PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

 

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ

1.    Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm chống Mỹ cứu nước. Tỉnh Tuyên Quang chịu tác động rất nặng nề bởi bom đạn chiến tranh. Với những tàn dư và đổ nát tỉnh Tuyên Quang đã và đang tiếp tục đổi mới và huy động tất cả nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đạt mục tiêu trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình và tiến tới cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại. Trong hoàn cảnh, nguồn vốn cho đầu tư ở trong tỉnh còn hạn hẹp, tốc độ tích lũy chưa cao nên để đáp ứng lượng vốn rất lớn cho nhu cầu tái thiết xây dựng nền kinh tế thì nguồn vốn từ bên ngoài có ý nghĩa rất to lớn đối với nền kinh tế đang phát triển như tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, nguồn vốn vay có tính ưu đãi nhất là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

2.   Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Tìm hiểu, nghiên cứu và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Mục tiêu cụ thể:

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn
 • Phân tích đánh giá hoạt động sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trên hai phương diện từ phía cán bộ quản lý và người thực hiện dự án
 • Phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng vốn
 • Dựa vào kết quả điều tra, nghiên cứu đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

3.    Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống các băn bản pháp quy và hoạt động thực tiễn liên quan đến công tác quản lý và sử dụng ODA tại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn (2011 – 2017).

4.   Phương pháp nghiên cứu.

 • Phương pháp thống kê: sử dụng số liệu tương đối, tuyệt đối, số bình quân để so sánh, phân tích tốc độ phát triển và tình hình kinh tế xã hội…… của tỉnh Tuyên Quang.
 • Phương pháp định tính: thực hiện phương pháp phỏng vấn sâu 2 nhà quản lý (Phòng đối ngoại) của SKHĐT và 2 nhà triển khai thực hiện dự án (ODA) ở tỉnh Tuyên Quang.
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng:

Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu thứ cấp thông qua các báo cáo kết quả hoạt động Dự án (ODA), tình hình thu hút…. của tỉnh qua 3 năm gần đây. Thu thập số liệu sơ cấp thông qua bản hỏi và phỏng vấn điều tra các nhà quản lý, thực hiện ở tỉnh Tuyên Quang.

 

+ Phân tích nhân tố khám phá, các nhà nghiên cứu thường quan tâm một số tiêu chuẩn.

 • Thứ nhất, hệ số KMO (Kaiser- Meyer- Olkin) 0,5 mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett     0,05.
 • Thứ hai, hệ số tải nhân tố (factor loading) Nếu biến quan sát nào có hệ số tải nhân tố < 0,5 sẽ bị loại.
 • Thứ ba, thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích
 • Thứ tư, hệ số Eigenvalue có giá trị lớn hơn
 • Thứ năm, khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố để đảm bảo giá trị khác biệt giữa các nhân tố.

+ Phân tích hồi quy – tương quan

Kỹ thuật phân tích hồi quy – tương quan để xem xét mối liên hệ giữa các biến độc lập (biến giải thích) và biến phụ thuộc. Phân tích tương quan Pearson với giả thiết:

Ho: Hai biến không có mối quan hệ tuyến tính phụ thuộc nhau

H1: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính phục thuộc nhau

Với mức ý nghĩa kiểm định là 95%, nguyên tắc kiểm định như sau: Nếu: Sig > 0,05: Chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết Ho

Sig < 0,05: Bác bỏ giả thiết Ho

Phân tích hồi quy được thực hiện bằng phương pháp Enter

 • Phương pháp phân tích số liệu: sử dụng các phân tích về thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết thống kê, phân tích nhân tố và hồi quy tương
 • Phương pháp chọn mẫu: đối tượng điều tra là các cán bộ và những người thực hiện dự án tham gia vào các dự án ODA, rất đa dạng và phải hoạt động luân phiên trên nhiều địa bàn khác Và do đó không có điều kiện để biết cụ thể danh sách đối tượng điều tra nên tôi chọn mẫu bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, tức là chọn mẫu dựa trên sự thuận lợi hay trên tính dễ tiếp cận của đối tượng điều tra, nên tôi chọn mẫu bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, tức là chọn mẫu dựa trên sự thuận lợi hay trên tính dễ tiếp cận của đối tượng điều tra, ở những nơi mà người điều tra có khả năng gặp được đối tượng.
 • Kích thước mẫu: theo Tabachnick và Fidell (1991) để phương trình hồi quy đạt kết quả tốt nhất, thì kích cỡ mẫu phải thỏa mãn công thức; N ≥ 8m + 50, với m là 9 biến độc lập => kích thước mẫu là lớn hơn 122 mẫu. Ngoài ra để tránh một số bảng hỏi thông tin không đầy đủ hoặc không sử dụng được thì tôi tiến hành điều tra thêm 3 bảng hỏi. Tổng số bảng hỏi phát ra điều tra sẽ là 125 bảng hỏi.

Bố cục đề tài.

Phần I: Đặt vấn đề

Phần II: Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Phần III: Kết luận và kiến nghị

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.    Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn ODA

1.1.1.    Lý thuyết về nguồn vốn ODA  VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA

 

Thuật ngữ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) xuất hiện từ sau chiến tranh Thế giới II và gắn liền với yếu tố chính trị. Sau đại chiến Thế giới lần thứ II, cả Châu Âu và Châu Á đều đứng trước cảnh đổ nát, hoang tàn, chỉ có Châu Mỹ nói chung và nước Mỹ nói riêng là không bị ảnh hưởng mà ngược lại, nước Mỹ nhờ chiến tranh trở nên giàu có. Trước tình hình đó, Mỹ thực hiện viện trợ ồ ạt cho Tây Âu nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch viện trợ này được gọi là “Hỗ trợ phát triển chính thức” thông qua Ngân hàng Thế giới. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA

Khái niệm nguồn vốn ODA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA

Đến nay, thuật ngữ ODA được sử dụng  khá phổ biến. Tùy theo từng cách tiếp cận, có nhiều cách hiểu khác nhau về ODA, cụ thể như sau:

Theo tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) thì “Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức là những nguồn tài chính do các Chính phủ hoặc các Tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia viện trợ cho một quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và phúc lợi của quốc gia đó”. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA. Theo Ngân hàng thế giới thì “Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức là một bộ phận của tài chính phát triển chính thức, trong đó các khoản vay cần đạt ít nhất 25% yếu tố cho không”.

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666