Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

công tác quản lý tài chính trong trường học

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT……………………………………………….
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………………………………………………….
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ………………………………………………………

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ……………………

1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập………………………………….
1.2 Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập …………………….

1.2.1. Một số khái niệm………………………………………………………… ..
1.2.2. Nội dung quản lý tài chính tại các trường đại học công lập…
1.3 Các công cụ quản lý tài chính tại các trường đại học công lập …..
1.3.1. Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước…………………..

1.3.2. Lập kế hoạch……………………………………………………………….

1.3.3. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ……………………………………

1.3.4. Hạch toán, kế toán, kiểm toán ………………………………………

1.3.5. Hệ thống thanh tra, kiểm tra …………………………………………

1.3.6. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính ………………………………….

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……………………………………………………………….. 31

2.1. Khái quát về bộ máy tổ chức của các trường đại học công lập
ở Việt Nam hiện nay 31
2.1.1. Mô hình tổ chức 31
2.1.2. Bộ máy tổ chức 32
2.1.3. Các trường đại học công lập trên địa bàn TP. Hà Nội. 33
2.2.1. Quản lý các nguồn thu 36
2.2.2 Thực trạng quản lý sử dụng các khoản chi. 45
2.3. Thực trạng sử dụng các công cụ quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà
Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 52
2.3.1. Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước 52
2.3.2. Lập kế hoạch 53
2.3.3. Qui chế chi tiêu nội bộ 53
2.3.6. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính 56
2.4. Đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 56
2.4.1. Những kết quả đạt được 57
2.4.2. Những bất cập, hạn chế và nguyên nhân 58

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO……

3.1. Định hướng phát triển tài chính giáo dục đại học ở Việt Nam….
3.1.2. Quan điểm phát triển bền vững về tài chính cho các trường
đại học công lập ở Việt Nam. 71
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 73
3.2.1. Đối với nhà nước. 77
3.2.2. Đối với các trường đại học công lập 79
KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

PHẦN MỞ ĐẦU công tác quản lý tài chính trong trường học

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong đó thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục”. 
Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, việc nhà nước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đặc biệt là giáo dục đại học đã giúp các trường đại học công lập tăng tính tự chủ, chủ động hơn. Trong những năm gần đây giáo dục đại học ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi, ngày càng có nhiều trường đại học ngoài công lập, đại học nước ngoài. 

2. Tình hình nghiên cứu: công tác quản lý tài chính trong trường học

– Tham luận “Tự chủ đại học: thực trạng và giải pháp cho đại học Việt Nam” của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết ( năm 2014 );
– Luận văn “Hoàn thiện quản lý tài chính các trường đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của học viên cao học Nguyễn Tấn Lượng ( năm 2011 );
– Luận văn “Hoàn thiện quản lý tài chính các trường đào tạo công lập ở nước ta hiện nay” của học viên cao học Nguyễn Duy Tạo (năm 2000);
– Đề tài “Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách hệ thống giáo dục quốc dân” của Tiến sĩ Trần Thu Hà (năm 1993)…

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: công tác quản lý tài chính trong trường học

Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại các trường đại học công lập và kinh nghiệm quản lý tài chính. Công tác quản lý tài chính trong trường học
Hai là, nghiên cứu và phân tích thực trạng các nguồn lực và việc sử dụng các nguồn lực tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ba là, đưa ra những quan điểm cơ bản, các giải pháp chủ yếu và kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho các đơn vị.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: công tác quản lý tài chính trong trường học

4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận chung về quản lý tài chính tại các trường đại học công lập và thực trạng quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu về

Quản lý tài chính của 05 trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (trong đó: 04 trường đại học công lập tự chủ tài chính một phần; 01 trường đại học công lập tự chủ toàn phần 100%) từ năm 2011 đến năm 2013.

5. Phương pháp nghiên cứu:

phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp… Kết hợp sử dụng kiến thức tổng hợp các môn học thuộc chuyên ngành kinh tế.

6. Những đóng góp của luận văn:ng tác quản lý tài chính trong trường học
– Trên cơ sở thực trạng quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính tại các trường, luận văn sẽ trình bày một số giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý tài chính, giúp các trường thuận lợi trong việc thực hiện tự chủ tài chính và đảm bảo nguồn tài chính các trường phát triển theo hướng bền vững.

7. Bố cục luận văn: Mở đầu.

Chương 1. Những vấn đề chung về quản lý tài chính tại các trường đại học công lập.
Chương 2. Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP công tác quản lý tài chính trong trường học

1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập.
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đơn vị sự nghiệp công lập.
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm đơn vị sự nghiệp công lập.
Đơn vị sự nghiệp công lập là những tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp. Hoạt động sự nghiệp không trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng nó tác động trực tiếp tới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, có tính quyết định năng suất lao động xã hội. Những hoạt động sự nghiệp mang tính chất phục vụ là chủ yếu và không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Công tác quản lý tài chính trong trường học

công tác quản lý tài chính trong trường học

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666