QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Quản lý tài chính tại bệnh viện

PHẦN MỞ ĐẦU

1.  Tính cấp thiết của đề tài

Hòa chung với sự đổi mới của đất nước trong việc thực hiện Nghị định 43 tại bệnh viện Trung ương Huế đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Nguồn thu của bệnh viện tăng lên đáng kể qua các năm, góp phần tích cực vào việc nâng cấp trang thiết bị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế trong việc triển khai thực hiện và chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vậy vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu và tìm ra được những giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý tài chính nhằm quản lý chặt chẽ các khoản thu. Với ý nghĩa đó học viên đã lựa chọn: “Quản tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế” làm đề tài nghiên cứu.

2.  Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

2.1.  Mục đích

Mục đích cuối cùng của nghiên cứu là tìm hiểu tình hình quản lý tài chình và qua đó hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.

2.2.  Nhiệm vụ

+ Bổ sung và hoàn thiện một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu.

+ Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế, qua đó rút ra những nhận xét về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, từ đó tìm ra nguyên nhân của thực trạng công tác quản lý tài chính.

+ Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

3.1.  Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý tài chính.

3.2.  Phạm vi nghiên cứu

 • Về không gian: Luận văn nghiên cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.
 • Về thời gian: Luận văn nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính từ 01/01/2014 đến 31/12/2016.

4.  Phương pháp nghiên cứu của luận văn

4.1.  Phương pháp luận

Luận văn tiếp cận đối tượng nghiên cứu bằng phương pháp duy vật biện chứng và các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trong chương trình cải cách tài chính công.

4.2.  Phương pháp nghiên cứu

Thông qua nghiên cứu tài liệu, quan sát phân tích hoạt động quản lý tài chính theo cách tiếp cận hệ thống, cách tiếp cận định tính và định lượng và cách tiếp cận lịch sử, logic để thu thập thông tin. Đồng thời luận văn sử dụng kỹ thuật thống kê, tổng hợp, phân tích , biểu đồ, bảng biểu để phân tích xử lý số liệu.

Ngoài ra thông qua việc phân tích, xử lý thông tin, trên cơ sở tham khảo ý kiến của các nhà khoa học kinh tế, các nhà quản lý tài chính trong ngành y tế và kiến thức của bản thân để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.

5.  Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

5.1.  Ý nghĩa lý luận

Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Từ đó, góp phần làm rõ và bổ sung một số vấn đề lý luận cho khoa học quản lý tài chính công.

Nghiên cứu có tính hệ thống đối với vấn đề quản lý tài chính bệnh viện, đặc biệt là quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.

5.2.  Ý nghĩa thực tiễn

 • Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực y tế, hệ thống các bệnh viện công ở Việt Nam; cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện Hành chính Quốc

6.  Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương cụ thể như sau:

Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.

Chương 3: Định hướng và các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.

 

Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

1.1.  Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập có thu – Quản lý tài chính tại bệnh viện

1.1.1. Khái niệm về đơn vị sự nghiệp công lập có thu

Đơn vị sự nghiệp là những tổ chức được thanh lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp, những hoạt động này nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động bình thường của xã hội, mang tính chất phục vụ là chủ yếu, không vì mục tiêu lợi nhuận. Đơn vị sự nghiệp có thu là loại đơn vị sự nghiệp công lập được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.

1.1.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập có thu

 • Đơn vị SNCT là một tổ chức hoạt động chủ yếu mang tính chất phục vụ xã hội, không vì mục đích kinh
 • Hàng hoá và dịch vụ của các đơn vị SNCT là sản phẩm mang lại lợi ích chung có tính bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần xã hội.
 • Hoạt động của các đơn vị SNCT luôn gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước.

– Các đơn vị SNCT có nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

1.1.3. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập có thu

+ Căn cứ vào từng lĩnh vực hoạt động sự nghiệp cụ thể các đơn vị SNCT bao gồm[8]:

 • Các đơn vị SNCT hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 • Các đơn vị SNCT hoạt động trong lĩnh vực y tế.
 • Các đơn vị SNCT hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.
 • Các đơn vị SNCT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ.
 • Các đơn vị SNCT hoạt động trong lĩnh vực văn hoá – thông tin truyền thông.
 • Các đơn vị SNCT hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
 • Các đơn vị SNCT hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể
 • Các đơn vị sự SNCT hoạt động trong lĩnh vực xã hội…

1.2.   Các nội dung chính về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu

1.2.1. Khái niệm cơ chế quản lý tài chính

Thuật ngữ “cơ chế quản lý” được dùng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý từ khoảng cuối những năm 70 của thế kỷ XX, khi Việt Nam bắt đầu chú ý nghiên cứu về quản lý và cải tiến quản lý kinh tế, với nghĩa như là cách thức tổ chức và điều khiển hoạt động của một đơn vị hoặc đối tượng nào đó. Từ đó, thuật ngữ “cơ chế quản lý” được áp dụng phổ biến trong đời sống kinh tế xã hội ở nước ta, kể cả lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một khái niệm chuẩn tắc về cơ chế quản lý tài chính.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666