Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè

chất lượng dịch vụ trong hành chính công

Chất lượng dịch vụ trong hành chính công

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

1.1     TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

 

Chi Cục Thuế huyện Nhà Bè là cơ quan trực thuộc Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh và là một Chi Cục Thuế nằm ở xa nội thành nên những tiếp cận về công nghệ, tiếp cận về các chính sách thuế và trình độ khả năng của người nộp thuế cũng còn nhiều hạn chế hơn các quận nội thành. Nhưng trong thời gian qua, Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè cũng đã cố gắng cải tiến trong cung ứng dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao hơn thông qua tiếp nhận đóng góp qua hòm thư, email, điện thoại phòng tuyên truyền hỗ trợ, các buổi hội đàm giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân vào định kỳ hàng quý.

Theo quyết định số 2297/QĐ-TCT

về đề án “Đánh giá sự hài lòng của NNT đối với sự phục vụ của cơ quan thuế” và xuất phát từ nhu cầu thực tế của một nghiên cứu đánh giá về chất lượng dịch vụ của Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè, tác giả đã lựa chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè” để thực hiện nghiên cứu. Dựa trên khảo sát chất lượng dịch vụ công, giúp thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp, các cá nhân để làm rõ tầm quan trọng của người nộp thuế đối với cơ quan quản lý thuế.

1.2     TÌNH HÌNH NGHIÊNCỨU

1.2.1 Nghiên cứu trong nước

TS.Cảnh Chí Hoàng và Huỳnh Thị Đông Phương (2018) đã nghiên cứu trên dữ liệu được thu thập từ 170 người đang sử dụng các dịch vụ thuế tại Chi Cục Thuế Bắc Tân Uyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại Chi Cục Thuế Bắc Tân Uyên là sự đáp ứng, sự tin cậy và sự đồng cảm.

Đàm Thị Hương, Đỗ Thị Hòa Nhã và Phạm Bảo Dương (2015) đã nghiên cứu về sự hài lòng của người nộp thuế trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Kết qua nghiên cứu đã chỉ ra mức độ hài lòng của người nộp thuế với chất lượng dịch vụ được đo lường bằng 7 yếu tố: sự tin cậy, sự thông cảm, cơ sở vật chất, tính dân chủ và sự công bằng, năng lực phục vụ, sự công khai minh bạch, sự đáp ứng.

1.2.2.Nghiên cứu nước ngoài

Brokmann, Genschel & Seelkopf (2016) cho rằng để nâng cao được sự tuân thủ pháp luật của người đóng thuế thì việc đặt ra các chế tài, việc thưởng phạt, áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc truy thu thuế đối với doanh nghiệp.

Trong khi đó, Lamberton, De Neve & Norton (2016) chỉ ra rằng để người đóng thuế hài lòng với số tiền thuế mình phải đóng cho nhà nước thì việc minh bạch rất quan trọng. Người đóng thuế sẽ hài lòng hơn nếu họ biết được số tiền của mình bỏ ra được sử dụng như thế nào. Vì vậy, minh bạch là một trong những yếu tố hàng đầu trong việc làm hài lòng các đối tượng nộp thuế.

1.3     MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè.

Lượng hóa được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè.

Kiểm định sự khác biệt của lý do nộp, loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè.

Đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ của Chi Cục Thuế. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè.

1.4       CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Doanh nghiệp nộp thuế có hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công tại

Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh ?

Có hay không về sự hài lòng các lý do của doanh nghiệp nộp thuế tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh?

Sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh?

1.5     ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng khảo sát là doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn Huyện Nhà Bè.

1.6          PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi không gian: các doanh nghiệp nộp thuế tại Chi Cục Thuế huyện Nhà Bè. Phạm vi thời gian: Thời gian thực hiện từ 2 tháng từ 05 đến 07/2018.

Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động của đến sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè.

1.7          PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu sẽ sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng trong phân tích và thảo luận.

Nghiên cứu định tính: được sử dụng với mục đích thu thập một sự hiểu biết sâu hơn về hành vi con người và lí do ảnh hưởng. Việc nghiên cứu định tính sẽ giúp xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế trên địa bàn huyện Nhà Bè đối với chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại chi cục thuế. Các phương pháp nghiên cứu định tính giúp điều tra lý do nào giúp cho doanh nghiệp nộp thuế cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, nghiên cứu định tính được sử dụng để nghiên cứu tổng quát, đưa ra các giả thiết, bổ sung, điều chỉnh biến của mô hình nghiên cứu. 

Nghiên cứu định lượng:

Nghiên cứu định lượng sẽ nghiên cứu thực nghiệm của giả thiết được đưa ra sau quá trình nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định lượng dùng để ước lượng các biến quan sát được, rút ra từ quá trình nghiên cứu định tính. Việc nghiên cứu định lượng sẽ cung cấp các kết quả cơ bản kết nối giữa quan sát thực tế và biểu thức toán học của mô hình nghiên cứu. Bằng cách nghiên cứu các số liệu thống kê quan sát được từ 340 mẫu thu thập được từ các bảng câu hỏi từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, nghiên cứu định lượng sẽ khái quát tốt hơn mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp nộp thuế tại chi cục thuế huyện Nhà Bè.

1.8          Ý NGHĨA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Đề tài có ý nghĩa thực tế góp phần cung cấp thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến sự đánh giá về chất lượng dịch vụ trong hành chính công mà các doanh nghiệp nộp thuế mong muốn nhận được từ phía cơ quan thuế. Từ đó, lãnh đạo cơ quan thuế đưa ra được các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế cụ thể là các doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi cục thuế.

Phân tích thực trạng hiện tại việc sử dụng dịch vụ hành chính thuế của doanh nghiệp, giúp cơ quan thuế hiểu rõ hơn nhằm đưa ra các quyết định hoạch định cải thiện chất lượng dịch vụ công ngày càng tốt hơn.

1.9          KẾT CẤU LUẬN VĂN

Luận văn gồm 5 chương

+ Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

+ Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

+ Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

+ Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

+ Chương 5: Kết luận và Hàm ý quản trị

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Chương 1 khái quát toàn bộ tổng quan của đề tài, lý do chọn đề tài. Chương 1 cũng cung cấp tổng quát đối tượng nghiên cứu, phạm vi, mục tiêu của nghiên cứu nhằm cung cấp một hướng đi khái quát cho người nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu sâu hơn về sau. Đồng thời, việc đưa ra phương pháp nghiên cứu định hướng được các bước tiến hành khi thực hiện nghiên cứu.

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1 CÁC KHÁI NIỆM

2.1.1.    Khái niệm về hành chính công

  • Hành chính công

Hành chính công vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quản lí. Trong nhiều tài liệu của các nước, hành chính công (public administration), quản lí công (public management), quản trị quốc gia hay quản lí hành chính nhà nước (governance) có sự đồng nhất với nhau và trong nhiều trường hợp, được sử dụng thay thế cho nhau. Theo cách hiểu chung, hành chính công là thiết chế thực hiện quyền hành pháp, đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Theo cách tiếp cận rộng, hành chính công là nền hành chính (public administration). Nền hành chính là khái niệm tổng quát, bao gồm các yếu tố: hệ thống thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức; nguồn lực tài chính, công sản và các điều kiện vật chất, kỹ thuật đảm bảo thực thi công vụ hiệu quả.

·   Đơn vị hành chính công

Đơn vị hành chính công là đơn vị hành chính được phân định theo địa giới hành chính, theo đó đơn vị hành chính ở Việt Nam được chia thành ba cấp: cấp tỉnh, huyện, xã. Tương ứng mỗi cấp đơn vị hành chính có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định. Chất lượng dịch vụ trong hành chính công theo Luật Chính quyền địa phương năm 2015, quy định tại Điều 2 các đơn vị hành chính ở Việt Nam gồm:

  • Cấp tỉnh: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
  • Cấp huyện: các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Cấp xã: các xã, phường, thị trấn.

·   Chức năng đơn vị hành chính công

Mỗi đơn vị hành chính công có chức năng, nhiệm vụ được quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Theo đó có hai chức năng cơ bản là:

Một là, chức năng QLNN trên lĩnh vực, ngành của địa phương nhằm đảm bảo trật tự, công bằng xã hội, bao gồm các hoạt động quản lý và điều tiết đời sống kinh tế – xã hội thông qua các công cụ quản lý vĩ mô như pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và kiểm tra, giám sát,…

Hai là, chức năng cung ứng các dịch vụ hành chính công phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của công dân, ngay cả khi các nhu cầu này có thể phát sinh từ những yêu cầu của nhà nước.

·   Các mức độ của phân cấp hành chính

Phân cấp hành chính là sự phân chia các đơn vị hành chính thành từng tầng, cấp theo chiều dọc. Theo đó cấp hành chính ở cấp trên sẽ có quyền quyết định cao hơn, bắt buộc đối với cấp hành chính ở cấp dưới. Ở Việt Nam hiện nay mức độ phân cấp hành chính của chính quyền địa phương thành 3 cấp, đó là: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Chất lượng dịch vụ trong hành chính công, còn có “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” do Quốc hội thành lập.Theo đó, căn cứ yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện cụ thể của từng địa phương mà cơ quan nhà nước ở Trung ương phân cấp cho chính quyền địa phương và chính quyền địa phương phân cấp cho cơ quan cấp dưới thực hiện công việc một cách thường xuyên, liên tục theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.

·   Các yếu tố cấu thành nền hành chính Việt Nam

Có nhiều cách tiếp cận về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp. Theo đó, nền hành chính nhà nước bao gồm các yếu tố cấu thành:

Một là, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và tài phán hành chính.

Hai là, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền hành pháp.

Ba là, đội ngũ CBCC hành chính được đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nền hành chính.

Bốn là, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính.

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666