Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành

Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành 

Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

—o0o—

                 Chuyên ngành            : Tài chính – Ngân hàng

HÀ NỘI 2018

 

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………………………… ii

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………….. iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………………………………………………….. vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ……………………………………………………………………………………………….. vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU…………………………………………………………………………………….. viii

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN…………………………………………………………………………………………. ix

LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………… x

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

1.1. Khái niệm về tuyển dụng nhân lực…………………………………………………………………….. 1

1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực…………………………………………. 1

1.1.2. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển chọn…………………………………………………….. 1

1.2. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân lực với hoạt động khác của quản trị nhân lực.   2

1.3. Phân tích các yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nhân lực……………………….. 8

1.3.1. Nhóm các yếu tố bên trong doanh nghiệp……………………………………………………….. 8

1.3.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp………………………………………………………. 9

1.4. Quá trình tuyển dụng nhân lực………………………………………………………………………… 11

1.4.1. Quá trình tuyển mộ nhân lực………………………………………………………………………… 11

1.4.2. Quá trình tuyển chọn nhân lực……………………………………………………………………… 16

1.5. Ý nghĩa của công tác tuyến dụng đối với doanh nghiệp…………………………………… 23

1.6. Kết luận…………………………………………………………………………………………………………… 24

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành. Báo

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Tiến Thành………………………………………………………. 25

2.1.1. Tên, địa chỉ của công ty………………………………………………………………………………… 25

2.1.2. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty……………………………………………… 25

2.1.3. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường……………………………………………………………… 26

2.1.4. Quy trình sản xuất………………………………………………………………………………………… 29

2.1.5. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban…………………………… 31

2.1.6. Đặc điểm về lao động của Công ty………………………………………………………………… 33

2.1.7. Kết quả sản xuất kinh doanh………………………………………………………………………… 38

2.1.8. Các hoạt động quản trị nhân lực liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành…………………………………………………………………………………………………………….. 40

2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành………. 45

2.2.1. Quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty cổ phần Tiến Thành………………….. 45

2.2.2. Kết quả tuyển dụng của công ty……………………………………………………………………. 57

2.2.3. Chi phí tuyển dụng……………………………………………………………………………………….. 61

2.3. Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty………………………………………….. 62

2.3.1. Những mặt đạt được……………………………………………………………………………………… 62

2.3.2. Những mặt hạn chế……………………………………………………………………………………….. 63

2.3.3. Nguyên nhân………………………………………………………………………………………………… 64

2.4. Kết luận…………………………………………………………………………………………………………… 65

o thực tập tuyển dụng nhân sự

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành. Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới………………………………………. 66

3.1.1. Mục tiêu……………………………………………………………………………………………………….. 66

3.1.2. Nhiệm vụ trọng tâm………………………………………………………………………………………. 66

3.1.3. Các giải pháp thực hiện………………………………………………………………………………… 67

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3.2.1. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng…………………………………………………………………….. 69

3.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng………………………………………………………………….. 71

3.2.3. Thực hiện tốt các hoạt động quản trị nhân lực làm cơ sở cho công tác tuyển dụng…….80

3.2.4. Một số giải pháp khác…………………………………………………………………………………… 82

3.3. Kết luận…………………………………………………………………………………………………………… 84

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………… 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………… 88

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT TÊN VIẾT TẮT Ý NGHĨA

4 P.KH SX – KD Phòng kế hoạch sản xuất – kinh doanh
5 PGD Phó giám đốc
6 QĐ Quản đốc
7 HCNS Hành chính – nhân sự
8 TCKT Tài chính kế toán
9 TC, CNKT Trung cấp, công nhân kỹ thuật
10 LĐPT Lao động phổ thông
11 BCTC Báo cáo tài chính
12 VCSH Vốn chủ sở hữu
13 NPT Nợ phải trả
 

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1. Tuyển dụng với các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực……………. 3

Sơ đồ 1.2. Quá trình tuyển mộ nhân lực………………………………………………………………….. 11

Sơ đồ 1.3. Quy trình tuyển chọn nhân lực………………………………………………………………. 17

Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất bao bì carton……………………………………………………………. 29

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy của Công ty cổ phần Tiến Thành……………………………………… 31

Sơ đồ 2.3. Quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành…………….. 46

Sơ đồ 2.4: Quy trình tuyển dụng nhân lực………………………………………………………………. 72

 LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Nguồn nhân lực là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ một tổ chức nào và nó giữ vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Trong xu thế cạnh trang ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, cả về thể lực và trí lực là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân lực, công tác tuyển dụng nhân lực.

Mục đích nghiên cứu

Hiểu rõ những lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong các doanh nghiệp.

Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu để đánh giá các vấn đề về thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành.

Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Tiến Thành.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực của công ty.

Phạm vi nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành trong thời gian tử năm 2009 – 2011.

Phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp tra cứu tài liệu.

+ Phương pháp thống kê.

+ Điều tra phân tích.

+ Phương pháp so sánh.

+ Phương pháp tổng hợp.

Kết cấu của khoá luận

Khóa luận gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành. Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành. Báo

cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

1.1. Khái niệm về tuyển dụng nhân lực

            Tuyển dụng nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút ứng cử viên từ những nguồn khác nhau đến tham gia dự tuyển vào các vị trí còn trống trong tổ chức và lựa chọn trong số họ những người đáp ứng tốt yêu cầu công việc đặt ra. Tuyển dụng bao gồm 2 quá trình là: tuyển mộ và tuyển chọn.

1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực

Khái niệm tuyển mộ

Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả năng để thu hút đủ số lượng và chất lượng lao động để nhằm đạt được các mục tiêu của mình.

Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Trong thực tế sẽ có người lao động có trình độ cao nhưng họ không được tuyển chọn vì họ không được biết các thông tin tuyển mộ, hoặc họ không có cơ hội nộp đơn xin việc. 

1.1.2. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển chọn

Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản trị nhân lực đưa ra được các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất. Quyết định tuyển chọn có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược kinh doanh và đối với các tổ chức, bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho các tổ chức có được những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Tuyển chọn tốt cũng sẽ giúp cho tổ chức giảm được các chi phí do phải tuyển chọn lại, đào tạo lại cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực hiện các công việc. 

1.2. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân lực với hoạt động khác của quản trị nhân lực Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp chủ yếu là tập trung vào năm nội dung cơ bản sau: Phân tích công việc, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao và các mối quan hệ lao động. Trong đó công tác tuyển dụng nhân lực được coi là khâu đầu tiên, cơ bản của cả quá trình, là một nội dung của quản trị nhân lực, công tác tuyển dụng nhân lực có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác của quản trị nhân lực.

1.2.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với phân tích công việc Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Qua hoạt động phân tích công việc, nhà quản lý sẽ phân tích các đặc điểm, tính chất, đặc trưng của từng công việc. Từ đó sẽ đưa ra các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng công việc, kinh nghiệm và các năng lực cá nhân cần có để người lao động có thể thực hiện tốt công việc được giao, đồng thời đưa ra được mức lương phù hợp với những vị trí công việc đó. Sản phẩm của phân tích công việc là các bản mô tả công việc, bản yêu cầu công việc với người thực hiện. Bản mô tả công việc là một tài liệu cung cấp các thông tin có liên quan đến các hoạt động về quyền hạn, trách nhiệm.

1.2.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đào tạo và phát triển nhân lực Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Một trong các yêu cầu của tuyển là tuyển được người có chuyên môn cần thiết. Tuyển dụng không phù hợp với thực tiễn và khoa học thì người lao động được tuyển sẽ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Ta phải căn cứ vào phân tích công việc để tiến hành tuyển dụng theo đúng yêu cầu của công việc. Trong tuyển chọn phải thông qua bản tiêu chuẩn thực hiện công việc và bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện. Qua đây sàng lọc kỹ hơn các đối tượng không đáp ứng được yêu cầu công việc và tuyển chọn được người lao động có trình độ. Nếu khi tuyển dụng, các yêu cầu của công việc đối với người lao động, không sử dụng các phương pháp tuyển chọn khoa học thì chất lượng của người lao động được tuyển vào sẽ không cao.

1.2.4. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với các quan hệ lao động

Tuyển dụng với việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Tuyển được người lao động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc thì việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể sẽ rất thuận lợi. Do đó trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể không vấp phải các trường hợp bỏ dở hợp đồng hoặc là người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc phải làm các công việc không đúng như hợp đồng đã ký. Việc này có thể dẫn đến những thiệt hại cho tổ chức nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 

Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

1 comments for "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành"

  1. Huỳnh Kim Ngọc
    Tháng Mười Một 29, 2021 at 02:00 chiều

    Em cần thông tin về bài viết này. Mong anh/chị giúp đỡ

Leave Comments

0926708666
0926708666