NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

————–0O0————-

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

 

TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

LỜI MỞ ĐẦU

 

Nền kinh tế Việt Nam xuất phát điểm là một đất nước nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. Đảng và Nhà nước đang tiếp tục đổi mới và huy động tất cả nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước để đạt mục tiêu sau 2010 nước ta sẽ trở thành nước có mức thu nhập trung bình và tiến tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Trong hoàn cảnh, nguồn vốn cho đầu tư ở trong nước còn hạn hẹp, tốc độ tích lũy chưa cao nên để đáp ứng lượng vốn rất lớn cho nhu cầu tái thiết xây dựng nền kinh tế thì nguồn vốn từ bên ngoài có ý nghĩa rất to lớn đối với nước đang phát triển như Việt Nam. Trong đó, nguồn vốn vay có tính ưu đãi nhất là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Chính từ tính phù hợp của vốn ODA, Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc trong việc vận động thu hút nguồn vốn này cho phát triển nền kinh tế. Việt Nam chính thức được nhận vốn ODA từ các nhà tài trợ trên thế giới bắt đầu từ năm 1993. Sau hơn 15 năm thực hiện, vốn ODA đã đóng góp phần quan trọng cùng với nguồn trong nước trong lĩnh vực đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội. Việt Nam được các nhà tài trợ đánh giá là điểm sáng trong thu hút và sử dụng vốn ODA. Việt Nam đã chủ động hoà nhập với nền kinh tế thế giới, tăng cường quan hệ với các tổ chức đa phương cũng như đối tác song phương. Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng các nhà tài trợ trên thế giới.

Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế như tỷ lệ giải ngân ODA chậm không tương xứng với lượng vốn đã được ký kết, xảy ra tình trạng lãng phí, dùng vốn sai mục đích. Hơn nữa hiện nay, sự đóng góp của các nhà tài trợ cho nguồn vốn ODA trên thế giới gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặt khác,nếu đến năm 2010 Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình thì các nhà tài trợ sẽ cắt giảm tính chất ưu đãi vốn vay dành cho Việt Nam.Vì vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA cho phát triển kinh tế hiện nay và cho giai đoạn tiếp theo là vấn đề bức thiết của nước ta.

Xuất phát từ lý do trên, tác giả quyết định chọn đề tài “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM” để nghiên

cứu.

 

1.   Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là từ thực tiễn quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam, tìm ra các mặt hạn chế và đưa ra kiến nghị nâng cao hiệu quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam cho giai đoạn hiện tại cũng như giai đoạn tiếp theo.

 

2.   Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống các văn bản pháp quy và hoạt động thực tiễn liên quan đến công tác quản lý và sử dụng ODA tại Việt Nam giai đoạn 1993-2008.

 

3.   Phương pháp nghiên cứu.

 • Phương pháp hệ thống: Hệ thống hóa các văn bản pháp lý về lĩnh vực ODA và đối chiếu với thực tiễn áp dụng;
 • Phương pháp thống kê
 • Phương pháp so sánh, phân tích các số liệu đã thống kê được

-Thừa kế các số liệu các công trình nghiên cứu khác liên quan đến ODA, các kinh nghiệm quản lý và sử dụng vốn ODA một số nước trên thế giới và dựatrên các định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA của Chính phủ để đưa ra các kiến nghị.

 

4.   Kết cấu đề tài

Đề tài được trình bày trong 63 trang

 • Chương 1: Lý luận tổng quan của đề tài
 • Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam giai

đoạn 1993 – 2008

 • Chương 3: Những kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam trong thời gian tớ

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN CỦA ĐỀ TÀI

 • Khái niệm vốn ODA
  • Khái niệm vốn ODA

Năm 1967, Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (ADC) của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) đưa ra khái niệm Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là những chuyển giao hỗ trợ chính thức mà mục tiêu chính là xúc tiến sự phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển với điều kiện tài chính ưu đãi.

Năm 1972, DAC đưa ra một định nghĩa vốn ODA đầy đủ hơn, theo định nghĩa này thì vốn ODA là dòng vốn từ bên ngoài dành cho các nước đang phát triển, được các cơ quan chính thức của Chính phủ trung ương và địa phương hoặc các cơ quan thừa hành của chính phủ, các tổ chức đa phương, các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Nguồn vốn chuyển giao phải thỏa mãn: (1) Mục đích chính của nguồn vốn là hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và phúc lợi của nước đang phát triển; (2)Yếu tố không hoàn lại trong khoản cho vay ưu đãi chiếm ít nhất 25% trong tổng vốn viện trợ.

Theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển được ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 05/08/1997 của Chính phủ Việt Nam thì vốn ODA được định nghĩa là sự hợp tác phát triển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế. Hình thức cung cấp vốn ODA bao gồm vốn ODA không hoàn lại, vốn ODA cho vay ưu đãi có yếu tố không hoàn lại ít nhất đạt 25% giá trị khoản vay.

Theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính Phủ Việt Nam thì Hỗ trợ phát triển kinh tế chính thức (ODA) là hoạt động hợp tác giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ đa phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ. Hình thức cung cấp vốn ODA

bao gồm vốn ODA không hoàn lại, vốn ODA vay ưu đãi, vốn ODA hỗn hợp; các khoản vay ưu đãi phải đảm bảo yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 35% trên tổng giá trị khoản vay đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% trên tổng giá trị khoản vay đối với các khoản vay không ràng buộc.

Tóm lại, theo các khái niệm và định nghĩa trên đều thống nhất là nguồn vốn hỗ trợ chính thức là khoản vốn vay ưu đãi từ các cơ quan chính thức bên ngoài hỗ trợ cho các nước đang phát triển để tạo điều kiện các nước này phát triển kinh tế xã hội. Các khoản vốn vay ưu đãi đảm bảo yếu tố không hoàn lại chiếm ít nhất 25% tổng giá trị khoản vay.

1.2     Nguồn gốc của vốn ODA

Theo sự phát triển kinh tế thế giới, khoảng cách giàu nghèo giữa các nước ngày càng trở nên rất lớn. Các nước chậm phát triển không thể tự phát triển nền kinh tế của mình mà không có sự hỗ trợ giúp đỡ từ bên ngoài. Xuất phát từ nhu cầu được hỗ trợ và vay vốn từ các nước này, ngày 14/12/1960 Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) được thành lập với số thành viên ban đầu là 20 thành viên. Với mục đích là tạo nguồn vốn để hỗ trợ cho các nước kém phát triển thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho mình.

Khái niệm vốn ODA được Ủy ban viện trợ (DAC) của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) đề cập vào năm 1969.

Từ năm 1970 Liên Hiệp quốc yêu cầu các nước phát triển dành ít nhất 0.7% GDP của nước mình để tạo nguồn vốn viện trợ cho các nước nghèo. Vốn ODA thể hiện mối quan hệ quốc tế giữa các nước phát triển và một bên là các nước đang phát triển thông qua các khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản vốn cho vay ưu đãi.

1.3   Phân loại vốnODA

 • Phân loại vốn ODA theo hình thức cấp
 • Vốn ODA không hoàn lại là hình thức cung cấp vốn ODA mà nước nhận viện trợ không phải hoàn trả vốn và lãi cho bên viện trợ. Vốn ODA không hoàn lại thường được các nước đang phát triển ưu tiên cho những dự án thuộc lĩnh vực: dân số, y tế, giáo dục đào tạo, hoặc các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, phát triển giao thông nông thôn và miền núi, bảo vệ môi trườ Vốn ODA không hoàn lại thường được cấp dưới các hình thức sau:
  • H trợ k thuật: là sự hỗ trợ cho các nước đang phát triển thực hiện các nghiên cứu phát triển, lập nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, hỗ trợ ngành nghề. Các tổ chức tài trợ thực hiện tài trợ thông qua việc thuê các chuyên gia đào tạo cho nước nhận vốn

Viện trợ nhân đạo bằng hiện vât: là hình thức viện trợ cho các nước nghèo có xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Viện trợ thực hiện dưới dạng hàng hóa thiết yếu như lương thực, thuốc chữa bệnh, vải.

 • Đầu tư các dự án bảo vệ môi trường: Nguồn vốn ODA dùng để đầu tư vào các dự án xử lý chất thải rắn – nước thải đô thị, các khu bảo tồn thiên nhiên, xử lý chất độc sau chiến tranh, trồng rừng phòng hộ.
 • ODA vay ưu đãi: Là khoản vốn vay ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ; đảm bảo yếu tố không hoàn lại của khoản vay tối thiểu phải là 25% tổng giá trị khoản vay đối với khoản vay không ràng buộc và 35% tổng giá trị khoản vay đối với khoản vay có ràng buộ Những điều kiện ưu đãi thường áp dụng bao gồm:

Lãi suất từ 0% đến 3%/năm

Thời gian vay nợ dài (15 năm đến 40 năm)

Thời gian ân hạn (không trả lãi hoặc hoãn trả nợ) từ 10 năm đến 12 năm để vốn vay có thời gian phát huy hiệu quả.

 • Vốn ODA hỗn hợp: là khoản vốn ODA kết hợp một phần vốn không hoàn lại với một phần vốn vay có hoàn lại theo các điều kiện của OECD,

 

hững yếu tố không hoàn lại phải đạt không dưới 25% tổng giá trị của các khoản vốn đó; hoặc có thể kết hợp một phần không hoàn lại với một phần tín dụng ưu đãi và một phần tín dụng thương mại nhưng phải đảm bảo yếu tố không hoàn lại của khoản vay đó tối thiểu phải là 25% tổng giá trị khoản vay đối với khoản vay không ràng buộc và 35% đối với khoản vay có ràng buộc.

1.3.2   Phân loại theo nguồn cấp, vốn ODA được chia thành 2 loại

 1. Vốn ODA song phương: là khoản vốn tài trợ trực tiếp từ nước này đến nước kia thông qua hiệp định được ký kết giữa hai Chính phủ. Vốn ODA song phương dựa trên mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia nên thủ tục ký kết nhanh, lĩnh vực hợp tác đa dạng và qui mô dự án rất linh hoạ
 2. ODA đa phương: là nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức của các định chế tài chính quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)… hoặc các tổ chức quốc tế và liên minh quốc gia như: Tổ chức Nông nghiệp và lương thực (FAO), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP),Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO), Quỹ môi Trường Toàn Cầu (GEF)…dành cho một nước, hoặc nguồn vốn hỗ trợ của một Chính phủ nào đó dành cho một Chính phủ khác thông qua một tổ chức đa phương trên thế giớ

1.3.3   Theo loại hình hỗ trợ, nguồn vốn ODA được chia thành 5 loại

Cứu trợ và viện trợ khẩn cấp: là việc cung cấp nguồn lực cứu trợ khẩn cấp để giảm nhẹ tác động và nâng cao mức sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai hay thảm họa do con người gây ra. Hình thức hỗ trợ này chỉ tập trung vào viện trợ nhân đạo, không tập trung vào hỗ trợ hợp tác phát triển.

 • H trợ lương thực: là hình thức cung cấp lương thực cho các nước nghèo để tiêu dùng theo các Chương trình quốc gia và quốc tế với mục tiêu phát triển, bao gồm viện trợ không hoàn lại và khoản vốn hỗ trợ cho vay ưu đãi.
 • H trợ hợp tác k thuật độc lập: là hoạt động cung cấp nguồn lực với mục tiêu chuyển giao công nghệ và năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất và bí quyết công nghệ cho các nước đang phát triển theo các mục tiêu tăng cường năng lực tiến hành các hoạt động phát triển, không liên quan đến việc thực hiện một dự án đầu tư cụ thể nào. Hỗ trợ này bao gồm chi phí nhân sự, đào tạo và nghiên cứu, cũng như chi phí hành chính và trang thiết bị.
 • H trợ ngân sách/ chương trình hoặc hỗ trợ cán cân thanh toán: Hỗ trợ cho các chương trình phát triển mở rộng và theo các mục tiêu kinh tế vĩ mô, với mục đích cụ thể hỗ trợ cán cân thanh toán và cung cấp dự trữ ngoại tệ cho nước tiếp nhậ

H trợ dự án: là hình thức hỗ trợ tài chính bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho các nước đang phát triển theo các dự án cụ thể. Viện trợ này bao gồm những dự án tăng cường hoặc nâng cao nguồn vốn vật chất của nước tiếp nhận; bao gồm cả công tác hỗ trợ kỹ thuật và đóng góp nhân sự trực tiếp thực hiện dự án.

1.3.4   Khái quát quy trình vận động, đàm phán và ký kết vốn ODA

 • Các hình thức vận động nguồn vốn ODA
 • Vận động thông qua các diễn đàn như Hội nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ; các diễn đàn quốc tế về vốn ODA cho các khu vực, vùng lãnh thổ.
 • Vận động qua các đàm phán cấp cao giữa hai nước, thông qua các cơ quan ngoại giao của Chính phủ.
 • Vận động thông qua hội nghị điều phối vốn ODA theo ngành, lĩnh vực, địa phươ Cơ quan cấp bộ, ngành phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư chuẩn bị và tổ chức hội nghị điều phối vốn ODA theo ngành. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức vận động vốn ODA cho địa phương mình theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và đầu tư. Vận động vốn ODA liên ngành, liên vùng, liên địa

1.3.4.2   Các bước cơ bản của quy trình vận động, đàm phán, ký kết vốn ODA

Bước 1: Xây dựng chiến lược, định hướng chung cấp quốc qua để làm cơ sở cho việc vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA.

Bước 2: Các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các hình thức phù hợp dựa trên nguyên tắc được Chính phủ quy định để vận động nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ.

 • Vốn ODA là một bộ phận của các dòng vốn nước ngoài vào các nước đang phát triể Theo định nghĩa vốn ODA cho thấy sự khác biệt chính giữa vốn ODA so với nguồn vốn vay thông thường là “thành tố hỗ trợ”. Thành tố hỗ trợ bao gồm các yếu tố cơ bản sau: lãi suất cho vay thấp (thậm chí bằng không) kết hợp với thời hạn vay dài, thời hạn ân hạn cao đã tạo nên tính ưu đãi của vốn ODA so với các nguồn vay khác. Như vốn ODA từ Hiệp hội phát triển quốc tế (LDA) thuộc WB với lãi suất bằng không, chỉ tính chi phí sử dụng vốn 0,75%/năm, thời hạn vay 40 năm, trong đó thời gian ân hạn là 10 năm ( tức là đến năm thứ 11 bên vay vốn mới bắt đầu trả vốn gốc cho đến hếtthời hạn vay). Vốn ODA của Nhật Bản (JBLC) có mức lãi dao động từ 0,75%
 • 2,3%/năm, chi phí sử dụng vốn 1% /năm, thời gian vay từ 30 – 40 năm, trong đó thời gian ân hạn 10 nă

Các nước nhận vốn ODA thường là các nước nghèo đang thiếu vốn để phát triển kinh tế xã hội, nên vốn ODA là nguồn vốn bổ sung quan trọng để các nước đầu tư phát triển kinh tế và xã hội. Các nước đang phát triển thường trong tình trạng cơ sở hạ tầng nhỏ bé, nhân lực chưa được đào tạo đúng mức, khả năng huy động vốn trong nước thấp… nên rất khó cho các nước này tự có thể tạo được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao cũng như trong việc giải quyết các vấn đề xã hội như: thiên tai, dịch bệnh, xoá đói nghèo. Các nước đang phát triển đang có nhu cầu rất lớn vốn cho phát triển kinh tế trong nước, trong khi phần lớn các nước đang phát triển nguồn lực trong nước huy động không đáp ứng nhu cầu vốn hiện tại, cũng như không có khả năng vay vốn trên trên thị trường vốn quốc tế với lãi suất thương mại. Nguồn vốn ODA với ưu điểm là lãi suất thấp và thời gian trả nợ dài được các nước đang phát triển sử dụng vào các dự án có nhu cầu vốn lớn với thời gian thu hồi vốn chậm, như xây dựng các công trình giao thông, thủy điện… Các công trình giao thông được xây dựng tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông qua các vùng miền

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietthueluanvan.com/

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666