Nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietcombank chi nhánh Hội sở

Chất lượng tín dụng

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietcombank chi nhánh Hội sở

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC.. i

DANH MỤC BẢNG.. iii

MỞ ĐẦU.. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1
Mục tiêu nghiên cứu. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
Kết cấu đề tài 3
Tổng quan nghiên cứu tài liệu. 3

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại 5

1.1.1.          Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng. 6

1.1.2.  Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng. 7

1.1.3. Các hình thức tín dụng của ngân hàng. 8

1.2.1. Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế. 11

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. 13

1.2.3.          Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại 16

Chương 2:  Phương pháp phân tích và cơ sở dữ liệu. 23

2.1. Phương pháp nghiên cứu. 23

2.1.1. Phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp. 23

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 23

2.1.3. Phương pháp xử lý thông tin. 23

2.2. Dữ liệu nghiên cứu. 23

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở. 25

3.1. Thực trạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở  25

3.1.1. Kết quả hoạt động của ngân hàng. 25

3.2.2. Kết quả tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 26

3.2. Thực trạng chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở. 27

3.2.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng. 27

3.2.2. Đánh giá chung về chất lượng tín dụng của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở  35

Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng VietcomBank Việt Nam chi nhánh Hội sở. 38

4.1. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở  38

4.1.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng. 38

4.1.2. Về quy trình tín dụng. 42

4.1.3.          Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng. 45

4.1.4.          Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, có định hướng phát triển nguồn nhân lực  46

4.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước. 48

Chương 5: KẾT LUẬN.. 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 51

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh Hội sở. 25

Bảng 3. 2: Bảng tình hình tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở. 26

Bảng 3. 3: Tình hình dư nợ đối với DNVVN của Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sở giao dịch  28

Bảng 3. 4: Cơ cấu dư nợ của DNVVN tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sở giao dịch  28

Bảng 3. 5:  Dư nợ của DNVVN theo thời hạn tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sở giao dịch  29

Bảng 3. 6: Tình hình dư nợ tín dụng đối với DNVVN theo thành phần kinh tế của Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sở giao dịch. 31

Bảng 3. 7. Tỷ lệ nợ có đảm bảo của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở. 31

Bảng 3. 8. Tỷ lệ nợ quá hạn của các DNVVN tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sở giao dịch  32

Bảng 3. 9: Tỷ lệ nợ quá hạn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sở giao dịch. 33

Bảng 3. 11. Vòng quay vốn tín dụng của DNVVN tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sở giao dịch  34

Bảng 3. 12. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay vói DNVVN 2016-2018. 35

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hội sở là một trong các chi nhánh lớn trực thuộc Ngân hàng Vietcombank. Trong những năm gần đây Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở cũng gặp phải rất nhiều khó khăn bởi Hà Nội là thủ đô Việt Nam tập trung nhiều Ngân hàng lớn và có sự cạnh tranh khốc liệt. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm 2015-2018 có dấu hiệu tăng trưởng chậm, xuất hiện những khoản nợ xấu, nợ khó và tiềm ẩn rủi ro khá lớn. Do vậy mà việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở chính là một trong những yêu cầu cấp bách để đảm bảo cho sự phát triển của chi nhánh. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng và từ tình hình thực tế của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở, em đã chọn đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietcombank chi nhánh Hội sở để hoàn thành khóa luận của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng.
 • Nghiên cứu thực trạng và đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dung; các nhân tố ảnh hưởng;  phân tích và các thực trạng tín dụng của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở trong giai đoạn 2016 – 2018.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: Khóa luận nghiên cứu hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở tại Hà Nội.

Phạm vi về thời gian: Khóa luận nghiên cứu hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở trong các năm 2016 – 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

4 .1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Thu thập các dữ liệu cần thiết của phòng tín dụng, phòng kinh doanh, phòng hành chính tổng hợp và phòng kế toán, phòng kinh doanh qua các năm 2016 -2018, cùng với việc nghiên cứu thông qua nguồn từ báo, tạp chí và internet.

4.2. Phương pháp xử lý số liệu

Tiến hành phân tích thống kê mô tả bằng kỹ thuật lập bảng, so sánh ngang , so sanh chéo các số liệu bằng phần mềm thống kê Excel từ đó rút ra ý nghĩa của nghiên cứu và đưa ra kết luận về sự biến đổi của chuỗi số liệu và các phương hướng làm cơ sở đưa ra giải pháp.

5. Kết cấu đề tài

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại

Chương 2:  Phương pháp phân tích và cơ sở dữ liệu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở.

Chương 4: Giải pháp và khuyến nghị nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng VietcomBank Việt Nam chi nhánh Hội sở.

Chương 5: Kết luận

6. Tổng quan nghiên cứu tài liệu

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với một ngân hàng thương mại đã trở thành một vấn đề mà ngân hàng đặc biệt quan tâm bởi sự cạnh tranh ngày càng cao trong ngành ngân hàng. Do đó vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng đã được có rất nhiều sách, báo, tạp chí đề cập đến cụ thể có một và ví dụ như sau:

Bùi Thị Trâm (2013),” Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối doanh nghiệp” đã có nghiên cứu một cách chi tiết các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho các ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tác giả sử dụng các chỉ tiêu đánh giá và đo lường các tiêu chí trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại.Tuy nhiên trong nghiên cứu của tác giả chưa đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. Thời báo kinh tế Việt Nam số 156, tr 4 -6.

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại

1.1. Những vấn đề chung về tín dụng Ngân hàng thương mại       

1.1.1.  Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng

Tín dụng là hoạt động kinh tế ra đời từ rất sớm dưới hình thức cho vay nặng lãi trong điều kiện sản xuất thấp kém. Cùng với sự phát triển của xã hội, tín dụng đã có sự phát triển vượt bậc. Đến nay, hoạt động tín dụng là thành phần không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế của các tổ chức cũng như các quốc gia. Trong nền kinh tế thị trường, các tổ chức kinh tế hoạt động độc lập và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua quá trình trao đổi mua bán để hình thành hệ thống kinh tế thống nhất. Dù ở hình thái kinh tế nào (phong kiến, tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa), mỗi tổ chức kinh tế cũng có lúc thừa, lúc thiếu vốn. 

1.1.2.  Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng

Hoạt động tín dụng hiện nay mang lại phần lợi nhuận lớn nhất cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, lợi nhuận trong hoạt động tín dụng lại gắn liền với chất lượng tín dụng, Vậy chất lượng tín dụng là gì?

Khi nói đến chất lượng người ta thường nghĩ đến chất lượng của hàng hoá và dịch vụ thông thường. Đó là sự đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về tính năng kỹ thuật và tính kinh tế (thể hiện ở chi chí có được sản phẩm, chi phí để sử dụng sản phẩm và hiệu quả sử dụng sản phẩm).

1.1.3. Các hình thức tín dụng của ngân hàng

1.1.3.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay

Cho vay ngắn hạn: là hình thức cho vay có thời hạn đến 12 tháng. Loại hình cho vay này thường được các doanh nghiệp sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh, các cá nhân sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của mình.

Cho vay trung hạn: là cho vay với thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm. Hình thức vay vốn này được áp dụng với cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay cá nhân, cho vay trả góp… Cho vay dài hạn: là loại hình cho vay có thời hạn trên 5 năm, thời hạn tối đa có thể lên đến 20-30 năm, trong một số trường hợp cá biệt có thể lên đến 40 năm. Loại hình cho vay này thường được áp dụng với cho vay đầu tư các dự án có thời hạn dài như xây dựng các công trình thủy điện, xây dựng mở rộng nhà xưởng, cho vay mua nhà (Nguyễn Đăng Dờn, 2012).

1.1.3.2. Căn cứ vào mục đích cho vay

Cho vay bất động sản: là loại hình cho vay liên quan đến việc mua sắm và xây dựng bất động sản như nhà ở, đất đai, bất động sản trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Cho vay chứng khoán: là loại hình cho vay nhằm mục đích đầu tư (mua, bán, kinh doanh) chứng khoán.

Cho vay xuất khẩu: cho vay vốn để tiến hành các hoạt động thu mua vật tư, hàng hóa nội địa, sơ chế các sản phẩm nguyên vật liệu thô… nhằm mục đích xuất khẩu hàng hóa ra sang các thị trường khác.

1.1.3.3. Căn cứ vào đối tượng cho vay

Cho vay doanh nghiệp: đối tượng vay vốn là các doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các doanh nghiệp nhà nước, cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cho vay cá nhân: là loại hình cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng như mua sắm các vật dụng đắt tiền (ô tô, nhà cửa…), trang trải các chi phí thông thường của đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng.

Cho vay các định chế tài chính: bao gồm cấp tín dụng cho các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng và các định chế tài chính khác như hình thức cho vay qua đêm, cho vay kỳ hạn.

1.1.3.4. Căn cứ vào loại tiền cho vay

Cho vay đồng nội tệ: là việc người đi vay nhận nợ bằng đồng Việt Nam. Đây là hình thức vay vốn thường chiếm tỷ trọng lớn tại các ngân hàng thương mại.

Cho vay ngoại tệ: là hình thức vay vốn mà người đi vay nhận nợ bằng các loại ngoại tệ như đồng Bảng Anh, đồng Đô la Mỹ, đồng Euro, Yên Nhật….

1.1.3.5. Căn cứ vào các biện pháp bảo đảm tiền vay

Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: bất động sản (quyền sử dụng đất ở, nhà ở, công trình xây dựng, các tài sản gắn liền với đất đai, công trình xây dựng), động sản (dây chuyền máy móc thiết bị, ô tô,… ), các giấy tờ có giá (trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm do các tổ chức tín dụng phát hành), một số quyền và lợi ích (quyền góp vốn mua cổ phần, quyền thụ hưởng bảo hiểm, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp…), tài sản hình thành từ vốn vay. Tài sản này có thể là tài sản của bên vay, hoặc tài sản của bên thứ ba.

Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản (tín chấp): là hình thức vay vốn mà bên vay không cần thế chấp tài sản của mình khi vay vốn. Ngân hàng thường chỉ sử dụng nghiệp vụ vay tín chấp với các khách hàng truyền thống, có lịch sử hoạt động và giao dịch tốt với ngân hàng, khả năng trả nợ tốt, luôn vay trả sòng phẳng, hoạt động kinh doanh có lãi.

1.2. Chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại       

1.2.1. Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế

1.2.1.1. Chất lượng tín dụng đối với phát triển của nền kinh tế – xã hội

Sinh ra từ nền sản xuất hàng hoá, tín dụng đã có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn để thúc đẩy tiến trình phát triển của xã hội. Lịch sử đã chứng minh điều đó thông qua sự ra đời và phát triển xã hội loài người qua các hình thái kinh tế xã hội.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, tín dụng cũng ngày càng phát triển nhằm cung cấp thêm các phương tiện giao dịch đểđáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng trong toàn xã hội. Trong điều kiện đó, chất lượng tín dụng ngày càng được quan tâm.

Chất lượng tín dụng

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

1 comments for "Nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietcombank chi nhánh Hội sở"

 1. Đoàn Trọng Cường
  Tháng Mười 03, 2021 at 10:12 sáng

  Mình muốn tham khảo đề tài Luận văn thạc sỹ này của các bạn
  Trân trọng

Leave Comments

0926708666
0926708666