làm luận văn nghiên cứu.

2.   Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán.

Phân tích, đánh giá kết quả và hạn chế của dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Đề ra giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của VCBS trong thời gian tới.

3.   Câu hỏi nghiên cứu

Phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán bao gồm những nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá kết quả và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán là gì?

 

 

Thực trạng phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam như thế nào? Có những thành công và hạn chế gì?

Các giải pháp để tiếp tục phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam sắp đến là gì?

4.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tất cả các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
 • Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam từ năm 2010 đến năm

5.   Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích và tổng hợp dữ liệu để khái quát bản chất của các vấn đề cần nghiên cứu.

6.   Kết cấu của luận văn

Cơng 1: Lý luận về phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán.

Cơng 2: Thực trạng phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Cơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

 

CHƯƠNG 1. LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  VÀ DỊCH VỤ MÔI  GIỚI CHỨNG KHOÁN

1.1.1. Công ty chứng khoán và các hoạt động của công ty chứng khoán

a.   Vị trí của công ty chứng khoán trong thị trường chứng khoán

 • Nguyên tắc hoạt động của TTCK: Nguyên tắc trung gian, nguyên tắc đấu giá, nguyên tắc công khai
 • Chức năng của thị trường chứng khoán: TTCK tạo ra một kênh huy động vốn hữu hiệu cho nền kinh tế, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng, tạo tính thanh khoản cho các loại CK, là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho Chính phủ thực hiện việc quản lý vĩ mô nền kinh tế.
 • Các chủ thể tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoá: Tổ chức phát hành, nhà đầu tư, các công ty chứng khoán, Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán

b.   Đặc điểm và vai trò của công ty chứng khoán

 • Đặc điểm của CTCK: Công ty chứng khoán là trung gian tài chính trên thị trường tài chính, là tổ chức kinh doanh có điều kiện, hoạt động của công ty chứng khoán phải theo hai nhóm nguyên tắc đạo đức và tài chính.
 • Vai trò của công ty chứng khoán: o Đối với tổ chức phát hành o Đối với các nhà đầu tư
  • Đối với thị trường chứng khoán
  • Đối với cơ quan quản lý thị trường

c.    Các hoạt động của công ty chứng khoán:

Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu tư.

1.1.2. Dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán

a.   Đặc điểm và vai trò của dịch vụ môi giới chứng khoán

 • Đặc điểm
 • Hoạt động môi giới dẫn đến xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán, người môi giới và khách hàng. Do vậy, công ty chứng khoán cần phải tuân thủ quy định sau: tách biệt hoạt động Tự doanh và hoạt động Môi giới.
 • Người môi giới cần phải tuân theo các quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động môi giới.
 • Khi tham gia thị trường chứng khoán thì nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư của mình.
 • Vai trò
 • Đối với nhà đầu tư:
 • Đối với công ty chứng khoán
 • Đối với thị trường chứng khoán

b.   Quy trình của hoạt động môi giới chứng khoán

Mở tài khoản cho khách hàng, nhận lệnh, thực hiện lệnh, xác nhận kết quả thực hiện lệnh, thanh toán bù trừ giao dịch, thanh toán và nhận chứng khoán.

c.    Các loại hình môi giới chứng khoán

 • Hoạt động môi giới trên thị trường giao dịch tập trung
 • Hoạt động môi giới trên thị trường giao dịch bán tập trung

1.2.  PHÁT  TRIỂN  DỊCH  VỤ  MÔI  GIỚI  CHỨNG  KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 • Nội dung phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán
 • Mở rộng quy mô giao dịch chứng khoán

Phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán bằng cách mở rộng quy mô giao dịch, tức là làm gia tăng số lượng tài khoản của khách hàng tại công ty, gia tăng doanh số hay giá trị giao dịch, gia tăng số lượng các sản phẩm hỗ trợ dịch vụ môi giới chứng khoán,…..

 • Tăng thị phần của CTCK trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ môi giới chứng khoán.
 • Tăng thu nhập từ dịch vụ môi giới chứng khoán
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán và các sản phẩm hỗ trợ
 • Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro:

CTCK đã ban hành, liên tục cập nhật và hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế nội bộ cũng như thành lập bộ phận chức năng nhằm thiết lập và duy trì một cơ chế hiệu quả trong việc kiểm soát các rủi ro trên.

1.2.2.Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán

Tăng trưởng quy mô giao dịch được đánh giá thông qua các chỉ tiêu như sau:

 • Tăng trưởng số lượng tài khoản của khách hàng tại công ty
 • Tăng trưởng doanh số giao dịch.
 • Tăng trưởng số lượng các sản phẩm hỗ trợ dịch vụ môi giới chứng khoán và sự mở rộng danh mục sản phẩm qua các thời kỳ đánh giá sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ trong hoạt động môi giới chứng khoán của CTCK.

 . Tăng trưởng v thị ph n dịch vụ môi giới chứng khoán của CTCK trên thị trường: Chỉ tiêu này phản ảnh năng lực cạnh tranh của CTCK trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ môi giới chứng khoán. 

1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán của CTCK

a.   Các nhân tố khách quan

 • Sự phát triển và mức độ ổn định của nền kinh tế – chính trị.
 • Sự phát triển của thị trường chứng khoán.
 • Sự cạnh tranh của các công ty chứng khoán khác
 • Sự hỗ trợ của Nhà nước.
 • Hệ thống pháp luật

b.   Các nhân tố chủ quan

 • Chiến lược phát triển của công ty: Công ty luôn nhận thấy môi giới là hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho công ty, nhờ có hoạt động môi giới mà công ty sẽ tạo được vị thế của công ty trên thị trường và chỗ đứng trong lòng công chúng đầu tư, đưa hình ảnh công ty đến với đông đảo các nhà đầu tư.
 • Quy trình nghiệp vụ môi giới.
 • Trình độ của đội ngũ nhân viên.
 • Cơ sở vật chất, trình độ công nghệ.
 • Biểu phí và dịch vụ cung cấp .
 • Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666