Thu hút FDI của tỉnh Hải Dương

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Thu hút FDI của tỉnh Hải Dương

 

Hà Nội  năm 2018

MỤC LỤC

 

Lời cảm ơn.

Tóm tắt

Mục lục

Danh mục bảng.

Danh mục biểu đồ.

Chú thích các thuật ngữ

Phần mở đầu. 4

 

Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của thu hút FDI vào địa phương. 7

 

I.1 FDI và thu hút FDI. 7

 

I.1.1 FDI và vai trò của FDI. 7

I.1.2 Thu hút FDI. 8

I.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI. 10

I.2 Vai trò chính quyền địa phương trong việc thu hút FDI. 13

I.3 Một số mô hình lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu. 16

I.3.1 Mô hình SWOT. 16

I.3.2 Hệ thống chỉ số đánh giá hấp dẫn của thị trường. 17

I.3.3 Marketing Mix. 19

I.4 Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong thu hút FDI 19

I.4.1 Kinh nghiệm quốc tế. 19

I.4.1 Kinh nghiệm trong nước. 30

 

Chương II Nghiên cứu thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2016. 35

 

II.1 Những lợi thế so sánh của Hải Dương trong thu hút FDI. 35

II.1.1Khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương. 35

II.1.2 Những lợi thế so sánh của Hải Dương trong thu hút FDI. 41

II.2 Thực trạng FDI ở Hải Dương giai đoạn 2012-2016. 46

II.2.1 Thực trạng FDI ở Hải Dương. 46

II.2.2 Đóng góp khu vực FDI đến sự phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương. 51

II.3 Nghiên cứu đánh giá về thu hút FDI ở Hải Dương. 54

II.3.1 Sự hấp dẫn của Hải Dương trong thu hút FDI. 54

II.3.2 Các chính sách, biện pháp của tỉnh trong thu hút FDI. 58

II.3.3 Tổ chức thực hiện thu hút FDI. 63

II.4 Đánh giá chung về FDI và thu hút FDI ở Hải Dương. 65

II.4.1 Những thành quả. 65

II.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 65

 

Chương III. Một số kiến nghị, giải pháp. 68

 

III.1 Khái quát sự vận động FDI trên thế giới và vào Việt nam. 68

III.2 Bối cảnh chung về thu hút FDI ở Hải Dương giai đoạn 2016- 2010. 75

III.3 Quan điểm thu hút FDI vào Hải Dương. 77

III.4. Một số giải pháp…………………………………………………………………. 56

Kết luận. 78

Tài liệu tham khảo. 92

Phụ lục. 92

SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Bảng 1. Thay đổi  chính sách thu hút FDI, 2012 – 2015. 27

Bảng  2 :Tốc độ tăng GDP của cả nước, vùng ĐBSH.. 37

và tỉnh Hải Dương 5 năm (2012-2012) 37

Bảng 3: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu. 40

tỉnh Hải Dương 5 năm (2012-2016), 40

Bảng 4: Tình hình đầu tư nước ngoài tại Hải Dương. 47

Bảng 5:Cơ cấu vốn các nước đăng ký đầu tư vào Hải Dương đến cuối năm 2016  48

Bảng  6 : Tình hình đầu tư trong các KCN Hải Dương. 49

Bảng 7: Cơ cấu đầu tư theo địa bàn năm 2016. 50

Bảng  8  : Đóng góp của FDI đối với GDP của tỉnh Hải Dương. 52

Bảng  9 : Đóng góp cho ngân sách của các doanh nghiệp FDI năm 2012- 2016. 53

Bảng 10 : Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI. 53

Bảng  11  : Kết quả đánh gía của Hải Dương. 57

Biểu đồ  1  : Mức độ hấp dẫn của Hải Dương. 57

Bảng 12 : Hỗ trợ đào tạo lao động các năm. 61

Biểu đồ 2: Dòng FDI thế giới, theo nhóm nước, 1980-2015 (tỷ USD) 69

Biểu đồ 3. Vốn nước ngoài vào các nước đang phát triển, (tỷ USD) 70

Biểu đồ 4: Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và GDI thế giới 1980-2015 (%) 70

Bảng 12. Sáp nhập xuyên quốc gia trị giá trên 1 tỷ đô la, 2016-2015. 71

Bảng  13: Quy mô của các TNC so với FDI và kinh tế thế giới, 1982-2015 (tỷ $) 73

Bảng 14: 100 TNC lớn nhất thế giới, và 50 TNC lớn nhất của các nước đang phát triển  74

 

Phần mở đầu

Mục tiêu của đề tài

Trong nhiều năm qua, với những chính sách, biện pháp sáng tạo, linh hoạt, tỉnh Hải Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thu hút FDI. Hải Dương luôn là một trong những tỉnh thu hút được nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài về số lượng dự án, vốn đầu tư đăng ký và vốn đầu tư thực hiện. Các doanh nghiệp FDI ở Tỉnh Hải Dương đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế của Tỉnh, tạo việc làm cho người lao động và có tác động đáng kể tới phát triển khu vực kinh tế địa phương.

Tuy vậy, thu hút và duy trì  sự tăng trưởng của các doanh nghiệp FDI của Tỉnh Hải Dương còn thiếu bền vững. Cơ cấu các doanh nghiệp FDI còn chưa hợp lý: thiếu các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao; tỷ trọng các dự án đầu tư từ các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu còn thấp, tác động của khu vực đầu tư nước ngoài đối với khu vực kinh tế địa phương còn hạn chế. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, chăm sóc hoạt động của các doanh nghiệp FDI… cũng bộc lộ những tồn tại, vướng mắc cần xem xét giải quyết.

Phạm vi nghiên cứu:

– Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Dương giai đoạn 2012-2016.

– Nghiên cứu, đánh giá các chủ trương, chính sách, biện pháp của Tỉnh trong thu hút FDI.

– Các kiến nghị, giải pháp tập trung giai đoạn 2007-2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở xem xét, phân tích các mối quan hệ như: (i) Vai trò, chính sách, biện pháp của chính quyền địa phương trong thu hút FDI; (ii) Vai trò của FDI đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động của tỉnh, đề tài này đi vào nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp thu hút FDI ở Tỉnh Hải Dương giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện luận văn này, tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

– Phương pháp nghiên cứu tại bàn (desk study).

– Phương pháp nghiên cứu hiện trường (field study).

Trong đó các phương pháp cụ thể như: quan sát, phỏng vấn.

Tác giả luận văn này đã tiến hành phỏng vấn 15 người bao gồm một số giám đốc doanh nghiệp FDI, cán bộ quản lý của tỉnh Hải Dương và một số chuyên gia trong nước và quốc tế về thu hút FDI (danh sác và câu hỏi ở phần phụ lục).

Một số phương pháp khác cũng được sử dụng trong nghiên cứu như phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp nghiên cứu so sánh..vv.

Nguồn dữ liệu.

Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp.

– Nguồn dữ liệu thứ cấp gồm:

+  Các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành của tỉnh Hải Dương về tình hình thu hút FDI tại địa phương.

+  Số liệu điều tra, đánh giá của Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt nam, chủ yếu phần đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh  (PCI).

+ Ngoài ra luận văn còn sử dụng các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Nguồn thông tin sơ cấp bao gồm các thông tin liên quan đến FDI thu được qua phỏng vấn và quan sát của tác giả trong thời gian từ  tháng 6/2016 đến tháng 7/2007.

Kết cấu của luận văn.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu luận văn gồm 3 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của thu hút FDI.

Chương 2: Thực trạng nghiên cứu, đánh giá thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2016.

Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hải Dương giai đoạn 2007 -2010.

 

Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của thu hút FDI vào địa phương

I.1 FDI và thu hút FDI.

I.1.1 FDI và vai trò của FDI.

Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đưa ra định nghĩa FDI như sau: FDI xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là một khía cạnh để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Phần lớn các trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là công ty mẹ và các tài sản được gọi là công ty con.

Còn tại Việt nam, theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 2016 thì FDI được hiểu là việc các nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn bằng tiền hoặc bất cứ hình thức tài sản nào vào Việt Nam để tiến hành hoạt động đầu tư và có tham gia quản lý hoạt động kinh doanh. Ở đây hoạt động FDI có khác với các hình thức đầu tư nước ngoài khác là có sự trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Như vậy FDI được hiểu là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay của công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh và có tham gia hoạt động quản lý nó.  FDI cũng chính là một loại hình di chuyển vốn giữa các quốc gia.

Đầu tư trực tiếp có thể là hợp tác kinh doanh hoặc thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài. Hợp tác kinh doanh có nghĩa là việc một hay nhiều nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với một hoặc nhiều đối tác Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hoặc thành lập một công ty liên doanh. Theo đó các chủ đầu tư phải đóng góp một phần vốn vào vốn pháp định của công ty liên doanh đó. Các thành viên tham gia góp vốn gọi là các sáng lập viên và đều có quyền tham gia quản lý doanh nghiệp ở các mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ đóng góp vốn. Lợi nhuận của các nhà đầu tư phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và được phân phối chia theo tỷ lệ vốn đóng góp.

– FDI có các đặc điểm sau:

+ FDI thường được thực hiện thông qua việc xây dựng doanh nghiệp mới, mua lại toàn bộ hoặc từng phần doanh nghiệp đang hoạt động hoặc sáp nhập các doanh nghiệp với nhau.

+ FDI không chỉ gắn liền với di chuyển vốn mà còn gắn liền với chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm quản lý, tạo ra thị trường mới cho cả phía đầu tư và phía nhận đầu tư.

+ FDI ngày nay gắn liền với các hoạt động kinh doanh của công ty đa quốc gia (Multinational Corporations – MNCs)

– Với các đặc điểm trên FDI có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của quốc gia cũng như của địa phương. Điều đó thể hiện việc đem lại nhiều lợi ích như:

+ Cơ hội tiếp xúc với công nghệ mới đối với các nước đang phát triển, góp phần tăng năng xuất lao độn cũng như khai thác được những thế mạnh của quốc gia cũng như của địa phương.

+ Là nhân tố kích thích cho sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia và địa phương.

+ Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá, mở rộng thị trường và mở rộng quan hệ trong việc hội nhập kinh tế quốc tế.

Do vậy đối với các nước đang phát triển thì FDI thực sự là cần thiết cho sự phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

I.1.2 Khái quát về thu hút FDI.

Lý thuyết về kinh tế học và quản trị đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau về vấn đề thu hút FDI. Thu hút FDI là vấn đề thường được trực tiếp cận từ góc độ marketing công cộng, và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Phần này sẽ đề cập đến một số khía cạnh cơ bản của hai vấn đề “thu hút” tăng trưởng FDI theo cách tiếp cận tổng hợp từ hệ thống lý thuyết kể trên..

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666