GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY

 

Chuyên ngành: Công tác tư tưởng

Mã số            : 62 31 25 01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

 1. PGS,TS. Trần Thị Anh Đào 2. TS. Bùi Thế Đức

HÀ NỘI – 2017

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………….. 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN……………………………………………………………………….. 8

 1. Nghiên cứu về đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng… 8
 2. Nghiên cứu về đạo đức ngành Công an, đạo đức người công an cách mạng và giáo dục đạo đức người công an cách mạng…………………….. 17
 3. Nghiên cứu về sinh viên các trường đại học ngành Công an và giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên………………………… 23
 4. Đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu…………………………………………. 25

Chương 1 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN…………………………………………. 29

cách mạng cho sinh viên ngành Công an…………………………….. 45

Công an nhân dân…………………………………………………………… 61

Chương 2: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC  LƯỢNG  CÔNG  AN  KHU  VỰC  PHÍA  BẮC  NƯỚC  TA HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA…………………………………………………………. 68

lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay. 68

lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay         109

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN KHU VỰC PHÍA BẮC NƯỚC TA THỜI GIAN TỚI………………………………………………………. 128

Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới……… 128

nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới…………………. 139

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………. 169

KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………… 171

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………….. 173

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ……………………….. 186

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………. 187

 

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 

 

 

Biểu đồ 2.1: Trình độ chuyên môn của giảng viên………………………………. 80

 

Biểu đồ 2.2: Đánh giá về nội dung chương trình giáo dục đạo đức  người  công an cách mạng cho sinh viên………………………………………………………………… 86

Biểu đồ 2.3: Phương pháp giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho

sinh viên hiệu quả………………………………………………………………………… 88

 

Biểu đồ 2.4: Thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng  của

sinh viên…………………………………………………………………………………….. 93

 

Biểu đồ 2.5: Mức độ tham gia các hoạt động đoàn, phong trào tình nguyện

hiện nay của sinh viên…………………………………………………………………… 96

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Lý do chọn đề tài

MỞ ĐẦU

 

Trải qua hơn bảy mươi năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, được sự lãnh đạo của Đảng, Công an nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc.

Công an nhân dân là lực lượng đứng ở tuyến đầu trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang và đầy trọng trách đó, lực lượng Công an nhân dân phải luôn trau dồi và nâng cao phẩm chất, đạo đức. Nâng cao bằng giáo dục, bằng rèn luyện trong công tác thực tế, trong quan hệ với dân, luôn gần gũi với dân và biết dựa vào dân.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của Công an nhân dân: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân” [69, tr.365].

Ngày 11 tháng 3 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12. Trong thư Bác Hồ đã nêu lên sáu vấn đề về “tư cách người công an cách mệnh”, nhắc nhở anh chị em rèn luyện đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng. Những lời dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân là phương hướng, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ công an trong mọi giai đoạn cách mạng.

 

 

 

 

 

Các trường đại học Công an nhân dân nói chung và các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta nói riêng là nơi đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho lực lượng Công an nhân dân, bồi dưỡng lớp lớp sỹ quan Công an có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo làm lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thành công tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đó là nơi đào tạo những cán bộ công an có phẩm chất cách mạng, có năng lực nghiệp vụ, có đức tính trung thực, dũng cảm, bình tĩnh, nhạy bén, linh hoạt và yêu nghề, khi tốt nghiệp ra trường đều đáp ứng yêu cầu trên từng cương vị công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên của nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giảng dạy luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc giáo dục kiến thức chuyên môn cũng như giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên, coi đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần thiết và cần phải được thực hiện thường xuyên. Việc giáo dục đạo đức người công an cho sinh viên các trường đại học, học viện Công an nhân dân được xem là vấn đề phải quan tâm lớn trong chiến lược phát triển con người mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an xác định trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cần giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ công an theo hướng kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của người chiến sĩ công an cách mạng và những giá trị đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong thời kỳ mới, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tình hình trong nước, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp, nguy hiểm hơn; các vấn đề về tệ nạn xã hội, tai nạn giao

 

 

 

 

 

thông, ô nhiễm môi trường còn nhiều diễn biến phức tạp… đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước trong đó có cán bộ công an chúng ta, số đông được rèn luyện, thử thách, giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, năng lực quản lý xã hội nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa về chính trị và phẩm chất, đạo đức, lợi dụng chức quyền để tham ô, lãng phí, quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, cơ hội và thực dụng. Không ít cán bộ bị giảm sút uy tín, không còn là công bộc của dân, thậm chí ức hiếp, trù dập nhân dân. Điều này làm xói mòn bản chất cách mạng của đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Trong khi đó, môi trường công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ công an đầy khó khăn, gian khổ và phức tạp, kẻ địch và bọn tội phạm luôn bằng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để tấn công, mua chuộc. Trước thử thách đó, một số ít cán bộ, chiến sĩ do thiếu rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên nên không giữ vững được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đã có những việc làm sai trái, vi phạm đạo đức người công an cách mạng… Những vi phạm về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói trên, tuy không phải là phổ biến nhưng nó đã làm mất lòng tin đối với nhân dân, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của lực lượng Công an nhân dân. Đây là những hành động, việc làm mà các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an phải kiên quyết đấu tranh, khắc phục để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, ngày càng được nhân dân tin yêu, quý trọng, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế. Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho các thế hệ sinh viên công an nói chung, sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta nói riêng ngay từ khi

 

 

 

 

 

các em đang ngồi trên ghế nhà trường là một trong những nhiệm vụ then chốt của các trường nhằm xây dựng, đào tạo ra lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, có hoài bão và khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những lý do trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ, ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng.

2.   Mục đích, nhiệm vụ của luận án

2.1.   Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân hiện nay, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới.

2.2.   Nhiệm vụ nghiên cứu

Luận án cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tổng quan các công trình nghiên cứu ở Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến đề tài “Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay”.
 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước
 • Khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và xác định những vấn đề đặt ra về giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện

 

 

 

 

 

 • Đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tớ

3.   Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1.   Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta.

3.2.   Phạm vi nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát thu thập tư liệu, số liệu công tác giáo dục người công an cách mạng của sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung (04 năm) ở các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay (tập trung khảo sát các trường: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy và Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân, riêng trường Học viện Chính trị Công an nhân dân, do mới thành lập từ năm 2014, do đó tác giả không khảo sát).

Thời gian khảo sát từ năm 2010 đến nay.

4.   Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1.   Cơ sở lý luận

Luận án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Công an, đồng thời có kế thừa các kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới về giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ công an.

4.2.   Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp phân tích – tổng hợp; phương pháp lô gic – lịch sử; phương pháp thống

 

 

 

 

 

kê; phương pháp so sánh; phương pháp điều tra xã hội học… đặc biệt chú trọng đến phương pháp tổng kết thực tiễn để đưa ra các luận điểm khoa học.

5.   Đóng góp mới của luận án

Trên cơ sở nội dung sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luận án xây dựng tiêu chuẩn đạo đức người công an cách mạng hiện nay.

 • Góp phần khái quát hóa và chính xác hóa một số quan điểm về đạo đức người công an cách mạng và giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên.
 • Xác định rõ các vấn đề mâu thuẫn đang đặt ra đối với giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tớ
 • Đề xuất hệ thống giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta trước yêu cầu mớ

6.   Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

6.1.  Ý nghĩa khoa học

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo, cung cấp thêm tư liệu khoa học phong phú, đáng tin cậy phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy về giáo dục đạo đức người công an cách mạng lực lượng Công an nhân dân nói chung và các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta nói riêng.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công an các tỉnh; dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ dạy – học các môn học Công tác tư tưởng, Xây dựng Đảng về tư tưởng, Đạo đức học… cho một số trường đại học.

6.2.  Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà lãnh đạo, quản lý các học viện, nhà trường Công an nhân dân trong việc xây

 

 

 

 

 

dựng chương trình, ban hành chính sách, sử dụng các giải pháp liên quan đến giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Luận án cung cấp kinh nghiệm cho các chủ thể sử dụng các giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân.

7.   Cấu trúc luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm có phần tổng quan tình hình nghiên cứu và 03 chương, 8 tiết.

 

 

 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.  Nghiên cứu về đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng

Vấn đề đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức cách mạng được các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, tùy theo mục đích, nhiệm vụ và phạm vi của vấn đề nghiên cứu.

 • Ở Lào, theo quan điểm cách mạng của Đảng nhân dân cách mạng Lào, đạo đức cách mạng là đạo đức mới, đạo đức của những người cách mạng chân chính, tiêu biểu cho những phẩm chất cao đẹp nhất của giai cấp công nhân và nhân dân các bộ tộc Lào. Đó là sự khái quát hiện thực đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và hiện thực của cách mạng, là kết quả của quá trình vừa đấu tranh cải tạo xã hội cũ, vừa xây dựng xã hội mớ

Cuốn sách Phẩm chất mới đạo đức cách mạng do tác giả Phu Mi Vông Vị Chít làm chủ biên, Nhà xuất bản Nhà văn Lào, năm 2013 đã nêu bật những chuẩn mực đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa của việc giáo dục đạo đức cách mạng trong việc hình thành con người mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tác phẩm nêu lên những yêu cầu mới đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng, như: đạo đức cách mạng phải đáp ứng được mục tiêu phấn đấu để hoàn thành chế độ dân chủ nhân dân Lào, chống chủ nghĩa cá nhân, hiện tượng lợi dụng chức quyền để thực hiện hành vi vô đạo, bảo vệ các quan hệ đạo đức đích thực, giữ gìn phong cách, lối sống của người cán bộ cách mạng; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước từng bước đuổi kịp các nước phát triển đòi hỏi phải nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ở Lào; vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay đòi hỏi phải nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ở Lào.

 

 

 

 

 

Luận án tiến sĩ lịch sử Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay của tác giả Bun-Ma Kệt-Kê-Sỏn năm 2003 đã trình bày quan điểm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào về đạo đức cách mạng: Đạo đức cách mạng là đạo đức mới – đạo đức của những người cách mạng chân chính, tiêu biểu cho những phẩm chất cao đẹp nhất của giai cấp công nhân và nhân dân các bộ tộc Lào. Nó được kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc với sự tiếp thu các giá trị đạo đức tiên tiến của thời đại. Luận án cũng nêu những đặc trưng cơ bản của phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh ở Lào gồm: trung thành và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân và nhân dân các bộ tộc Lào; sự thống nhất động cơ với hành động và yêu cầu hiệu quả; sự yêu thương và quý trọng con người: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Trong các bài báo khoa học Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Lào hiện nay, Tạp chí lịch sử Đảng, số 10 năm 2001 và Đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Lào có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, Tạp chí Sa Văn Phat Tha Na, số 58 năm 2001 của tác giả Bun-Ma Kệt-Kê-Sỏn đã có cái nhìn tổng quát về đạo đức cách mạng, vai trò của đạo đức cách mạng trong tình hình mới. Tác giả khẳng định đạo đức cách mạng là một trong những nhân tố quan trọng có tính chất quyết định hình thành nhân cách, tác phong và phương pháp công tác của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Không có đạo đức cách mạng thì không thể trở thành người cán bộ cách mạng và người cán bộ cách mạng không thể không có đạo đức cách mạng. Có thể nói, đạo đức cách mạng là cái gốc, là nền tảng của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh ở Lào nói riêng và người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng nói chung. Tác giả đã trình bày những tiêu chuẩn về đạo đức cách mạng cần phải có của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh ở Lào, đồng thời đó cũng là những tiêu chí phấn đấu mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải đạt được trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác.

Bài báo Nâng cao chất lượng xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của Đảng của tác giả Bun Nhăng Vo Lạ Chít, Tạp chí Lý luận chính trị – Hành chính Lào, số 01, năm 2005, xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân là khâu then chốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trong sạch, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bài báo đề cập tới tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức của người lãnh đạo quản lý, qua đó đề xuất những giải pháp mang tính khả thi trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cũng như đạo đức lối sống của họ.

Bài báo “Giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Lào

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietthueluanvan.com/

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666