Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn May De Ville City Centre

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. iv

DANH MỤC HÌNH.. v

DANH MỤC BẢNG.. vi

PHẦN MỞ ĐẦU.. 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
  4. Bố cục của chuyên đề. 2

CHƯƠNG1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN MAY DE VILLE CITY CENTRE   3

1.1. Giới Thiệu Về Khách sạn May De Ville City Centre. 3

1.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Tất Thắng. 3

1.1.2.Giới Thiệu Về Khách sạn May De Ville City Centre. 4

1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Khách sạn May De Ville City Centre. 7

1.2.1.  Cơ Cấu Tổ Chức. 7

1.2.2.Chức năng nhiệm vụ các bộ phận. 8

1.3. Kết quả hoạt động   kinh doanh Khách sạn May De Ville City Centre 2016-2019  11

1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Khách Sạn ảnh hưởng đến công tác đào tạo tại Khách sạn May De Ville City Centre. 13

1.4.1. Lao Động. 13

1.4.2. Cơ sở vật chất 14

1.4.3. Tình hình tài chính. 16

1.4.4. Đối thủ cạnh tranh. 19

1.4.5. Khác hàng và thị trường. 19

1.4.6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nhân sự của Khách sạn  21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN MAY DE VILLE CITY CENTRE.. 24

2.1. Thực trạng công tác đào tạo nhân sự của Khách sạn May De Ville City Centre giai đoạn 2016 -2019. 24

2.1.1. Nhu cầu đào tạo nhân sự của Khách sạn. 24

2.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo tại khách sạn. 30

2.1.3. Xác định đối tượng đào tạo. 31

2.1.4. Triển khai thực hiện công tác đào tạo nhân sự. 36

2.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Khách sạn May De Ville City Centre. 51

2.3.1 Những ưu điểm trong công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn. 51

2.3.2. Những nhược điểm trong công tác đào tạo NNL tại khách sạn. 52

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên. 53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN SỰ TẠI KHÁCH SẠN MAY DE VILLE CITY CENTRE.. 55

3.1.Định hướng hoạt động Khách sạn May De Ville City Centre. 55

3.1.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Khách sạn. 55

3.1.2. Định hướng đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2019- 2020. 56

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân sự tại Khách sạn May De Ville City Centre. 57

3.2.1. Hoàn thiện quy trình đào tạo nhân sự. 57

3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy. 65

3.2.3. Hoàn thiện các quy chế chính sách liên quan đến đào tạo của khách sạn  67

3.2.4. Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Khách sạn  68

KẾT LUẬN.. 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 70

PHỤ LỤC.. 71

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
1. BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. BCĐKT Bảng cân đồi kế toán Bảng cân đồi kế toán
3. BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. CP Cổ phẩn Cổ phẩn
5. CN Chi nhánh Chi nhánh
6. HĐQT Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị
7. ISO Intenational Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
8. NS Nhân sự Nhân sự
9. NLĐ Người lao động Người lao động
10. LN  Lợi nhuận Lợi nhuận
11. SXKD Sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh
12. TSCĐ Tài sản cố định TSCĐ
13. TNBQ Thu nhập bình quân Thu nhập bình quân
14. TGĐ Tổng giám đốc Tổng giám đốc
15. VCSH Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu
16. VCĐ Vốn cố định Vốn cố định

 

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Hình ảnh trực quan Khách sạn May De Ville City Centre. 3

Hình 1.2: Bản đồ địa điểm Khách sạn May De Ville City Centre. 4

Hình 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Khách sạn May De Ville City Centre. 7

Hình 2.1: Biểu đồ yêu cầu đào tạo 2016 -2019 Khách sạn May De Ville City Centre. 34

Hình 2.2: Biểu đồ biến động các phương pháp đào tạo. 42

 

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng Thống Kê Doanh Thu 4 Năm Gần Nhất 11

Bảng 1.2: Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh. 12

Bảng 1.3: Lao động của Khách sạn May De Ville City Centre 2016 -2019. 13

Bảng 1.4. Bảng Giá Tiền Các Loại Phòng Khách sạn May De Ville City Centre. 16

Bảng 1.5: Tài sản của Khách sạn May De Ville City Centre. 17

Bảng 1.6: Nguồn vốn của Khách sạn May De Ville City Centre 2017 -2019. 18

Bảng 1.7: Bảng Số Liệu Khách Lưu Trú Tại Khách sạn May De Ville City Centre. 20

Bảng 2.1. Tổng hợp tình hình tuyển dụng lao động Khách sạn. 24

Bảng 2.2. Nhu cầu huấn luyện an toàn lao động lao động năm 2019. 25

Bảng 2.3. Nhu cầu đào tạo nghề nhân viên buồng phòng  năm 2019. 26

Bảng 2.4. Nhu cầu đào tạo của các phòng ban Khách sạn 2019. 27

Bảng 2.5. Tổng hợp nhu cầu đào tạo của Khách sạn năm 2019. 28

Bảng 2.6. Nhu cầu đào tạo của khách sạn năm 2016-2019. 29

Bảng 2.7. Tổng hợp yêu cầu đào tạo của khách sạn giai đoạn 2016-2019. 33

Bảng 2.8. Đối tượng đào tạo của khách sạn năm 2019. 35

Bảng 2.9. Chương trình đào tạo an toàn lao động năm 2019. 36

Bảng 2.10. Quy mô đào tạo theo các phương pháp đào tạo. 41

Bảng 2.11. Thống kê số lượng giáo viên thực hiện chương trình đào tạo của khách sạn  45

Bảng 2.12. Danh sách một số giảng viên trong khách sạn phụ trách các chương trình giảng dạy năm 2019. 46

Bảng 2.13. Quỹ đào tạo và tình hình sử dụng quỹ tại khách sạn. 47

Bảng 2.14. Kết quả đào tạo của các học viên Khách sạn năm 2019. 50

Bảng 3.1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2019. 55

Bảng 3.2. Bảng đánh giá thực hiện công việc. 59

Bảng 3.3. Bảng tự thuật công việc. 60

Bảng 3.4. Dự kiến mục tiêu đào tạo của Khách sạn năm 2019. 61

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam đang hội nhập toàn cầu với một môi trường kinh doanh mở hội nhập với môi trường kinh doanh quốc tế, điều này làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam có nhiều sự thay đổi, đặc biệt khi chúng ta đã gia nhập WTO và TPP. Việc hội nhập kinh tế vừa là những thách thức cũng như vừa là cơ hội để doanh nghiệp phát triển. Sự cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn do tính toàn cầu hóa của nền kế toán, các đối thủ cạnh tranh nước ngoài với những ưu thế về công nghệ, vốn, tài chính…đang là những nguy cơ không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy thách thức như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm ra những giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao và tạo ra các lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Một trong những giải pháp mà doanh nghiệp lựa chọn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Phát triển con người là một trong mục tiêu quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội và đó cũng là phương tiện tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển, không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn cả trên toàn thế giới. Trong mỗi doanh nghiệp  đều nhận thấy được công tác công tác đào tạo nhân sự là rất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển  kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác công tác đào tạo nhân sự không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức mà nó còn giúp cho người lao động cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới, áp dụng thành công các thay đổi về công nghệ, kỹ thuật. Nhờ có đào tạo mà người lao động tránh được sự đào thải trong quá trình phát triển của tổ chức, xã hội. Và nó còn góp phần làm thoả mãn nhu cầu phát triển cho người lao động.

Như vậy, việc cần làm đối với Khách sạn May De Ville City Centre là nâng cao công tác đào tạo nhân lực. Từ kết quả của việc phân tích công tác đào tạo nhân sự, công ty sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu trong công tác đào tạo nhân lực của công ty, từ đó tập trung tốt hơn cho việc hoạch định để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực, em đã chọn vấn đề: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn May De Ville City Centre” làm chuyên đề thực tập.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Vận dụng lí luận khoa học về phân tích  công tác đào tạo nhân sự Doanh nghiệp để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình công tác đào tạo nhân sự  tại Khách sạn May De Ville City Centre.

Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những nguyên nhân của nó; từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng nhằm cải thiện các chỉ tiêu tài chính của Khách sạn May De Ville City Centre.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo nhân sự của doanh nghiệp.

– Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng tình hình công tác đào tạo nhân sự  tại Khách sạn May De Ville City Centre; tài liệu, số liệu sử dụng trong Chuyên đề giai đoạn  2016 – 2019 và đinh hướng đến 2020 của Khách sạn May De Ville City Centre.

4. Bố cục của chuyên đề

Chuyên đề được trình bày,  ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, được kết cấu thành 3 chương như sau:

– Chương 1. Giới thiệu tổng quan Khách sạn May De Ville City Centre .

– Chương 2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo nhân sự  của Khách sạn May De Ville City Centre.

– Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn May De Ville City Centre.

 

 

CHƯƠNG1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN MAY DE VILLE CITY CENTRE

Hình 1.1: Hình ảnh trực quan Khách sạn May De Ville City Centre

(Nguồn:  Phòng hành chính nhân sự)

Địa chỉ : Phố Mới – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

ĐT : 02413.8760808

Email : khachsantuson.bn@gmail.com

1.1. Giới Thiệu Về Khách sạn May De Ville City Centre

1.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Tất Thắng

Khách sạn May De Ville City Centre trực thuộc công ty TNHH Tất Thắng

Tên giao dịch : Tat Thang Co., Ltd

Người đại diện : Ông Nguyễn Tất Thụ – Chức danh : Giám đốc

Địa chỉ : Khu phố Tân Lập – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh.

Điện thoại : 02413 831 150

Email : congtytnhhtatthang.bn@gmail.com

Giấ­­y phép đăng ký kinh doanh số : 2300234179 ngày cấp 22/ 01/2003

Ngày bắt đầu hoạt : 01/01/2003

Khách sạn May De Ville City Centre hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của công ty TNHH Tất Thắng . Công ty là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Số tài khoản giao dịch : 431101000490 tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Từ Sơn

Hình 1.2: Bản đồ địa điểm Khách sạn May De Ville City Centre

(Nguồn:  Phòng hành chính nhân sự)

1.1.2.Giới Thiệu Về Khách sạn May De Ville City Centre

1.1.2.1. Thông tin chung về Khách sạn May De Ville City Centre

Khách sạn May De Ville City Centre được chính thức đi vào Hoạt động từ cuối năm 2003 trực thuộc công ty TNHH Tất Thắng. Từ khi ra đời đến nay khách sạn vẫn đang trong quá trình kinh doanh có hiệu quả.

Cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của khách sạn như mọi trang thiết bị,đồ dùng  hàng năm đều không ngừng bổ sung, thay thế, để hoàn thiện hơn. Trong những năm đầu mới thành lập khách sạn kinh doanh tương đối có hiệu quả, từ năm 2017 tình hình kinh doanh có chiều hướng đi xuống, đặc biệt là 3 năm trở lại đây, doanh thu giảm sút tuy nhiên khách sạn vẫn hoạt động có hiệu quả.

  • Vị trí địa lý :

Khách sạn May De Ville City Centre được công ty TNHH Tất Thắng chọn đặt ở địa chỉ : Khu đất mới – Đình Bảng- Từ Sơn – Bắc Ninh cách trụ sở văn phòng công ty mẹ chưa đến 1km.

Khách sạn được khởi công từ đầu năm 2003 nhưng phải đến cuối năm 2003 mới bắt đầu đi vào hoạt động, đến nay đã được gần 13 năm hoạt động và phát triển.

Khách sạn nằm trên mặt đường quốc lộ 1B  thuộc địa phận phường Đình Bảng, nằm giữa khu trung tâm chính trị- văn hóa của TX. Từ Sơn. Khách sạn có một vị trí khá đẹp rất thuận lợi về giao thông, và nằm giữa vùng đất có nhiều tài nguyên du lịch thiên nhiên. Ngay sát  các khu tham quan du lịch, vui chơi giải trí, hồ bơi (Hồng Kong, và Nam Hồng) nên rất sầm uất, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh .

Bên cạnh đó, khách sạn còn ngay sát các khu làng nghề: sắt (Đa Hội), gỗ (Đồng Kỵ), cũng như các khu công nghiệp lớn trong khu vực Bắc Ninh : KCN Tiên Sơn (5 km), KCN VSIP (cách 2 km) nên nhu cầu lưu trú của các đối tác kinh doanh cao. Từ đó việc kinh doanh có những điều kiện hết sức thuận lợi, đặc biệt là giao thông.

* Các Lĩnh Vực Kinh Doanh Chủ Yếu Của Khách Sạn:

– Kinh doanh lưu trú: là bộ phận có quy mô và doanh thu lớn nhất, được đầu tư nhiều nhất về vốn cũng như nhân lực. Hiện tại sau khi tu sửa, số phòng của khách sạn đã lên tới 55 phòng để phòng vụ cho việc kinh doanh lưu trú.

– Kinh doanh ăn uống: với nhà ăn lên tới hơn 100 chỗ, đội ngũ đầu bếp với nhân viên phục vụ lành nghề và chuyên nghiệp đã tạo cho khách sạn một lợi thế không nhỏ trong việc kinh doanh dịch vụ ăn uống. Quán café trên tầng thượng với không gian rỗng rãi thoáng đãng, là điểm đến ưa thích c­­ủa rất nhiều khách hàng bên ngoài cũng như khách hàng lưu trú tại khách sạn.

– Kinh doanh các dịch vụ bổ sung : lĩnh vực này ngày càng được khách sạn mở rộng cả về loại hình và quy mô. Hiện nay các dịch vụ này bao gồm : Karaoke, massage, kinh doanh lữ hành, cho thuê xe các loại, đặt vé máy bay, khu vui chơi trẻ em…

1.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ

* Chức năng :

– Về mặt kinh tế :

+/ Phục vụ nhu cầu lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí của du khách mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

+/ Là một trong những hoạt động chính của ngành du lịch và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của ngành.

+/ Kinh doanh khách sạn phát triển góp phần tăng cường vốn đầu tư trong và ngoài nước, huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư.

+/ Khách sạn là bạn hàng lớn của nhiều ngành khác nhau trong nền kinh tế.

+/ Kinh doanh khách sạn luôn đòi hỏi một lượng lao động tương đối lớn. Do đó phát triển kinh doanh khách sạn góp phần giải quyết một khối lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động.

– Về mặt xã hội :

+/ Thông qua việc đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi trong thời gian đi công tác, du lịch của khách hàng, kinh doanh khách sạn góp phần gìn giữ và phục hồi khả năng lao động, sức khỏe người lao động.

+/ Hoạt động kinh doanh khách sạn còn làm tăng nhu cầu tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa của đất nước và các thành tựu của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

+/ Kinh doanh khách sạn còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự gặp gỡ giao lưu giữa mọi người từ nhiều nơi, nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

* Nhiệm vụ :

Ngày càng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý của khách sạn theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả.

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực pháp luật cho phép, thực hiện công tác thống kê kế toán theo pháp lệnh của nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh giữa nghĩa vụ nhà nước với xã hội và người lao động.

Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình.

1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Khách sạn May De Ville City Centre

1.2.1.  Cơ Cấu Tổ Chức

 

Trong mỗi thời kỳ kinh doanh, khách sạn đều có một mô hình quản lý phù hợp với điều kiện, nhu cầu công việc cụ thể. Giai đoạn kinh doanh hiện nay, do số lượng khách thay đổi nên khách sạn đã có mô hình tổ chức quản lý mới phù hợp với điều kiện kinh doanh . Mô hình này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2010.

Theo mô hình hiện nay, đứng đầu mỗi tổ đều có một tổ trưởng chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong tôt. Qua mô hình trên cho thấy rõ cơ cấu tổ chức của khách sạn theo kiểu trực tuyến do vậy các khâu không có sự chồng chéo nhau. Nó phân định rõ ràng nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi nhân viên. Người có quyền quyết định cao nhất trong khách sạn là Giám đốc. Với mô hình này, Giám đốc nắm bắt được thông tin hoạt động kinh doanh của các bộ phận một cách kịp thời, nhanh chóng, để đưa ra quyết định chính xác và hợp lý.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietluanvanthacsi.com

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666