Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Bắc Giang

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở TỈNH BẮC GIANG

 

Chuyên ngành : Kinh tế chính trị Mã số : 60 31 01 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ CAO ĐOÀN

Hà Nội – 2015

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sau 16 năm tái lập tỉnh Bắc Giang đã đạt được những thành quả to lớn và quan trọng: kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 9%/năm; cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Riêng năm 2013 trong cơ cấu GDP, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 39,5%, dịch vụ 33,5%, nông – lâm nghiệp, thuỷ sản 27%; nông – lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định và đảm bảo an ninh lương thực; quy mô công nghiệp tăng nhanh và giữ vai trò đầu tầu trong tăng trưởng kinh tế.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nghiên cứu:

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về đầu tư, môi trường đầu tư và cải thiện môi trườngđầu tư.
Phân tích kinh nghiệm của một số địa phương trong cải thiện môitrường đầu tư.
Phân tích, đánh giá thực trạng  môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 – 2013, đề xuất những giải pháp cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư ở tỉnh thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Môi trường đầu tư mà luận văn tập trung nghiên cứu là môi trường cho các DN trong và ngoài nước, vì vậy nguồn vốn thu hút đầu tư của các DN dân doanh, gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư của các DN trong nước. Luận văn không nghiên cứu đầu tư gián tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ, cũng như đầu tư từ ngân sách nhà nước.

4. Khái quát về phƣơng pháp nghiên cứu:

Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử đồng thời kết hợp một số phương pháp cụ thể khác như: trừu tượng hoá khoa học, phân tích tổng hợp, logic và lịch sử, so sánh, thống kê,… .

5. Những đóng góp của luận văn:

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về đầu tư, môi trường đầu tư và cải thiện môitrường đầu tư.
Đánh giá thực trạng cải thiện môitrường đầu tư ở Bắc Giang giai đoạn 2005 – 2013.
Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư ở Bắc giang thời gian tới.

6. Kết cấu của luận văn:

Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề cơ bản về cải thiện môi trường đầu tư
Chƣơng 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3. Thực trạng cải thiện môi trườngđầu tư ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 – 2013
Chƣơng 4. Phương hướng và giải pháp tiếp tục cải thiện môitrường đầu tư ở tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Cải thiện môi trường đầu tư là một chủ đề không mới. Một mặt, do đầu tư nói chung là nhân tố quan trọng của mọi quá trình tăng trưởng, mặt khác nó cũng là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả của mọi hoạt động, đặc biệt là trong các hoạt động kinh tế; vì vậy đầu tư, cải thiện môi trườngđầu tư trở thành đối tượng nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học, là vấn đề dành được sự quan tâm đặc biệt của các nhà lãnh đạo quản lý ở hầu khắp các bộ, ban, ngành chức năng và địa phương.

Về các công trình nghiên cứu nước ngoài:

Năm 2004, Ngân hàng thế giới (WB) có Báo cáo phát triển thế giới 2005 với đề tài: “Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi người” (A better climate for everyone). Báo cáo tập trung một số vần đề như: đưa ra khái niệm môi trường đầu tư, đó là tập hợp các yếu tố đặc thù địa phương đang định hình cho các cơ hội và động lực để doanh nhiệp (DN) đầu tư có hiệu quả, tạo việc làm và mở rộng sản xuất; đánh giá vai trò của môi trường đầu tư và cho rằng môi trường đầu tư tốt sẽ thúc đẩy đầu tư tư nhân có hiệu quả – động lực cho tăng trưởng và giảm nghèo, tạo ra cơ hội và việc làm cho người dân. Khi đầu tư của tư nhân phát triển sẽ mở rộng việc cung cấp chủng loại và giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ.

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666