THỰC TRẠNG THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

MỤC LỤC

 

 

Trang

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………. 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài……………………………………………………. 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài………………………………………… 2
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài……………………………………………. 2
  4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………… 3
  5. Kết cấu của đề tài…………………………………………………………….. 3

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG

PHÁP LUẬT VIỆT NAM………………………………………….. 4

1.1. Những khái niệm cơ bản về bình đẳng giới………………………………. 4

1.1.1. Khái niệm giới và đặc điểm của giới………………………………. 4

1.1.2. Khái niệm giới tính và đặc điểm của giới tính………………….. 6

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm bình đẳng giới……………………………. 7

1.1.4. Một số khái niệm khác………………………………………………. 10

1.2. Sự hình thành và phát triển của pháp luật bình đẳng giới ở Việt Nam         12

1.2.1. Giai đoạn trước cách mạng tháng 8 năm 1945………………. 12

1.2.2. Giai đoạn từ 1945 đến 1954……………………………………….. 13

1.2.3. Giai đoạn từ 1954 đến 1975……………………………………….. 14

1.2.4. Giai đoạn từ 1975 đến nay…………………………………………. 15

1.3. Sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành về bình đẳng giới…………. 19

1.3.1. Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới………………………. 19

1.3.2. Những nội dung cơ bản về bình đẳng giới…………………….. 26

1.3.3. Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới………………………… 30

1.3.4. Trách nhiệm thực hiện bảo đảm bình đẳng giới……………… 36

Chương 2. THỰC TRẠNG THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY……… 38

2.1. Thực trạng xây dựng pháp luật đảm bảo bình đẳng giới………….. 38

2.1.1. Trong lĩnh vực lao động- việc làm……………………………….. 40

 

2.1.2. Trong lĩnh vực gia đình……………………………………………… 42

2.2. Thực trạng áp dụng Luật bình đẳng giới ở Việt Nam trong lĩnh vực lao động và việc làm………………………………………………………………………………………… 43

2.2.1. Đánh giá khái quát bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động

việc làm……………………………………………………………………. 43

2.2.2. Những vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Luật Bình đẳng giới

trong lĩnh vực lao động- việc làm…………………………………. 45

2.3. Thực trạng áp dụng Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình. 53

2.3.1. Đánh giá khái quát bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình. 53

2.3.2. Những bất cập và hạn chế trong thực tiễn áp dụng

Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình…………………… 54

2.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Luật Bình đẳng giới…. 65

2.4.1. Giải pháp định hướng chung………………………………………. 65

2.4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật………………………………….. 65

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………. 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….. 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

 

 

– BLDS       :         Bộ luật Dân sự

– BLLĐ       :         Bộ luật Lao động

– LBHXH    :         Luật Bảo hiểm xã hội

– BHXH      :         Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời gian gần đây vấn đề bình đẳng giới đang được cả cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Bởi vì thực tế tình trạng bất bình đẳng giới đã và đang diễn ra phổ biến, đây là một trong những nguyên nhân hạn chế quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Bất bình đẳng giới cũng là nguyên nhân làm tăng đói nghèo, cản trở việc chăm sóc sức khỏe dân cư, hạn chế các cơ hội tăng thu nhập và gây nên hàng loạt tổn thất khác cho xã hội. Những nước tích cực thúc đẩy bình đẳng giới thường đạt được tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao và phát triển bền vững hơn. Theo Báo cáo đánh giá tình hình giới ở Việt Nam, tháng 12/2006 của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Vụ phát triển quốc tế Anh (DFID) và cơ quan phát triển quốc tế Canađa thì “Việt nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, là một trong những nước nước tiến bộ hàng đầu về bình đẳng giới, là quốc gia đạt được sự thay đổi nhanh chóng nhất về xóa bỏ khoảng cách giới trong 20 năm qua ở khu vực Đông Á [20, 61]. Tuy nhiên không phải vì những thành tựu đó mà Việt Nam đã đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực sự. Thực tế cho thấy thực trạng bất bình đẳng giới, khoảng cách giới, phân biệt đối xử về giới ở Việt Nam vẫn đang tồn tại trong đời sống xã hội, tiêu biểu như: định kiến giới, bạo lực gia đình, bất bình đẳng về vị trí, vai trò của phụ nữ so với nam giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về mặt pháp lí, thực chất vấn đề bình đẳng giới được qui định rải rác trong nhiều văn bản khác nhau nhưng chưa tập trung, thống nhất. Hay nói cách khác, chưa có văn bản luật điều chỉnh riêng. Để khắc phục những tình trạng trên, ngoài những văn bản pháp luật liên quan thì Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Đây là cơ sở pháp lý để xử lý các vi phạm pháp luật bình đẳng giới. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, hội nhập khu vực và quốc tế. Tuy vậy để đạt được mục tiêu bình đẳng giới còn là một quá trình dài và khó khăn, do nhận thức của người dân về vấn đề này còn nhiều hạn chế, quá trình thi hành còn nhiều khó khăn, bất cập. Thêm vào đó Luật Bình đẳng giới còn thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành khiến việc áp dụng pháp luật khó đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về bình đẳng giới không chỉ là yêu cầu của các nhà nghiên cứu khoa học mà còn là nhu cầu thiết thực của từng công dân trong xã hội. Chính vì lý do đó nên tác giả đã nghiên cứu và chọn đề tài: “ Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu khóa luận cho mình. Với đề tài này tác giả muốn được góp một phần công sức nhỏ bé vào việc xây dựng pháp luật về bình đẳng giới và hi vọng góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bình đẳng giới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  1. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài

Đề tài góp phần làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam. Đặc biệt là trong hai lĩnh vực là lao động- việc làm và gia đình.

Đề tài nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật bình đẳng giới. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

  1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và nam giới có vị trí như nhau và có cơ hội như nhau để làm việc và phát triển. Nói bình đẳng giới không có nghĩa là chỉ đấu tranh quyền lợi cho phụ nữ mà là đấu tranh cho sự bình đẳng của cả hai giới. Nhưng trong thời đại ngày nay, nhìn chung sự bất bình đẳng xảy ra đối với phụ nữ là đa số nên đề tài chỉ tập trung đề cập đến vấn đề bình đẳng cho phụ nữ là chủ yếu. Đồng thời do thời gian hạn chế và pháp luật bình đẳng giới còn là lĩnh vực mới mẻ với nhiều nội dung ở tất cả các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Vì vậy ở đề tài này tác giả không đi sâu nghiên cứu hết tất cả các lĩnh vực mà chỉ giới hạn ở hai lĩnh vực: Lao động- việc làm và gia đình.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu đề tài này được dựa trên phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, kết hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng và thi hành pháp luật bình đẳng giới. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các phương pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh giữa lí luận và thực tiễn nhằm làm rõ các qui định của pháp luật về bình đẳng giới. Các phương pháp này giúp cho việc nghiên cứu đề tài được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau, từ đó hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

  1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có hai có chương:

w Chương 1. Một số vấn đề lí luận về  Bình đẳng giới

w Chương 2. Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Chương 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 

1.1. Những khái niệm cơ bản về bình đẳng giới

1.1.1. Khái niệm giới và đặc điểm của giới

Thuật ngữ “giới”, theo tiếng Anh là “gender” là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực xã hội học. Thuật ngữ này mới được du nhập vào Việt Nam khoảng 20 năm trở lại đây và được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Theo từ điển Tiếng Việt 2006- Nhà xuất bản Đà Nẵng- Trung tâm từ điển học thì: “Giới là lớp người trong xã hội phân theo một đặc điểm rất chung nào đó, về nghề nghiệp, địa vị xã hội” [22, 405]. Theo định nghĩa của tác giả Lê Thị Chiêu Nghi trong cuốn “Giới và dự án phát triển”- Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 thì: “Giới bao gồm các mối quan hệ và tương quan về địa vị xã hội của phụ nữ và nam giới trong một môi trường xã hội cụ thể, hay nói cách khác, giới là sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới trong quan hệ xã hội” [13, 71]. Ngoài ra trong cuốn “ Xã hội học về giới và phát triển” – Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội năm 2000 của hai tác giả Lê Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Mĩ Lộc thì :“Giới dùng để chỉ các đặc điểm, vị trí, vai trò và mối quan hệ xã hội giữa nam và nữ. Hay nói cách khác, giới là khái niệm dùng để chỉ những đặc trưng xã hội của nam và nữ” [15, 6]. Như vậy, tuy các khái niệm trên có sự khác nhau về câu chữ trong cách diễn đạt nhưng nói chung, theo quan điểm xã hội học các tác giả đều cho rằng giới là khái niêm dùng để chỉ những sự khác biệt của nam và nữ trong các mối quan hệ xã hội.

Trong lĩnh vực khoa học pháp lý, để thể hiện sự khác biệt về vị thế xã hội, vị thế trong các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, khái niệm “đàn bà”, “đàn ông”, “trai”, “gái”, “nam”, “nữ” , “phụ nữ”, “nam giới” đã được sử dụng trong các bản Hiến pháp cũng như nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Lần đầu tiên khái niệm “Giới” được qui định tại Điều 5 khoản 1 Luật Bình đẳng giới: “Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội”.

Có thể thấy khái niệm giới một phần bị quy định bởi các yếu tố, tiền đề sinh học của giới tính đồng thời không mang tính bẩm sinh, di truyền mà bị quy định bởi điều kiện và môi trường sống của cá nhân, được hình thành và phát triển qua hàng loạt các cơ chế bắt chước, học tập, ám thị. Giới có thể thay đổi dưới tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, đặc biệt là về điều kiện xã hội. Mang tính đa dạng, phong phú cả về nội dung, hình thức và tính chất. Các đặc điểm giới thường bộc lộ qua suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mỗi cá nhân, nhóm.

Dưới góc độ khoa học pháp lý, giới là các đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong các mối quan hệ xã hội, do đó giới có đặc điểm sau:

Thứ nhất, giới được hình thành từ các quan điểm, quan niệm xã hội chứ không tự nhiên sinh ra. Giới là sản phẩm của xã hội và hình thành trong môi trường xã hội. Ví dụ: từ khi sinh ra, trẻ nam đã được dạy dỗ theo quan niệm con trai thì phải mạnh mẽ, không được chơi búp bê, phải dũng cảm; con gái phải dịu dàng, phải giúp mẹ làm công việc nội trợ. Như vậy, sở dĩ phụ nữ thường làm nội trợ không phải vì họ là phụ nữ, mà vì họ đã được dạy bảo để làm việc đó từ khi còn nhỏ.

Thứ hai, giới có tính đa dạng. Ví dụ như phụ nữ ở các quốc gia Hồi giáo thường chỉ ở trong nhà làm công viêc nội trợ và phụ thuộc hoàn toàn vào nam giới, nhưng tại các quốc gia châu Á, phụ nữ lại đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và đảm đương nguồn thu nhập chính của gia đình. Tại các quốc gia phát triển phương Tây, phụ tham gia nhiều vào các hoạt động cộng đồng, tham gia quản lý kinh tế, hoạt động lãnh đạo.

Thứ ba, giới luôn thay đổi và vận động không ngừng theo thời gian và không gian. Điều kiện kinh tế – xã hội nào thì quy định sự khác biệt về giới trong xã hội đó. Khi điều kiện kinh tế- xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, đạo đức cũng như thể chế xã hội (bao gồm pháp luật, đường lối, chủ trương, chính sách) thay đổi (theo không gian và thời gian) thì quan hệ giới cũng được hình thành khác nhau. Ví dụ: trước đây, ở các nước phương Tây chỉ có nam giới mới tham gia công việc xã hội và làm công tác quản lý, còn phụ nữ ở nhà nội trợ, ngày nay nam giới và phụ nữ đều tham gia công tác xã hội và san sẻ công việc gia đình, làm nội trợ và chăm sóc con cái.

Thứ tư, giới nam (đặc điểm, vị trí, vai trò của nam trong quan hệ xã hội) và giới nữ (đặc điểm, vị trí, vai trò của nữ trong quan hệ xã hội) có thể thay đổi vai trò trong một quan hệ xã hội cụ thể. Ví dụ, trong gia đình phụ nữ thường đảm nhận công việc nội trợ nhưng nam giới cũng có thể giặt giũ, chăm sóc con cái và nấu ăn…; ngoài xã hội phụ nữ thường đóng vai trò là cấp dưới và là  người thừa hành nhưng phụ nữ cũng có thể giữ các cương vị như tổng thống, chủ tịch nước hay chủ tịch hội đồng quản trị.

1.1.2. Khái niệm giới tính và đặc điểm của giới tính

Theo từ điển Tiếng Việt 2006- Nhà xuất bản Đà Nẵng- Trung tâm từ điển học thì: “Giới tính là những đặc điểm chung phân biệt nam với nữ, giống đực với giống cái” [22, 405]. Theo quan điểm xã hội học trong cuốn “Xã hội học về giới và phát triển” của hai tác giả Lê Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Mĩ Lộc, “Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội” [15, 6]. Với tác giả Lê Thị Chiêu Nghi trong cuốn “Giới và dự án phát triển” thì “giới tính là sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới về mặt y- sinh học” [13, 77].

Dưới góc độ khoa học pháp lý, khái niệm giới tính cũng lần đầu tiên được quy định cụ thể tại Điều 5 khoản 2 Luật Bình đẳng giới, theo đó: “Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ”.

Là khái niệm thể hiện đặc điểm sinh học của nam và nữ giới tính có những đặc điểm như sau:

Thứ nhất, bẩm sinh, có sẵn từ lúc lọt lòng (sinh ra đã là nam hay nữ);

Thứ hai, giới tính là sản phẩm của quá trình tiến hóa sinh học ở trình độ cao, do vậy các đặc trưng giới tính hầu như không phụ thuộc vào thời gian, không gian. Từ ngàn xưa đến nay, về mặt sinh học phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới đều có đặc điểm sinh học đồng nhất và đối với nam giới cũng tương tự như vậy.

Thứ ba, giới tính có những biển hiện về thể chất có thể quan sát trong cấu tạo, giải phẫu, sinh lý người (giữa nam và nữ có những đặc điểm khác nhau về gen, cơ quan nội tiết, hoócmôn, cơ quan sinh dục…). Đồng thời, giới tính gắn liền với một số chức năng sinh học, đặc biệt là chức năng tái sản xuất con người. Ví dụ: nam giới có khả năng thụ thai còn phụ nữ có khả năng mang thai, đẻ con và cho con bú. Do đó giới không thể thay đổi, vận động.

Thứ tư, giới tính nam và giới tính nữ không thể thay đổi cho nhau trong một quan hệ xã hội cụ thể.

Chính những đặc điểm trên cho chúng ta thấy sự phân biệt giữa khái niệm giới với khái niệm giới tính. Sự phân biệt hai khái niệm “giới tính”“giới” nhằm phân biệt hai loại đặc điểm của phụ nữ và nam giới: một loại đặc điểm do yếu tố sinh học quy định – đặc điểm giới tính, loại đặc điểm thứ hai do quan niệm xã hội và sự phân công lao động xã hội tạo nên. Từ đó, muốn đạt đến vấn đề bình đẳng giới tức là bình đẳng xã hội giữa nam và nữ thì vấn đề không phải là thay đổi các đặc điểm về giới tính, mà cần phải thay đổi quan niệm về vị trí, vai trò của phụ nữ và nam giới cũng như thay đổi cách phân công lao động trong gia đình và xã hội.

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm bình đẳng giới

Bình đẳng giới theo quan niệm xã hội học là sự đối xử ngang quyền giữa hai giới nam và nữ, cũng như giữa các tầng lớp phụ nữ trong xã hội, có xét đến đặc điểm riêng của nữ giới, được điều chỉnh bởi các chính sách đối với phụ nữ một cách hợp lý. Hay nói cách khác, bình đẳng giới là sự thừa nhận, sự coi trọng ngang nhau đối với các đặc điểm giới tính và sự thiết lập các cơ hội ngang nhau đối với nữ và nam trong xã hội.

Trong lĩnh vực khoa học pháp lý, các thuật ngữ “bình đẳng nam nữ”, “nam nữ bình quyền” đã được sử dụng trong các văn bản pháp luật để thể hiện sự bình đẳng về địa vị pháp lý của nam nữ trong các quan hệ pháp luật cụ thể. Tuy nhiên việc nam nữ bình đẳng về địa vị pháp lý không bao hàm sự bình đẳng của nam và nữ trong tất cả các quan hệ xã hội. Để đạt được điều này cần có một thuật ngữ pháp lý mới: “Bình đẳng giới”. Và thuật ngữ này lần đầu tiên được quy định tại Điều 5 Khoản 3 Luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới được hiểu “là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”.

Bình đẳng giới là mục tiêu và thước đo tiến độ phát triển của một xã hội. Sự bình đẳng giới được thể hiện ở nhiều phương diện, cụ thể như: nữ và nam có điều kiện ngang nhau để phát huy hết khả năng và thực hiện các mong muốn của mình; nữ và nam có cơ hội ngang nhau để tham gia, đóng góp và thụ hưởng các nguồn lực của xã hội trong quá trình phát triển; nữ và nam có các quyền lợi ngang nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Như vậy, bình đẳng giới không chỉ đơn giản là số lượng của phụ nữ và nam giới, hay trẻ em trai và trẻ em gái tham gia trong tất cả các hoạt động là như nhau, cũng không có nghĩa là nam giới và phụ nữ giống nhau, mà bình đẳng giới có nghĩa là nam giới và phụ nữ được công nhận và hưởng các vị thế ngang nhau trong xã hội. Đồng thời, sự tương đồng và khác biệt giữa nam và nữ được công nhận. Từ đó nam và nữ có thể trải nghiệm những điều kiện bình đẳng để phát huy đầy đủ các tiềm năng của họ, có cơ hội để tham gia, đóng góp và hưởng lợi bình đẳng từ công cuộc phát triển của quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội.

Bình đẳng giới thể hiện vị trí, vai trò của nam và nữ ngang nhau trong các quan hệ xã hội, do đó bình đẳng giới có các đặc điểm sau:

Thứ nhất, tính ngang quyền: để đạt được bình đẳng giới, phụ nữ cần được tạo điều kiện và cơ hội ngang bằng nam giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ví dụ, cần có quy định như nhau (bình đẳng), chung cho phụ nữ và nam giới về hưởng thụ các quyền và gánh vác các nghĩa vụ. Đây là các quy định bình đẳng mang tính tối thiểu, không thể thiếu để đảm bảo về mặt pháp lý quyền bình đẳng nam nữ (công dân nam và nữ đều có quyền bầu cử, ứng cử; có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; có quyền tự do kết hôn và tự do ly hôn…)

Thứ hai, tính ưu đãi: do đặc điểm sinh học và truyền giống của phụ nữ khác biệt so với nam giới, để đạt được bình đẳng giới cần có sự đối xử ưu đãi, khuyến khích đặc biệt và hợp lý đối với phụ nữ. Ví dụ phụ nữ phải đảm nhận chức năng sinh đẻ và nuôi con nhỏ, vì vậy pháp luật lao động quy định khi nữ lao động nghỉ thai sản họ vẫn được hưởng nguyên lương đồng thời được trợ cấp thai sản.

Thứ ba, tính linh hoạt: sự đối xử ưu đãi với phụ nữ cần được điều chỉnh linh hoạt trong từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể, không mang tính bất biến. Ví dụ, do đặc điểm sinh học của phụ nữ nên phụ nữ thường có thể chất yếu hơn và sức chịu đựng kém hơn so với nam giới, vì vậy pháp luật các nước đều có quy định cấm tuyển dụng nữ lao động trong các nghành nghề lĩnh vực nguy hiểm, nặng nhọc. Tuy nhiên, khi khoa học kỹ thuật phát triển, điều kiện lao động được cải thiện, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp nhằm loại bỏ quy định cấm này đối với các nghành nghề, lĩnh vực đã được cải thiện điều kiện lao động, để tạo thêm cơ hội có việc làm cho phụ nữ.

Thứ tư, tính phân loại: bình đẳng giới không chỉ được xem xét vị thế của phụ nữ và nam giới trong xã hội mà còn được xem xét giữa các tầng lớp phụ nữ thuộc các thành phần xã hội khác nhau trong các vùng lãnh thổ khác nhau, trong phạm vi quốc gia và trên thế giới. Ví dụ, quy định tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với phụ nữ, thì mặt bằng chung này có thể có lợi cho nữ giới lao động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy…nhưng lại bất lợi đối với nữ giới ở khu vực lao động nặng nhọc, phụ nữ nông thôn và phụ nữ trong khu vực kinh tế phi tiền tệ (nội trợ). Như vậy, quy định trên chỉ đem lại mặt bằng ưu tiên hạn hẹp, dẫn đến làm dãn khoảng cách đối xử và tạo ra phân biệt đối xử trong nữ giới nói chung.

Như vậy bình đẳng giới cần được hiểu dưới các khía cạnh sau:

Thứ nhất, bình đẳng giới không chỉ có ý nghĩa cơ học là số lượng của phụ nữ và nam giới tham gia trong tất cả các hoạt động là như nhau. Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ giới được công nhận và được hưởng các vị thế ngang nhau trong xã hội.

Thứ hai, bình đẳng giới không có nghĩa là nhìn nhận nam giới và nữ giới giống y hệt nhau mà sự tương đồng và khác biệt tự nhiên tự nhiên giữa nam và nữ được công nhận và có giá trị như nhau. Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ được hưởng các thành quả một cách bình đẳng.

Hiểu sâu xa thì bình đẳng giới là vấn đề cơ bản về quyền con người và là yêu cầu về sự phát triển bền vững. Có thể nói, ý nghĩa quan trọng của bình đẳng giới là nam và nữ có thể trải nghiệm những điều kiện bình đẳng để phát huy đầy đủ các tiềm năng của họ, có cơ hội để tham gia, đóng góp vào công cuộc phát triển quốc gia trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội [20, tr 4].

Trên đây là một số các khái niệm có ý nghĩa quan trọng cần được hiểu và làm rõ trong quá trình thi hành Luật Bình đẳng giới. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải biết thêm một số các khái niệm khác được quy định tại Điều 5 Luật Bình đẳng giới.

Leave Comments

0926708666
0926708666