HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HÓA

QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HÓA

 

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………………………… i

LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………………………….. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ………………………………….. iii

DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT……………………………………………………………………………… iv

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………. v

DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………………………………………………. ix

DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐÒ…………………………………………………………………….. xi

PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………… 1

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………………………………….. 1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………….. 2
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU………………………………………………………. 3
PHƯƠNG PHÁP NHIÊN CỨU………………………………………………………………………….. 3
KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN…………………………………………………………………………….. 4
HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI:………………………………………………………………………………….. 4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………. 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ………………………………………………………………………………………….. 5

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI…………………………………. 5
Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm………………………………………………………… 5
Lợi ích của bảo hiểm………………………………………………………………………………….. 7
Bản chất của bảo hiểm……………………………………………………………………………….. 8
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BHXH VÀ THU BHXH………………………………… 8
Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………………………………….. 8
Khái niệm về bảo hiểm xã hội…………………………………………………………………. 8
Đặc điểm của Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………. 10
Vai trò của BHXH đối với người lao động và xã hội………………………………. 11
Chức năng của Bảo hiểm xã hội…………………………………………………………….. 12

Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội………………………………………………………. 14
Thu Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………………………… 15
Khái niệm thu Bảo hiểm xã hội……………………………………………………………… 15
Nguyên tắc Thu Bảo hiểm xã hội…………………………………………………………… 16
Quản lý thu Bảo hiểm xã hội……………………………………………………………………….. 19
Khái niệm quản lý thu Bảo hiểm xã hội……………………………………………………. 19
Mục tiêu quản lý thu Bảo hiểm xã hội………………………………………………………. 19
Phát triển quỹ Bảo hiểm xã hội……………………………………………………………… 19
Chống thất thoát quỹ Bảo hiểm xã hội…………………………………………………… 21

1.3.3.3. Đảm bảo An sinh xã hội………………………………………………………………………… 22

1.3.4. Nội dung quản lý thu Bảo hiểm xã hội……………………………………………………… 22

Các yếu tố ảnh hưởng và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá đến kết quả công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội……………………………………………………………………………….. 38
Các yếu tố ảnh hưởng……………………………………………………………………………….. 38
Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác quản lý thu BHXH…………. 41
Chỉ tiêu về số tiền thu ……………………………………………………………….. 41
Chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH……………………………………. 42
Chỉ tiêu về khắc phục nợ đọng tiền ……………………………………………. 42
Chỉ tiêu về chất lượng các hoạt động hỗ trợ công tác thu (tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ…)………………………………………………………. 42

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HÓA………………………………………………. 43

Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa……………………………………………………….. 43
Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm Xã hội thành phố Thanh Hóa…………………………………………………………………………………………………………. 43
Chức năng của Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa…………………………….. 44
Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa……………. 45
Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa…………………………………………………………………………………………………… 46

Tổ chức thực hiện kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội……………………………………… 48

2.2 Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2009-2013………………………………………………………………………… 50

Xây dựng kế hoạch thu BHXH…………………………………………………………………… 53
Quản lý đối tượng tham gia………………………………………………………………………. 54
Quản lý tiền lương, tiền công đóng BHXH………………………………………………… 57
Quản lý nguồn thu BHXH…………………………………………………………………………. 59
Nợ và quản lý nợ BHXH…………………………………………………………………………… 63
Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch thu và công tác quản lý nợ tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa…………………………………………………………………………………… 66
Mức độ hoàn thành kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội trong năm…………………… 66
Tỷ lệ nợ đọng Bảo hiểm xã hội trong năm………………………………………………… 68
Đánh giá của các đối tượng liên quan về công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa…………………………………………………………………………………………. 70
Mô tả thông tin chung về phiếu điều tra doanh nghiệp và người nộp BHXH 70
Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha 72 4.3.Phân tích nhân tố và phân tích hồi qui………………………………………………………. 79

2.4.4. Đánh giá về những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân………………………………. 84

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2015-2020…………………………. 90

Mục tiêu phát triển Bảo hiểm xã hội địa phương, định hướng công tác thu BHXH và dự báo chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa đến năm ……………………………………………………………….. 90
Mục tiêu chung phát triển ngành Bảo hiểm xã hội……………………………………. 90
Định hướng công tác thu BHXH và dự báo khả năng phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020………………………… 91
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn thành phố Thanh Hóa…………………………………………………………………………………………………………. 93

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về chính sách BHXH………………………. 93
Quản lý chặt chẽ đối tượng và mở rộng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội………………………………………………………………………………………………………… 94
Tăng cường các biện pháp để quản lý và phát triển nguồn thu bảo hiểm xã hội

…………………………………………………………………………………………………………………..96

Khắc phục nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội………………………………………… 99
Cải tiến phương thức quản lý thu bảo hiểm xã hội………………………………….. 104
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; gắn xử phạt với khen thưởng kịp thời 108

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………………………… 112

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………. 112

KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………………………………………. 113

Kiến nghị với UBND tỉnh Thanh Hóa…………………………………………………………… 114
Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam……………………………………………………… 114

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………… 116

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

Bảng 1.1:     Quy định tỷ lệ đóng góp vào quỹ BHXH của NLĐ và người SDLĐ……. 25

Bảng 2.11:  Tình hình nợ đọng BHXH tại BHXH TP Thanh Hóa (2009-2013)……… 68

Bảng 2.12:  Đặc điểm cơ bản của các đối tượng điều tra………………………………………. 70

Bảng 2.13:  Tình hình sử dụng lao động ở các doanh nghiệp được điều tra………….. 71

Bảng 2.14: Tình hình tổ chức công đoàn và xây dựng thang bảng lương ở các doanh nghiệp được điều tra………………………………………………………………………….. 72

Bảng 2.15:  Kết quả đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha………………………………….. 76

Bảng 2.16:  Kiểm định độ tin cậy đối với các biến điều tra………………………………….. 76

Bảng 2.17:  Kết quả kiểm định KMO and Bartlett’s Test………………………………………. 78

Bảng 2.18: Kết quả phân tích nhân tố đánh giá ý kiến của doanh nghiệp đối với công tác quản lý thu BHXH của cơ quan BHXH thành phố Thanh Hóa……… 80

Bảng 2.19:  Độ phù hợp của mô hình hồi quy………………………………………………………. 82

Bảng 2.20:  Kết quả phân tích hồi quy đa biến…………………………………………………….. 83

Bảng 3.1:     Dự báo phát triển dân số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020…………………… 92

 

DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐÒ

 

Sơ đồ 1.1. Mô hình tổ chức thu BHXH bắt buộc hiện nay…………………………………. 29

Biểu đồ 2.1: Tổng thu BHXH bắt buộc theo các năm (2009-2013)…………………….. 60

Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng (%) số thu BHXH bắt buộc giữa các loại hình giai đoạn 2009- 2013 (trong đó khối khác bao gồm các khối còn lại trên bảng 2.6)…………………….. 63

Biểu 2.3 Biểu diễn số nợ BHXH qua các năm (2009-2013)……………………………….. 64

Biểu 2.4: Biểu diễn tỷ lệ nợ BHXH năm 2013……………………………………………………. 65

 

PHẦN MỞ ĐẦU

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia, góp phần bảo đảm đời sống cho người dân, ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 • Công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật BHXH chưa thực sự lan tỏa đến người lao động, chưa thực sự huy động được toàn thể hệ thống chính trị tại địa phương vào cuộc.
 • Công tác phối hợp giữa ngành Bảo hiểm Xã hội với các ngành như: Kế hoạch đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Thuế, Tài chính, Giáo dục… mặc dù đã được chú trọng nhưng hiệu quả phối hợp chưa cao, chưa có quy chế phối hợp.

2.   MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về BHXH và quản lý thu bảo hiểm xã hội.
 • Phân tích, đánh giá được thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong những năm 2009 đến Từ đó chỉ ra rõ những khó khăn, vướng mắc của công tác quản lý thu BHXH.
 • Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tác động đến hoạt động quản lý thu BHXH
 • Xác định những giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý công tác thu BHXH trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

3.   ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 • Đối tượng nghiên cứu:

Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa.

3.2.   Phạm vi nghiên cứu
 • Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu chỉ đi sâu về quản lý thu BHXH bắt buộc. Các nội dung khác như: Quỹ BHXH, Thu Bảo hiểm thất nghiệp, Thu Bảo hiểm y tế, Chi BHXH, các chế độ chính sách BHXH không đề cập tới trong đề tài này.

3.2.2.    Phạm vi không gian:

Đề tài chỉ nghiên cứu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Do hạn chế về thời gian nghiên cứu nên khi điều tra phỏng vấn chỉ điều tra 160 đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và 20 cán bộ thu BHXH.

3.2.3.    Phạm vi thời gian

Các số liệu phục vụ để đánh giá thực trạng được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013.

4.   PHƯƠNG PHÁP NHIÊN CỨU

 • Phương pháp thu thập số liệu
 • Số liệu thứ cấp

Các số liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo thống kê của BHXH thành phố Thanh Hóa, Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa và các sách báo, tạp chí, các website và các báo cáo của các cơ quan ban ngành liên quan.

·   Số liệu sơ cấp

Số liệu được sơ cấp thu thập từ việc điều tra 200 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Mẫu đã được thiết kế sẵn phục vụ cho nghiên cứu (phụ lục phiếu điều tra). Phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp. Số liệu được nhập bằng phần mềm Excel và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0.

4.2.   Phương pháp phân tích
 • Phương pháp phân tích dữ liệu thời gian: Sử dụng chuỗi dữ liệu thời gian từ năm 2009 đến năm 2013 nhằm phân tích hoạt động quản lý thu BHXH, mở rộng đối tượng quản lý.
 • Phương pháp phân tích thống kê: Sử dụng để nghiên cứu, đánh giá thực trạng tham gia BHXH bắt buộc, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý thu
 • Phương pháp phân tích nhân tố: Nhằm xác định cụ thể các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đánh giá của doanh nghiệp đối với công tác quản lý thu BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH Thanh Hóa.

4.2.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo: Để đưa ra những nhận định, đánh giá, dự báo và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5.   KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, luận văn bao gồm 3 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về BHXH và quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại cơ quan BHXH cấp huyện, thị xã, thành phố.

Chương 2: Thực trạng quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa

6.   HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI:

Đề tài chưa đánh giá hiệu quả của chính sách BHXH đối với địa bàn nghiên cứu, chưa phân tích được tác động của chính sách BHXH đối với các đơn vị đăng ký tham gia BHXH trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1.1.   TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 • Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm

Ngay từ khi mới xuất hiện, để tồn tại và phát triển, con người cần phải được đảm bảo đầy đủ các nhu cầu: ăn, mặc, ở, đi lại v.v… Để thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu này, người ta phải lao động để tạo ra những sản phẩm cần thiết. Khi lượng sản phẩm được tạo ra ngày càng nhiều, đời sống con người sẽ ngày càng đầy đủ và hoàn thiện hơn, xã hội ngày càng văn minh hơn. Do đó, việc thỏa mãn những nhu cầu sinh sống và phát triển của con người phụ thuộc vào chính khả năng lao động của họ.

Nhóm các biện pháp kiểm soát rủi ro:

Bao gồm các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu rủi ro. Các biện pháp này thường được sử dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu khả năng xẩy ra rủi ro.

+ Né tránh rủi ro: Là biện pháp chúng ta thường xuyên sử dụng để trong cuộc sống để tránh rủi ro xẩy ra với chúng ta, tức là loại trừ cơ hội dẫn đến tổn thất. Chẳng hạn, để tránh tai nạn giao thông chúng ta nên hạn chế tham gia giao thông, để tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chúng ta nên chọn công việc không nguy hiểm và ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe…Tuy nhiên trong cuộc sống có những rủi ro bất ngời mà chúng ta không thể né tránh được.

+ Ngăn ngừa tổn thất

Là các biện pháp để chúng ta đưa ra các hành động nhằm giảm tổn thất hoặc giảm mức thiệt hại do tổn thất gây ra. Ví dụ để giảm thiểu tai nạn lao động thì chúng ta thường tổ chức các khóa học về an toàn lao động…

+ Giảm thiểu tổn thất: Là biện pháp làm giảm giá trị thiệt hại khi tổn thất, xảy ra. Ví dụ như khi hỏa hoạn chúng ta thường cố gắng cứu các tài sản còn dùng được, hay trong tai nạn giao thông chúng ta đưa ngay người bị thương đi cấp cứu.

Các biện pháp trên rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro nhưng khi rủi ro đã xảy ra chúng ta không lường hết hậu quả.

– Nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro:

Là các biện pháp chấp nhận rủi ro và bảo hiểm. Đây là các biện pháp được sử dụng trước khi rủi ro xảy ra với mục đích khắc phục hậu quả tổn thất do rủi ro gây ra nếu có.

+ Chấp nhận rủi ro: Đây là hình thức mà người gặp rủi ro tự chấp nhận rủi ro và tự bảo hiểm. Có rất nhiều cách thức khác nhau để chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên có thể chia ra thành hai nhóm: Chấp nhận rủi ro thụ động và chấp nhận rủi ro chủ động. Trong chấp nhận rủi ro thụ động người ta gặp tổn thất không có sự chuẩn bị trước và

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

1 comments for "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HÓA"

 1. hạ linh
  Tháng Sáu 21, 2021 at 02:05 sáng

Leave Comments

0926708666
0926708666