Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Phú Thọ

hiện đại hoá nông nghiệp,

Hiện đại hoá nông nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở PHÚ THỌ

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội – 2008

 

MỤC LỤC

1. Tính cấp thiết của đề tài 4
2. Tình hình nghiên cứu 5
3. Mục đích nghiên cứu 7
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
5. Phương pháp nghiên cứu 7
6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn 7
7. Bố cục của luận văn 8

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 9

1.1. Quan niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 9
1.2. Sự cần thiết của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 18
1.3. Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoánông nghiệp, nông thôn24
1.3.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, hiện đại 24
1.3.2. ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp 28
1.3.3. Phát triển công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, nông thôn 30
1.3.4. Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đạihoá nông nghiệp, nông thôn 31
1.3.5. Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội hiện đại ở nông thôn, đưa nông thôn phát triển ngày càng văn minh, hiện đại 33
1.4. Kinh nghiệm quốc tế và một số địa phương 34
1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế 34
1.4.2. Kinh nghiệm trong nước 38
1.4.3. Bài học kinh nghiệm 40

CHƯƠNG 2  THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ 43

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Phú Thọ 43
2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 43

2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 46
2.2. Nhận thức và công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Phú Thọ 
2.3. Tình hình công nghiệp hoá, hiện đại hoánông nghiệp nông thôn ở Phú Thọ từ năm 1997 đến nay 55
2.4. Đánh giá chung về quá trình công nghiệp hoá, hiện đạihoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ những năm qua 76
2.4.1. Một số thành tựu và nguyên nhân 76
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 78
2.4.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra 81

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY  CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ 87

3.1. Những quan điểm và mục tiêu cơ bản thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ 87
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ 95
3.2.1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong quá trình phát triển 95
3.2.4. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại 104
3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động
………………………………………………………………………………………………… 106
3.2.6. Các giải pháp và điều kiện hỗ trợ khác 108
KẾT LUẬN 115

DANH MỤC BẢNG BIỂU 117

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Phú Thọ là một tỉnh thuộc Trung du miền núi phía Bắc, nằm ở đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km, trong hành lang kinh tế Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu – Côn Minh (Trung Quốc), nên Phú Thọ có nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế và giao lưu văn hoá. Tuy vậy, Phú Thọ hiện vẫn là một tỉnh nghèo, kinh tế vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp là chính. Trong những năm vừa qua cùng với những chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chính sách và biện pháp tác động thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và đạt được những thành tựu đáng kể.

2. Tình hình nghiên cứu

– GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn (2006), “Công nghiệp hoá, hiện đại hoánông nghiệp nông thôn ở Việt Nam con đường và bước đi”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
– TS. Mai Thị Thanh Xuân (2004), “Công nghiệp hoá, hiện đại hoánông nghiệp nông thôn ở Bắc Trung bộ”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
– GS.TS. Đỗ Hoài Nam (2004), “Một số vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
– GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn (2002) “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam lý luận và thực tiễn”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
– TS. Đặng Kim Sơn (2001), “Công nghiệp hoá từ nông nghiệp, lý luận thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

3. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về công nghiệp hoá, hiện đại hoánông nghiệp, nông thôn, luận văn tập trung phân tích, làm rõ thực trạng, thành công và những bất cập trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ thời gian qua. Từ đó, mạnh dạn đề xuất và làm rõ một số định hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn
+ ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp, nông thôn
+ Xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
+ Phát triển công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, nông thôn
Những vấn đề trên được giới hạn trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến nay (từ khi tỉnh Phú Thọ được tái thành lập).
5. Phương pháp nghiên cứu
Trên quan điểm biện chứng và lịch sử, luận văn sử dụng đồng bộ, linh hoạt các phương pháp và công cụ nghiên cứu cơ bản truyền thống, nhất là phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, kế thừa khoa học và phương pháp chuyên gia…

6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn

– Luận văn góp phần làm rõ tính tất yếu khách quan và các nội dung cơ

bản của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.
– Góp phần phân tích, đánh giá có căn cứ khoa học về thực trạng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ thời gian qua.
– Góp phần làm rõ một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ.

7. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm 3 phần:
Chương 1: Một số vấn đề chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
Chương 2: Thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ
Chương 3: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Thọ

 

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1.1. Quan niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III (1960) của Đảng Lao động Việt Nam, công nghiệp hoá đã được khẳng định “là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ”. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức… đã làm thay đổi cả về khái niệm, nội dung và lôgic của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đây không phải chỉ là vấn đề thuần túy lý thuyết mà nó còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định con đường, bước đi và các giải pháp chiến lược trong việc thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn này.

1.1.1. Quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Một số học giả quan niệm rằng công nghiệp hóa đồng nghĩa với quá trình phát triển công nghiệp, là đưa đặc tính công nghiệp cho một hoạt động. Họ tách rời, thậm trí đối lập sự phát triển công nghiệp với nông nghiệp và một số ngành khác. Họ coi đối tượng của công nghiệp hóa chỉ là ngành công nghiệp, còn sự phát triển của nông nghiệp và các ngành khác dường như chỉ là hệ quả của quá trình phát triển công nghiệp. Công nghiệp hóa theo họ là làm cho công nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong kết quả hoạt động của nền kinh tế, còn cơ cấu hay loại hình công nghiệp đó như thế nào thì không quan trọng.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666