HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP

 

TP. HỒ CHÍ MINH 2018

 

­MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 4

1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh. 4

1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh. 4

1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh. 5

1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh. 5

1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh. 7

1.2 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 7

1.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh. 7

1.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 8

1.2.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp. 11

1.2.4 Hiệu quả sử dụng chi phí 12

1.3. Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 13

1.3.1 Các nhân tố bên trong của doanh nghiệp. 13

1.3.2 Các nhân tố bên ngoài của doanh nghiệp. 15

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP. 17

2.1 Giới thiệu chung về Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 17

2.1.1. Giới thiệu tập đoàn Mitsubishi 17

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 18

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 20

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 20

2.2 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group giai đoạn 2016 – 2018. 26

2.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của công ty. 26

2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. 30

2.2.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty. 42

2.2.4 Hiệu quả sử dụng chi phí của công ty. 43

2.3 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần kỹ thuật Hà Nôi giai đoạn 2016 – 2018. 47

2.3.1 Kết quả đạt được. 47

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. 48

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI GROUP. 49

3.1. Định hướng phát triển của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group trong thời gian tới 49

3.1.1 Phương hướng  hoạt động. 49

3.1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 – 2023. 50

3.2.  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 51

3.2.1. Giảm chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 51

3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. 56

3.2.3.  Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn. 58

3.2.4. Các giải pháp khác. 59

KẾT LUẬN.. 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 65

 

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

ROA               : Sức sinh lời của tài sản

ROE               : Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu

SX                  : Sản xuất

SXKD            : Sản xuất kinh doanh

TCT               : Tổng công ty

TNHH            : Trách nhiệm hữu hạn

TM                 : Thương mại

TLLĐ             : Tư liệu lao động

TLSX             : Tư liệu sản xuất

TSCĐ             : Tài sản cố định

TSDH             : Tài sản dài hạn

VCSH            : Vốn chủ sở hữu

VDH              : Vốn dài hạn

 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1. Khái quát kết quả kinh doanh của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group  27

Bảng 2. 2. Hiệu quả hoạt động của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group giai đoạn 2016 – 2018. 29

Bảng 2. 3. Hiệu quả sử dụng tài sản chung của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group giai đoạn 2016 – 2018. 32

Bảng 2. 4. Bảng phân tích năng suất tài sản ngắn hạn Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group. 36

Bảng 2. 5. Hiệu quả tài sản dài hạn của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group giai đoạn 2016 – 2018. 39

Bảng 2. 6. Hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group giai đoạn 2016 – 2018. 45

Bảng 3. 1:  Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group năm 2019-2023  50

 

 

 

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

Lĩnh vực điều hòa không khí là ngành công nghệ đã hình thành và phát triển lâu đời và là một trong những ngành kinh doanh không thể thiếu trong quá trình phát triển của đất nước nhu hiện nay. Do đó cùng với sự phát triển hội nhập kinh tế, ngành điều hòa không khí đã có những thành công nhất định và những thay đổi vượt bậc trong quy mô và thị trường. Sản phẩm ngày càng đa dạng với nhu cầu thay đổi khiến cho ngành này luôn nhạy cảm với những biến động khác nhau của thị trường với nhiều doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên trong một vài năm trở lại đây xuất hiện một vài thương hiệu điều hòa mới tạo ra nhiều sự cạnh tranh trong lĩnh vực điều hòa không khí nên hoạt động kinh doanh của công ty một số năm trở lại đây đang chậm lại . Do đó sau một thời gian thực tập và làm việc tại công ty với kiến thức thu thập được trên giảng đưởng và kinh nghiệm sau một thời gian làm việc em đã có những nghiên cứa tổng quan về hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy em chọn Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group để thực hiện khóa luận của mình qua đề tài: “ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group “

2. Mục đích ngiên cứu

Đề tài được nghiên cứu hướng đến các mục đích chủ yếu sau đây:

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh

Phân tích đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động kinh doanh  của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group qua các năm gần đây, để từ đó cho thấy các mặt mà công ty đã đạt được cũng như những mặt tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó.

Đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Trong khuôn khổ của Khóa Luận đối tượng và phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu một số vấn đề cơ sở lý luận hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group qua 3 năm …. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm tới.

4 . Kết cấu khóa luận.

Kết cấu khóa luận gồm 3 chương chính:

Chương 1. Cơ sở lý luận chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group

Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bất động sản Thắng Lợi Group.

 

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh

1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản lý kinh tế rất quan tâm. Mọi hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hướng tới mục tiêu hiệu quả. Các doanh nghiệp đều có mục đích chung là làm thế nào để một đồng vốn bỏ vào kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất, khả năng sinh lời nhiều nhất. Vậy hiệu quả kinh doanh là gì?
Có tác giả cho rằng: hiệu quả kinh doanh là kết quả thu được trong hoạt động kinh doanh, là doanh thu tiêu thụ hàng hoá. Quan điểm này đến nay không còn phù hợp nữa. Trước hết, quan điểm này đã đồng nhất hiệu quả kinh doanh với kết quả kinh doanh. Theo quan điểm này, chi phí kinh doanh không được đề cập đến do vậy nếu kết quả thu được trong hai kỳ kinh doanh như nhau thì hoạt động kinh doanh ở hai kỳ kinh doanh ấy cùng đạt được một mức hiệu quả. Mặt khác, thực tế cho thấy, doanh thu của doanh nghiệp có thể tăng lên nếu chi phí cho đầu tư các nguồn lực đưa vào kinh doanh tăng lên và do đó nếu tốc độ tăng của doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng của chi phí thì trong một số trường hợp, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị âm, doanh nghiệp bị thua lỗ.
Có tác giả lại cho rằng: hiệu quả kinh doanh chính là phần chênh lệch tuyệt đối giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để có được kết quả đó. Quan điểm này đã gắn kết được kết quả thu được với chi phí bỏ ra, coi hiệu quả kinh doanh là sự phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (các chi phí). Tuy nhiên, kết quả và chi phí là những đại lượng luôn vận động vì vậy quan điểm này còn bộc lộ nhiều hạn chế do chưa biểu hiện được mối tương quan về lượng và chất giữa kết quả và chi phí.
Mỗi quan điểm về hiệu quả kinh doanh đều chứa đựng những ưu nhược điểm và chưa hoàn chỉnh. Qua các quan điểm trên, chúng ta có thể đưa ra định nghĩa đầy đủ về hiệu quả kinh doanh như sau: Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực trong hoạt động kinh doanh; trình độ tổ chức, quản lý của doanh nghiệp để thực hiện ở mức độ cao nhất các mục tiêu kinh tế – xã hội với mức chi phí thấp nhất.

1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh.

Thực chất khái niệm hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng đã khẳng định bản chất của hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh là phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, thiết bị máy móc, nguyên nhiên vật liệu và tiền vốn) để đạt được mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Trong mô hình kinh tế “ T- H – T “ khi bỏ ra một đồng vốn ban đầu nhằm đầu tư cho những yếu tố đầu vào, trải qua quá trình sản xuất doanh nghiệp luôn mong từ đồng vốn T ban đầu trở thành đồng vốn T’ với giá trị cao hơn giá trị đầu tư ban đầu. Bản chất của hiệu quả kinh doanh cũng vậy, đó là sự so sánh giữa yếu tố đầu vào với lợi nhuận thu được sau quá trình kinh doanh. Nó được phản ánh thông qua tình hình sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp

1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh

Trên thực tế có nhiều cách phân loại hiệu quả kinh doanh. Phân loại hiệu quả kinh doanh giúp nhà quản trị dễ dàng quản lý và nâng cao hiệu quả. Có nhiều tiêu thức phân loại khác nhau và dưới đây là một số tiêu thức phân loại thường gặp

Hiệu quả kinh doanh tuyệt đối và hiệu quả kinh doanh tương đối.

Căn cứ theo khía cạnh kết quả, hiệu quả kinh doanh được chia thành :

+ Hiệu quả kinh doanh tuyệt đối là phạm trù chỉ lượng hiệu quả cho từng phương án kinh doanh, cho từng doanh nghiệp , từng thời kỳ kinh doanh. Nó được tính toán bằng cách xác định mức lợi ích thu được với chi phí bỏ ra.

+ Hiệu quả tương đối là phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp.

Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và hiệu quả kinh doanh dài hạn.

Căn cứ vào khía cạnh thời gian đem lại hiệu quả, hiệu quả kinh doanh được chia thành:

+ Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn là hiệu quả kinh doanh thu được trong thời gian ngắn nhất với lợi ích thu về sớm nhất.

+ Hiệu quả kinh doanh dài hạn là hiệu quả thu được trong thời gian dài. Hiệu quả kinh doanh dài hạn luôn tiềm ẩn rủi ro song song với những khoản lợi ích với giá trị cao cho doanh nghiệp.

Hiệu quả chi phí bộ phận và hiệu quả chi phí tổng hợp.

Căn cứ vào khía cạnh phạm vi, hiệu quả kinh doanh được phân ra gồm:

+ Hiệu quả kinh doanh bộ phận là thước đo phản ánh trình độ và khả năng sử dụng các bộ phận trong quá trình sản xuất kinh doanh

+ Hiệu quả kinh doanh tổng hợp là phạm trù biểu hiện sự phát triển kinh tế có chiều sâu, phản ánh quá trình khai thác nguồn lực trong quá trình sản xuất

Hiệu quả kinh tế tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội.

Căn cứ theo khía cạnh đối tượng hiệu quả kinh doanh được chia gồm:

+ Hiệu quả kinh tế tài chính là hiệu quả kinh doanh thu được từ các hoạt động thương mại của từng doanh nghiệp. Nó được thể hiện thông qua lợi nhuận mà mỗi doanh nghiệp thu được khi kinh doanh trên thị trường

+ Hiệu quả kinh tế xã hội là sự đóng góp của doanh nghiệp vào lợi ích cộng đồng thông qua các hoạt động tạo công ăn việc làm, nộp ngân sách nhà nước, tăng năng suất lao động phát triển sản xuất, thay đổi cơ cấu.

1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh

Mọi hoạt động kinh doanh đều phải cân nhắc tới những phương án và giải pháp nhằm tối ưu hóa nguồn lực sẵn có và tìm kiếm khách hàng mới trên thị trường. Nếu không tận dụng và phát huy tối đa giá trị cốt lõi của doanh nghiệp thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra khó khăc, lợi ích kinh tế mang lại sẽ thấp, chi phí hoạt động cao doanh nghiệp sản xuất cầm chừng và có thể dẫn đến phà sản.
Nếu kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển thì doanh nghiệp buộc phải chấp nhận cạnh tranh gay gắt và quyết liệt từ nhiều đối thủ khác nhau dưới nhiều hình thức khác nhau. Do vậy để đạt được hiệu quả và nâng cao hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp cần tìm lối đi ổn định và các biện pháp nhằm xây dựng hình ảnh trên thị trường. Bên cạnh đó, việc cải tiến và áp dụng khoa học kỹ thuật cho phép doanh nghiệp sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, tiết kiệm tạo điều kiện phát triển

1.2 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh được phản ánh qua kết quả của khả năng sinh lời. Khả năng sinh lời của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh mức lợi nhuận của doanh nghiệp thu được trên 1 đơn vị chi phí , yếu tố đầu vào hoặc cũng có thể là kết quả sản xuất.

Các chỉ tiêu DN thường sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh gồm

Tỷ suất sinh lời của vốn (ROI )

Tỷ suất sinh lời của vốn (%) = ( tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và lãi vay / tổng vốn bình quân ) x 100

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ( ROE )

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu(%) = ( lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân) x 100

Tỷ suất sinh lời của tài sản ( ROS )

Tỷ suất sinh lời của tài sản(%)  = ( lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân ) x100

Tỷ suất sinh lời của doanh thu

Tỷ suất sinh lời của doanh thu (%) = (lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu) x100

1.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp

1.2.2.1 Hiệu quả sử dụng tài sản chung

Tài sản là một bộ phận quan trọng hình thành nên hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Người lao động tác động vào tư liệu lao động, thông qua quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm trao đổi trên thị trường. Đối với tài sản những chỉ tiêu thường được doanh nghiệp quan tâm khi xem xét hiệu quả sử dụng tài sản : Số vòng quay của tài sản , tỷ suất sinh lời của tài sản và suất hao phí của tài sản với doanh thu thuần , suất hao phí của tài sản với lợi nhuận sau thuế.
Số vòng quay của tài sản = ( Tổng doanh thu thuần / Tài sản bình quân )
Số vòng quay của tài sản cho biết mỗi đồng tài sản doanh nghiệp đầu tư tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.
Tỷ suất sinh lời của tài sản = ( Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản )x 100
Chỉ số của công thức tỷ suất sinh lời của tài sản trong kỳ phân tích cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận sau thuế trên một đơn vị tài sản.
Suất hào phí của tài sản so với doanh thu thuần.
Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần =  ( Tổng tài sản/ Doanh thu thuần từ bán hành và cung cấp dịch vụ )
Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần cho biết để tạo ra một đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải chi ra bao nhiêu đồng tài sản bình quân.
Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế.
Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế = (tài sản / lợi nhuận sau thuế TNDN )
Suất hao phí của tài sản so với lọi nhuận sau thuế cho biết thêm khả năng tạo lợi nhuận từ tải sản mà doanh nghiệp đang đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là những tài sản có khả năng chuyển hóa thành tiền trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lưu động gồm:

Tỷ suất sinh lời của tài sản ngắn hạn (%) = ( lợi nhuận sau thuế / tài sản ngắn hạn binh quân ) x 100 ( là chỉ tiêu giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng tạo lợi nhuận từ tài sản ngắn hạn )

Số vòng quay của tài sản ngắn hạn = ( tổng doanh thu thuần/ tài sản ngắn hạn bình quân ) ( số vòng quay của tài sản cho biết thời gian luân chuyển giá trị tài sản ngắn hạn và doanh thu thuần, cho biết 1 đồng tài sản ngắn hạn tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần sau 1 chu kỳ kinh doanh.)

Suất hao phí của tài sản ngắn hạn so với doanh thu thuần = (tài sản ngắn hạn/ doanh thu thuần) chỉ tiêu này cho biết một đồng doanh thu thuần cần bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn bình quân trong kỳ tạo thành.

Suất hao phí tài sản ngắn hạn so với lợi nhuận sau thuế = ( tài sản ngắn hạn / lợi nhuận sau thuế TNDN ) đây là chỉ số chỉ khả năng tạo lợi nhuận của một đồng tài sản ngắn hạn bình quân.

1.2.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietluanvanthacsi.com

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666