Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Cách sử dụng internet banking

Cách sử dụng internet banking

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành: 8340201

 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

HVTH :
MSHV:
GVHD:

TP. HCM, tháng 09/2019

 

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
DANH MỤC HÌNH xi
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.1.1. Mục tiêu chung 2
1.1.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.2. Câu hỏi nghiên cứu 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.4. Đóng góp và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3
1.5. Về lý thuyết nghiên cứu 3
1.6. Kết cấu của luận văn 4
Tóm tắt chương 1 4

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN 5

2.1. Giới thiệu về dịch vụ MB-iBanking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 5
2.1.1. Dịch vụ MBBank Online 5
2.1.2. Dịch vụ MBBank Business Online 5
2.2. Phân tích hoạt động kinh doanh MB-iBanking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn giai đoạn 2016-2029 6
2.2.1. Mức tăng trưởng doanh số từ sản phẩm Internet Banking 6
2.2.2. Tăng trưởng thu nhập 7
2.2.3. Thị phần và số lượng khách hàng 8
2.2.4. Tăng số lượng sử dụng sản phẩm Internet Banking 9
2.2.5. Phát triển về chất lượng sản phẩm dịch vụ Internet Banking 11
2.3. Đánh giá về hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 15
2.3.1. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kinh doanh dịch vụ MB-iBanking tại TP. Hồ Chí Minh 15
2.3.2. Những tồn tại hạn chế 16
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 17
Tóm tắt chương 2 17

CHƯƠNG 3. Phương pháp nghiên cứu và THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 19

3.1. Các lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 19
3.1.1. Lý thuyết về thái độ người tiêu dùng 19
3.1.2. Lý thuyết về hành vi dự định 21
3.1.3. Lý thuyết hành vi mua của khách hàng 22
3.2. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 23
3.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước 23
3.2.2. Các nghiên cứu trong nước 25
3.2.3. Đánh giá yếu tố trong mô hình các nghiên cứu 28
3.3. Khoảng trống nghiên cứu 30
3.4. Đề xuât mô hình và giả thiết nghiên cứu 30
3.4.1. Mô hình nghiên cứu 30
3.4.2. Giả thiết nghiên cứu 31
3.5. Thiết kế nghiên cứu 32
3.5.1. Qui trình nghiên cứu 32
3.5.1.1. Nghiên cứu định tính 32
3.5.1.2. Nghiên cứu định lượng 32
3.5.2. Mẫu nghiên cứu 33
3.5.2.1. Tổng thể mẫu nghiên cứu 33
3.5.2.2. Kỹ thuật lấy mẫu 34
3.5.2.3. Cỡ mẫu 34
3.5.3. Công cụ nghiên cứu 34
3.5.3.1. Công cụ thu thập dữ liệu: 34
3.5.3.2. Công cụ xử lý dữ liệu 35
3.6. Xây dựng và xử lý thang đo 35
3.7. Xử lý số liệu 37
3.7.1. Đánh giá bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 37
3.7.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 37
3.7.3. Kiểm định sự phù hợp mô hình 38
Kết luận chương 3 39

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU và KIẾN NGHỊ 40

4.1. Kết quả nghiên cứu 40
4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu và tỷ lệ hồi đáp 40
4.1.2. Thống kê mô tả mẫu 40
4.2. Kiểm định và đánh giá thang đo 42
4.3. Phân tích hồi quy đa biến 52
4.4. Kiểm định sự khác biệt của các đặc điểm nhân khẩu học đến Quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng 57
4.4.1. Kiểm định ANOVA theo giới tính 57
4.4.2. Kiểm định ANOVA theo độ tuổi 58
4.4.3. Kiểm định ANOVA theo trình độ 58
4.4.4. Kiểm định ANOVA theo thu nhập 59
4.5. Gợi ý chính sách quản trị 60
4.6. Hạn chế nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 63
4.7. Tóm tắt chương 4 64
Kết luận 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
PHỤ LỤC 70

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
CN Chi nhánh Chi nhánh
DV Dịch vụ Dịch vụ
LĐ Lao động Lao động
NHTM Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại
TM Thương Mại Thương Mại
PGD Phòng giao dịch Phòng giao dịch
HĐQT Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị
ISO Intenational Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
NLĐ Người lao động Người lao động
TGĐ Tổng giám đốc Tổng giám đốc

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4. 5. Bảng phân chia mẫu khảo sát theo thu nhập 41
Bảng 4. 6. Phân tích Cronbach’s Alpha các biến trong mô hình nghiên cứu 42
Bảng 4. 7. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 45
Bảng 4. 8. Kết quả số liệu ma trận xoay Varimax kiểm định EFA 46
Bảng 4. 9. Phân tích Cronbach’s Alpha các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 47
Bảng 4. 10. Phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 49
Bảng 4. 11. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 50
Bảng 4. 12. Kết quả số liệu ma trận xoay Varimax kiểm định EFA 50
Bảng 4. 13. Phân tích hệ số KMO cho biến phụ thuộc 51
Bảng 4. 14. Đặt tên đại diện trung bình các nhân tố 52
Bảng 4. 15. Phân tích tương quan biến trong mô hình nghiên cứu 52
Bảng 4. 16: Kết quả phân tích hồi quy quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 53
Bảng 4. 17. Thống kê đa cộng tuyến thông qua kiểm định phần dư VIF của mô hình nghiên cứu 55
Bảng 4. 18. Kiểm định ANOVA theo giới tính 57
Bảng 4. 19. Kiểm định ANOVA theo độ tuổi 58

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 2. Biểu đồ tăng trưởng thu nhập của sử dụng sản phẩm Internet Banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 8
Hình 2. 3. Biểu đồ tăng trưởng số lượng sử dụng sản phẩm Internet Banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 10
Hình 2. 4. Thông tin xếp hạng các Ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam năm 2019 14
Hình 2. 5: Mô hình thuyết hành động hợp lý TRA 20
Hình 3. 1. Lý thuyết về hành vi dự định TPB 22
Hình 3. 2. Yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của khách hàng 23
Hình 3. 3. Sơ đồ quá trình nghiên cứu 33

 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI Cách sử dụng internet banking

1.1. Lý do chọn đề tài

Nền kinh tế Việt Nam trong nhũng năm thế kỷ 21 đã ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Khi mà Việt Namđã gia đã nhập WTO và Việt Nam và CPTPP vào cuốinăm 2019 với hơn 13 hiệp định thương mại tự do FTA, đây là những cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển đặc biệt là hệ thống Ngân hàng thương mại của Việt Nam có điều kiện đẩy mạnh phát triển. Song môi trường hội nhập cũng chứa nhiều rủi ro thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, sự cạnh tranh quyết liệt trong ngành Ngân hang khi có nhiều đối thủ là ngân hàng nước ngoài với tiềm lực về vốn và kinh nghiệm quản lý sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với ngân hàng trong nước của Việt Nam. Do đó mà việc mở rộng phát triển dịch vụ như dịch vụ internet banking được các ngân hàng Việt Nam coi là chìa khóa thành công để nâng cao năng lực và mở rộng qui mô Ngân hàng Việt Nam nhằm cạnh tranh ngân hàng nước ngoài.

1.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Cách sử dụng internet banking

1.1.1. Mục tiêu chung
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet banking MB-iBanking của khách hàng cá nhân tại MBBank trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
Tìm hiểu các yếu tố tác động tới việc lựa chọn sử dụng dịch vụ Internet banking của của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Đưa ra một số hàm ý quản trị đóng góp cho hoạt động kinh doanh dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn trong thời gian tới.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu

Các yếu tố nào tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ MB-iBanking của khách hàng cá nhân?
Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến quyết định sử dụng dịch vụ MB-iBanking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn?
Các nhân tố nhân khẩu học như: giới tính, tuổi tác, thu nhập và trình độ học vấn tác động như thế nào đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn?
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu điều tra khảo sát của khách hàng cá nhân thuộc Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu số liệu thứ cấp trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019 và số liệu sơ cấp điều tra khảo sát trong tháng 02/2020 đến tháng 05/2020.
1.4. Đóng góp và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Nghiên cứu được thực hiện nhằm nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Một số đóng góp của nghiên cứu như sau:

1.5. Về lý thuyết nghiên cứu Cách sử dụng internet banking

Về mặt lý luận: luận văn sẽ góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ internet banking tại Ngân hàng thương mại.
Về mặt thực tiễn: luận văn đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn và tình kinh doanh dịch vụ Internet Banking trong giai đoạn 2017 – 2019. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra hàm ý quản trị để có thể phát triển sản phẩm internet banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Các kiến nghị của luận văn có thể được sử dụng để cho các cấp lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ Internet Banking. Luận văn có thế được sử dụng là tài liệu tham khảo cho các trường khối kinh tế và tài chính ngân hàng.

 

1.6. Kết cấu của luận văn Cách sử dụng internet banking

Ngoài các phần: Các trang bìa, mục lục, bảng chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục. Kết cấu chính của luận văn gồm 5 chương :
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Giới thiệu dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Chương 3: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị
Tóm tắt chương 1
Chương 1 đã giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung: lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và các đóng góp của nghiên cứu. Chương 1 đưa ra các nội dung mục tiêu chính của luận văn cần triển khai các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Cách sử dụng internet banking

2.1. Giới thiệu về dịch vụ MB-iBanking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
2.1.1. Dịch vụ MBBank Online
Dịch vụ này của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn áp dụng cho khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật và có mở tài khoản tại MBBank sẽ được sử dụng dịch vụ.
– Gói không thu phí: Bao gồm các tính năng sau về truy vấn thông tin tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền vay, tài khoản thấu chi, tiền gửi có kỳ hạn, vấn tin lãi suất, tỷ giá, địa điểm đặt máy ATM, POS,…
– Gói thu phí: Bao gồm các tính năng trong Gói phi tài chính và các giao dịch sau:
+ Giao dịch chuyển khoản nội bộ MBBank (bằng VND).
+ Giao dịch chuyển tiền trong nước (bằng VND).
+ Giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7
+ Thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ cho các NCCDV có kết nối hệ thống với MBBank.
+ Thực hiện các lệnh thanh toán định kỳ, đặt lệnh thanh toán ngày tương lai.
+ Gửi tiền có kỳ hạn Online.
+ Rút tiền gửi có kỳ hạn Online
+ Thực hiện các lệnh yêu cầu dịch vụ.
2.1.2. Dịch vụ MBBank Business Online
Áp dụng cho Khách hàng là DN có tài khoản thanh toán mở tại MBBank.
– Gói miễn phí: Bao gồm các tính năng sau về truy vấn thông tin tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền vay, tiền gửi có kỳ hạn, vấn tin lãi suất, tỷ giá, …
– Gói tính phí: Bao gồm các tính năng trong Gói miễn phí và các giao dịch khác sau:
+ Giao dịch chuyển khoản nội bộ MBBank (bằng VND, ngoại tệ).
+ Giao dịch chuyển tiền trong nước (bằng VND, ngoại tệ).
+ Giao dịch chuyển tiền quốc tế.
+ Thanh toán bảng kê.
+ Thực hiện các lệnh thanh toán định kỳ, đặt lệnh thanh toán ngày tương lai.
+ Gửi tiền có kỳ hạn Online.
+ Rút tiền gửi có kỳ hạn Online

Cách sử dụng internet banking
dịch vụ viết thuê luận văn

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666