Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương

Quản lý tài chính tại Trường Đại học

Đại học Thương mại

 

Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương

 

 

HÀ NỘI – 2015

 

MỞ ĐẦU

Trường Đại học Hùng Vương là một trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học của cả nước trong những năm qua cũng đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ thuật cho xã hội. Tuy nhiên, những năm gần đây với sự phát triển của nền kinh tế tri thức và chủ trương xã hội hóa giáo dục; giáo dục đại học ở Việt Nam đã ra đời nhiều mô hình các trường đại như đại học dân lập, đại học mở, đại học nước ngoài, các chương trình liên kết với nước ngoài…Điều này, đã đặt Trường Đại học Hùng Vương vào thế cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục đại học với các đại học trong nước và nước ngoài.

Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2006 quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường Đại học Hùng Vương đã rất tích cực cải cách và đổi mới cơ chế quản lý tài chính nói chung và công tác kế toán nói riêng, đã chủ động khai thác tối đa các nguồn thu, nâng cao hiệu quả các khoản chi phí, tích cực cân đối thu chi đảm bảo tự chủ về tài chính phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo. 

Với những lý luận và thực tiễn nêu trên đây, tôi đã nghiên cứu và lựa chọn đề tài “Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương” với mong muốn đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, đồng thời chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Trường Đại học Hùng Vương trong thời gian tới.

1.   Tình hình nghiên cứu đề tài

Bản thân đã tìm hiểu một số công trình khoa học như:

 • Đề tài ” Quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng” – Tác giả Nguyễn Kim
 • Đề tài “Hoàn thiện Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh”- Tác giả Nguyễn Tấn Lượng
 • Đề tài “Quản lý tài chính ở Đại học Đà Nẵng”- Tác giả Đỗ Văn Nhân
 • Đề tài “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Công đoàn”

Các công trình khoa học nêu trên đã đề cập đến một số khía cạnh về quản lý tài chính nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu về quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương. Như vậy có thể nói đây là công trình độc lập của tác giả và không có tính trùng lặp.

2.   Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

 • Mục đích:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam; thực trạng quản lý tài chính tại Đại học Hùng Vương, đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý tài chính ở Đại học Hùng Vương, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

–   Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:

+  Hệ thống một cách chọn lọc những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính đối với đại học công lập (ĐHCL) Việt Nam.

+ Đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương từ

năm 2014 đến năm 2016.

+ Đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.

3.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

 • Đối tượng được nghiên cứu

 

+ Về lý thuyết: Quản lý tài chính đại học công lập Việt Nam;

+ Về thực tiễn: Quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.

–   Phạm vi nghiên cứu

+ Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ (quản lý thu, quản lý chi, trích lập và sử dụng các quỹ…) tại Đại học Hùng Vương.

+ Thời gian nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2014 và định hướng đến năm 2020.

4.   Phương pháp nghiên cứu:

+ Phương pháp duy vật lịch sử: Nghiên cứu các sự kiện về đối tượng nghiên cứu trong những bối cảnh và điều kiện kinh tế – xã hội nhất định giúp ta xem xét và phân tích vấn đề trong mối quan hệ với thời gian, không gian một cách có hệ thống, từ đó tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp mô tả, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…thông qua việc thu thập và xử lý số liệu thống kê về tình hình tài chính của Trường Đại học Hùng Vương và kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, kiến thức tổng hợp các môn học thuộc chuyên ngành kinh tế để thực hiện nhiệm vụ của đề tài.

5.   Ý nghĩa khoa học của đề tài.

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý tài chính đối với đại học công lập Việt Nam.
 • Phân tích và làm rõ nội dung, nguyên tắc, yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính trong giáo dục đại học ở Việt Nam.
 • Đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương những năm gần đây và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương trong thời gian tớ

 

6.   Bố cục của luận văn.

 • Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, kết luận thì bao gồm 03 chương với các nội dung cụ thể như sau:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính tại các trường đại học công lập Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Hùng Vương.

 

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM.

Tổng quan về quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu

Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp có thu

Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu

Đơn vị sự nghiệp là những tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp, không nằm trong những ngành sản xuất ra của cải vật chất những hoạt động này nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động bình thường của xã hội, mang tính chất phục vụ là chủ yếu, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị sự nghiệp do Nhà nước thành lập trong quá trình hoạt động đã được Ngân sách Nhà nước(NSNN) cấp hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, nhưng vẫn có tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tận dụng (CSVC) trang thiết bị kỹ thuật hiện có để tạo thêm thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ công chức viên chức và bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên.

1.1.1.2.    Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu

Dựa vào những căn cứ khác nhau đơn vị sự nghiệp có thu được phân ra thành nhiều loại khác nhau. Theo nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-04-2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp được phân loại để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính như sau:

+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động) .

+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).

 • Căn cứ vào loại hình hoạt động, đơn vị sự nghiệp được phân loại như sau: Đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo; Đơn vị sự nghiệp y tế; Đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin; Đơn vị sự nghiệp phát thanh, truyền hình; Đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ, môi trường; Đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao; Đơn vị sự nghiệp kinh tế; Đơn vị sự nghiệp khác.
 • Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ vào tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công được phân loại như sau:

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí)

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2015 và thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ.

1.1.2.     Khái niệm quản lý tài chính, yêu cầu và nguyên tắc quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu

Khái niệm quản lý tài chính.

Quản lý là nhu cầu tất yếu để đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của mọi quá trình và hệ thống kinh tế – xã hội: Thực chất của quản lý là thiết lập và thực hiện hệ thống các phương pháp và các biện pháp khác nhau, tác động một cách có ý thức tới đối tượng quản lý nhằm đạt đến kết quả nhất định.

Quản lý tài chính là một bộ phận, một khâu của quản lý kinh tế – xã hội và là khâu quản lý mang tính chất tổng hợp.

Theo nghĩa rộng: Quản lý tài chính được nhìn nhận như là việc sử dụng tài chính làm công cụ quản lý nền kinh tế quốc dân thông qua việc sử dụng các chức năng vốn có của nó.

Theo nghĩa hẹp: Quản lý tài chính được quan niệm như là việc quản lý bản thân hoạt động tài chính của một chủ thể nhất định: như là một ngành, một đơn vị trường học…

Sự tác động bên ngoài của tài chính với tư cách là công cụ quản lý và tổ chức bên trong của nó – quản lý bản thân tài chính, có mối liên hệ mật thiết với nhau. Quản lý bản thân tài chính được coi là hợp lý, có hiệu quả nếu như nó tạo ra được một cơ chế quản lý thích hơp có tác động tích cực tới các quá trình kinh tế – xã hội theo các phương hướng phát triển đã được hoạch định.

Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để Nhà nước(NN) điều hành và quản lý nền kinh tế đất nước, hình thành và đảm bảo các cân đối chủ yếu và tỷ lệ phát triển của nền kinh tế quốc dân.

1.1.2.2.    Yêu cầu quản lý tài chính

Các quy định về quản lý tài chính ở trường đại học, cao đẳng công lập phải tuân thủ theo các văn bản pháp quy của NN có liên quan tới các hoạt động tài chính của trường.  Vì tài chính trong trường đại học, cao đẳng công lập là sự vận động của đồng tiền để thực hiện mục tiêu phát triển. Mục tiêu đào tạo và bản chất của việc đầu tư cho giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng nói

Quản lý tài chính tại Trường Đại học

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666