Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch

chất lượng dịch vụ trong hành chính công

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch

 

TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. i

PHẦN MỞ ĐẦU.. 1

Tính cấp thiết của đề tài 1
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
Đóng góp của đề tài nghiên cứu. 3
Kết cấu khóa luận. 3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU  VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4

1.1. Tổng quan nghiên cứu về cho vay khách hàng cá nhân. 4

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm.. 4

1.1.2. Phân loại dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân. 7

1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 9

1.1.4. Các phương thức cho vay khách hàng cá nhân. 10

1.2. Tổng quan nghiên cứu về phát triển cho vay khách hàng cá nhân. 12

1.2.1. Quan điểm về phát triển và phát triển cho vay khách hàng cá nhân. 12

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay khách hàng cá nhân. 12

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay khách hàng cá nhân. 16

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 24

2.1. Phương pháp nghiên cứu. 24

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 24

2.1.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu. 25

2.1.3. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp. 25

2.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu. 25

2.2.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu. 25

2.2.2. Cấu trúc bảng câu hỏi 26

2.2.3. Kết quả mẫu nghiên cứu. 26

CHƯƠNG 3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH.. 31

3.1. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch. 31

3.1.1. Chỉ tiêu định tính. 31

3.1.2. Chỉ tiêu định lượng. 35

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay KHCN tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch. 42

3.3. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHCN tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch  45

3.3.1. Kết quả đạt được. 45

3.3.2. Những tồn tại hạn chế. 46

3.3.3. Nguyên nhân hạn chế. 46

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH.. 48

SỞ GIAO DỊCH.. 48

4.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch. 48

4.1.1. Định hướng phát triển chung. 48

4.1.2. Định hướng cho vay khách hàng cá nhân. 49

4.2. Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch. 49

4.2.1. Tăng số lượng cho vay khách hàng cá nhân. 49

4.2.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ ngân hàng. 51

4.2.3. Đa dạng hoá danh mục cho vay. 52

4.3. Kiến nghị 53

4.3.1. Kiến nghị đối với chính phủ. 53

4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.. 53

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN.. 55

5.1. Nội dung đã đạt được của nghiên cứu. 55

5.2. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo. 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 57

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thời gian qua, hoạt động phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch còn rời rạc, chưa có chiến lược phát triển một cách rõ nét, trong khi thị trường cho vay khách hàng cá nhân trên địa bàn còn rất nhiều tiềm năng. Mặt khác các ngân hàng thương mại trên địa bàn ngày càng mở rộng quy mô và tăng sức cạnh tranh nhằm mở rộng khai thác kinh doanh. Do đó để Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch muốn cạnh tranh được với các ngân hàng khác, tăng thị phần, thì Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch cần đưa ra các giải pháp phát triển đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Với lý do đó, em chọn đề tài “Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay khách hàng cá nhân
  • Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2014 – 2018.
  • Đề xuất giải pháp, kiến nghị để phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–           Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động phát triển cho vay khách hàng cá nhân đang được triển khai tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch.

  • Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch thuộc thành phố Hà Nội.
  • Thời gian nghiên cứu: khảo sát khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch từ năm 2014 đến 2018 và đề xuất giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân cho Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch đến năm 2022.

4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu

Về mặt lý luận: khóa luận tốt nghiệp sẽ góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại.

5. Kết cấu 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận được kết cấu gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại

Chương 2:  Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về phát triển cho vay khách hàng cá nhân  tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch.

Chương 4: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch

Chương 5: Kết luận

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU  VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan nghiên cứu về cho vay khách hàng cá nhân

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm

Cho vay là hoạt động truyền thống nhất của NHTM và thường chiếm tỷ trọng cao nhất trong tỷ trọng tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại rủi ro nhất. Đây là một hình thức cấp tín dụng mà theo đó NHTM giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Khách hàng vay vốn của NHTM bao gồm các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, khách hàng cá nhân và hộ gia đình. 

1.1.1.1. Khái niệm

Cho vay khách hàng cá nhân là một hình thức tài trợ của ngân hàng cho các khách hàng là cá nhân: “Đó là quan hệ kinh tế mà trong đó ngân hàng chuyển cho các cá nhân quyền sử dụng một khoản tiền với những điều khoản nhất định được thỏa thuận trong hợp đồng nhằm phục vụ mục đích của khách hàng”, Phạm Xuân Hòe (2015). Như vậy, cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM bao gồm các hình thức cho vay mà ngân hàng cung cấp cho các cá nhân hoặc hộ gia đình nhằm mục đích tiêu dùng, đầu tư hay sản xuất kinh doanh.

1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

Khách hàng của hoạt động cho vay KHCN là các cá nhân, hộ gia đình những người có mức thu nhập từ trung bình trở lên và ổn định có nhu cầu vay vốn phục vụ cho những mục đích sinh hoạt, tiêu dùng hay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân hay hộ gia đình đó. Khác với khách hàng là các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, KHCN thường có số lượng rất lớn, nhu cầu vay vốn rất đa dạng và chịu sự ảnh hưởng nhiều bởi môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội.

Nguyễn Đình Hương (2012).

Quy mô của các hợp đồng cho vay KHCN thường nhỏ hơn nhiều so với cho vay đối với KHDN là do KHCN vay vốn thường là để đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh trên quy mô hộ gia đình nên số vốn mà họ xin vay thường không lớn. Thêm vào đó điều kiện về tài sản đảm bảo của KHCN thường không nhiều và không có giá trị lớn ràng buộc làm cho số vốn NHTM chấp thuận cho KHCN vay không cao như các khoản cho vay KHDN. i.

Nguyễn Viết Hải (2011).

Ngoài ra, việc thẩm định và quyết định cho vay KHCN thường gặp nhiều khó khăn do vấn đề thông tin không đầy đủ, không rõ ràng, nguồn thông tin do chính khách hàng cung cấp rất khó xác định tính trung thực, do đó chất lượng thẩm định khách hàng không cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết định cho vay của ngân hàng. Các khoản cho vay KHCN thường có lãi suất cao hơn so với các khoản cho vay KHDN của NHTM. Nguyên nhân là do chi phí của việc cho vay KHCN khá lớn, việc cho vay đối với KHCN chứa đựng rủi ro cao như đã đề cập ở trên. Tùy thuộc vào từng mục đích vay vốn và hình thức cho vay mà các khoản vay của KHCN

1.1.2. Phân loại dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân

1.1.2.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay

Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, các khoản vay khách hàng cá nhân bao gồm: Vay tiêu dùng và vay sản xuất kinh doanh, Nguyễn Viết Hải (2011).

a) Vay tiêu dùng

Là khoản vay đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các cá nhân, hộ gia đình như: xây nhà, sửa nhà, mua xe ô tô, mua sắm trang thiết bị gia đình, du học, chữa bệnh, cưới hỏi,…

b) Vay sản xuất kinh doanh

Là các khoản vay phục vụ mục đích bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư của cá nhân, hộ gia đình như: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản cố định, đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư kinh doanh chứng khoán, vàng, Nguyễn Đình Hương (2012).

1.1.2.2. Căn cứ vào phương thức cho vay

Theo tiêu thức này, cho vay khách hàng cá nhân chủ yếu bao gồm: Cho vay từng lần, cho vay trả góp, Cho vay theo hạn mức thấu chi, Cho vay theo hạn mức tín dụng, Phạm Xuân Hòe (2015)

a)         Cho vay từng lần

b)        Cho vay trả góp

 

c)         Cho vay theo hạn mức thấu chi

d)        Cho vay theo hạn mức tín dụng

 

1.1.2.3. Căn cứ biện pháp đảm bảo khoản vay

Theo tiêu thức này, cho vay khách hàng cá nhân chủ yếu bao gồm: 1/Cho vay có tài sản đảm bảo và 2/ cho vay không có tài sản đảm bảo (tín chấp). Trong cả hai hình thức cho vay đều có kỳ hạn linh hoạt: Ngắn hạn hoặc trung và dài hạn, Phạm Xuân Hòe (2015).

a)         Cho vay có tài sản đảm bảo

Là loại cho vay mà Ngân hàng đưa ra điều kiện khách hàng vay phải thế chấp tài sản, cầm cố hoặc có bảo lãnh của bên thứ ba phù hợp với quy định của ngân hàng.

b)        Cho vay không có tài sản đảm bảo (tín chấp)

 

1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

Hiện nay sự cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt nhất là tại các đô thị, nơi tập trung số lượng lớn các khách hàng có tiềm lực tài chính lớn và mật độ ngân hàng dày đặc. Dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng trong mấy năm qua và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, nhiều ngân hàng đã xác định cho mình chiến lược phát triển theo định hướng ngân hàng bán lẻ, Hoàng Xuân Quế (2012).

Đối với NHTM, việc mở rộng cho vay KHCN giúp ngân hàng mở rộng mối quan hệ với đa dạng khách hàng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, phân tán rủi ro và gia tăng lợi nhuận.

Đối với khách hàng, hoạt động cho vay KHCN của NHTM giải quyết tốt những nhu cầu cấp bách về vốn trong kinh doanh, và nâng cao đời sống của khách hàng, giúp họ được hưởng một mức sống cao hơn dù chưa đủ khả năng chi trả trong hiện tai. Đối với nền kinh tế, cho vay KHCN có tác dụng tích cực trong việc kích cầu tiêu dùng, từ đó tạo nên hiệu ứng kích thích sản xuất phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Hoàng Xuân Quế (2012).

1.1.4. Các phương thức cho vay khách hàng cá nhân

Các phương thức cho vay KHCN được thiết kế rất đa dạng và mang đặc trưng riêng của từng NHTM. Số lượng sản phẩm và tiện ích của các sản phẩm cho vay KHCN ở mỗi ngân hàng là khác nhau, giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình hơn. Tuy nhiên, về cơ bản các phương thức cho vay KHCN được chia ra làm 5 loại chính như sau:

–           Cho vay bất động sản

Đây là hình thức cho vay đối với KHCN nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà, hợp

thức hóa nhà đất, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Thông thường, với loại sản phẩm này giá trị khoản vay tuy nhỏ hơn nhiều so với cho vay KHDN nhưng cũng tương đối lớn so với các sản phẩm còn lại trong danh mục cho vay KHCN vì vậy các ngân hàng đều yêu cầu khách hàng cần có tài sản đảm bảo cho khoản vay này.

–           Cho vay tiêu dùng

Đây là sản phẩm được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của KHCN

như mua ô tô, mua đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, chi phí cho việc đi du học…. Các khoản cho vay tiêu dùng giúp cho người tiêu dùng có cơ hội được hưởng một mức sống cao hơn bởi họ có thể sử dụng hàng hóa và dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả. Khách hàng của loại hình sản phẩm này chủ yếu là những người có việc làm và thu nhập ổn định như công nhân viên hưởng lương. Thông thường, đối với loại hình cho vay tiêu dùng nhỏ lẻ các ngân hàng thường cho vay mà không cần tài sản đảm bảo và thu nợ thông qua quỹ lương của khách hàng vay vốn. 

–           Cho vay sản xuất kinh doanh

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi bị thiếu hụt về vốn để bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc trang thiết bị… các KHCN thường tìm đến ngân hàng để xin vay. Đặc điểm của loại hình này là số lượng khách hàng đến giao dịch lớn nhưng doanh số giao dịch thì không cao (so với cho vay sản xuất kinh doanh của KHDN) và cũng cần có tài sản đảm bảo.

–           Cho vay nông nghiệp

Là sản phẩm cho vay tập trung vào đối tượng là các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Sản phẩm cho vay này ngoài mục đích thu lợi nhuận còn có mục đích xã hội: nó góp phần làm thay đổi tập quán làm ăn của nông dân, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất lớn nhằm nâng cao đời sống của nhân dân.

–           Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá

Là sản phẩm áp dụng cho các cá nhân có sổ tiết kiệm gửi tiền tại ngân hàng chưa đáo hạn hoặc đang nắm giữ một lượng giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán có nhu cầu sử dụng tiền. Đây là loại hình cho vay có rủi ro thấp vì khoản vay của khách hàng được đảm bảo bằng chính những giấy tờ có giá hay khoản tiền gửi của khách hàng hoặc người có liên quan tại ngân hàng.

1.2. Tổng quan nghiên cứu về phát triển cho vay khách hàng cá nhân

1.2.1. Quan điểm về phát triển và phát triển cho vay khách hàng cá nhân

Theo quan điểm của Nguyễn Minh Kiều (2009) thì Phát triển cho vay khách hàng cá nhân là làm cho các sản phẩm của mảng cho vay khách hàng cá nhân trở nên đa dạng, phong phú hơn, chất lượng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó là hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng kênh phân phối làm cho cho vay khách hàng cá nhân trở nên phổ biến hơn, được khách hàng sử dụng nhiều hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho NHTM.

Nguyễn Thành Công (2015) cung có quan điểm phát triển cho vay khách hàng cá nhân đồng thời phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của nền kinh tế ,do vậy, phát triển cho vay khách hàng cá nhân phải thỏa mãn đồng thời yêu cầu phát triển về lượng gồm: quy mô, đối tượng, phạm vi, phương thức đồng thời thỏa mãn các yêu cầu về chất bao gồm chất lượng và hiệu quả.

 

 

LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

 

1 comments for "Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch"

  1. Tháng Mười Hai 14, 2021 at 07:39 sáng

    Tôi muốn xem đầy đủ tài liệu này

Leave Comments

0926708666
0926708666