Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Vân Long

hiệu quả sử dụng vốn

HỌC VIỆN HẬU CẦN
KHOA TÀI CHÍNH
**************

………………………………….

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÂN LONG

Lớp:
Chuyên ngành:

Người hướng dẫn khoa học:

Hà Nội – 2019

 

MỤC LỤC Trang
i
LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC HÌNH v
DANH MỤC CÁC BẢNG v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. tính cấp thiết của luận văn 1
2. Tổng quan nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
5. Ý nghĩa của nghiên cứu 4
6. Kết cấu của luận văn 5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 6

1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 6
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 6
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 8
1.1.3. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 13
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 13
1.2.1. Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 13
1.2.2. Mục tiêu của quản trị vốn kinh doanh 16
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 17
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 19
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp 25
1.3.1. Nhân tố khách quan 25
1.3.2 Nhân tố chủ quan 26
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 30
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG hiệu quả SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LONG 32
2.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Vân Long 32
2.1.1. Quá trình thành lập, phát triển Công ty TNHH Vân Long 32
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Vân Long 32
2.1.3.Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty TNHH Vân Long 36
2.2. Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long 38
2.2.1. Thực trạng về quy mô, kết cấu vốn kinh doanh 38
2.2.2. Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long 39
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp 51
2.2.4. Đánh giá chung về tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long 56
TIỂU KẾT CHƯƠNG2 58
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LONG 59
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH Vân Long trong thời gian tới 59
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long 60
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 60
3.2.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 69
3.2.3. Tận dụng tối đa năng lực sản xuất của TSCĐ 76
3.2.4. Một số giải pháp khác 78
3.3. Kiến nghị 82
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 83
KẾT LUẬN 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ
1. BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. BCĐKT Bảng cân đồi kế toán
3. BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. CP Cổ phẩn
5. ISO Intenational Organization for Standardization
6. NS Nhân sự
7. NK Nhập khẩu
8. LN Lợi nhuận
9. SXKD Sản xuất kinh doanh
10. TSCĐ Tài sản cố định
11. TNBQ Thu nhập bình quân
12. XNK Xuất nhập khẩu
13. VCSH Vốn chủ sở hữu
14. VCĐ Vốn cố định
15. VKD Vốn kinh doanh
16. VLĐ Vốn lưu động

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2. 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Vân Long 33
Hình 2. 2. Số vòng quay vốn lưu động của Công ty TNHH Vân Long giai đoạn 2016 – 2018 54

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2. 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 -2018 36
Bảng 2. 2. Kết cấu vốn kinh doanh của công ty 2016 -2018 38
Bảng 2. 3. Xác định nhu cầu vốn lưu động công ty 2016 -2018 39
Bảng 2. 4. Đảm bảo vốn lưu động 2016 -2018 40
Bảng 2. 5. Cơ cấu vốn bằng tiền của Công ty TNHH Vân Long 41
Bảng 2. 6. Hệ số thanh khoản 2016 – 2018 42
Bảng 2. 7. Quản trị hàng tồn kho Công ty TNHH Vân Long 45
Bảng 2. 8. Các khoản thu ngắn hạn Công ty TNHH Vân Long 47
Bảng 2. 9. Quản trị các khoản phải thu của Công ty TNHH Vân Long 48
Bảng 2. 10. vốn cố định của công ty 2016 – 2018 49
Bảng 2. 11. Chỉ tiêu về hiệu quả vốn kinh doanh 2016 – 2018 51
Bảng 2. 12. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn lưu động 2016 -2018 52
Bảng 2. 13. Chỉ tiêu về vốn lưu động 2016 -2018 của Công ty TNHH Vân Long 54
Bảng 3. 1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019-2022 Công ty TNHH Vân Long 59
Bảng 3. 2. Kế hoạch thu hồi công nợ quá hạn của Công ty TNHH Vân Long 64
Bảng 3. 3. Kế hoạch thu nợ quá hạn đối với các công ty trong cùng ngành của Công ty TNHH Vân Long 64
Bảng 3. 4. Bảng kết quả dự kiến sau khi áp dụng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn 69
Bảng 3. 5. Kế hoạch thu hồi công nợ ngắn hạn của Công ty TNHH Vân Long 73

hiệu quả sử dụng vốn
PHẦN MỞ ĐẦU

1. tính cấp thiết của luận văn

Việt Nam đã gia nhập WTO tạo ra những cơ hội hội nhập, phát triển và cũng tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi việc hội nhập kinh tế sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp làm nghề truyền thống như đúc đồng sẽ phải đương đầu với nhiều khó khắn thách thức hơn. Trong điều kiện đó, việc sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp trong ngành đúc đồng Việt Nam. Vốn là yếu tố hàng đầu không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Vốn là nguồn lực quan trọng, là điều kiện để đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Tổng quan nghiên cứu

Bùi Thị Anh Trâm (2013), đã có bài viết “Nâng cao hiệu quả sủ dụng vốn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành xây dựng”, bài viết đã trình bày một cách khái quát các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành xây dựng. Trong bài viết tác giả đã đưa ra các hạn chế trong việc sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp để khắc phục các hạn chế này, Thời báo kinh tế xây dựng số 12, năm 2017.
Nguyễn Đình Kiệm (2012) đã có nghiên cứu về “Giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp bất động sản”. Tác giả đã vận dụng cơ sở lý luận để phân tích thực trạng sử dụng vốn tại các doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn 2008-2012 và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các doanh nghiệp này. Thời báo kinh tế tài chính số 16, trang 12-18, Nhà xuất bản tài chính năm 2008.
Nguyễn Thị Lệ Thanh (2011),” Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty May Đức Giang”, luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân. 
Dương Thị Hoàng Trang (2016), “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp Cần Thơ”, luận văn thạc sĩ, Đại học Bách khoa Hà Nội, trong bài tác giả đã đưa ra nghiên cứu của đề tài này là: Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn và vốn lưu động của công ty; 
Trần Nam Phong (2013), “Làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ”, trong nghiên cứu tác giả đã nêu rõ các giải pháp để đảm bảo cho việc sử dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Thời Báo Tài Chính Việt Nam số 265, Nhà xuất bản tài chính năm 2013.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh; Vận dụng lí luận khoa học về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh để xem xét, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những nguyên nhân của nó; từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Vân Long.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu: Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở doanh nghiệp.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long giai đoạn 2016 – 2018.
Phạm vi thời gian: nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long trong giai đoạn 2016 – 2018.

5. Ý nghĩa của nghiên cứu

Về mặt thực tiễn, đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Vân Long cụ thể là giai đoạn 2016 – 2018. Đồng thời, đề tài đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Vân Long, cụ thể là đến năm 2020. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với Công ty TNHH Vân Long, vì hiện tại những giải pháp này là cần thiết và quan trọng để giúp công ty đưa ra những định hướng và kế hoạch, chiến lược phát triển phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

6. Kết cấu của luận văn

Luận văn được trình bày, ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, được kết cấu thành 3 Chương như sau:
– Chương 1. Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
– Chương 2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long
– Chương 3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Vân Long.


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh

Theo quan điểm của Mark – nhìn nhận dưới giác độ của các yếu tố sản xuất thì Mark cho rằng: Vốn chính là tư bản, là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu vào của quá trình sản xuất. Tuy nhiên, Mark quan niệm chỉ có khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Đây là một hạn chế trong quan điểm của Mark.

1.1.1.1 Khái niệm về vốn kinh doanh

Một số quan điểm khác lại cho rằng vốn là giá trị đem lại giá trị thặng dư. Nhưng theo khái niệm trong giáo trình Tài chính doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế quốc dân thì khái niệm về vốn được chia thành hai phần: Tư bản (Capital) là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Vốn được quan tâm đến khía cạnh giá trị nào đó của nó mà thôi. Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm . Vốn được nhà doanh nghiệp dùng để đầu tư vào tài sản của mình. Nguồn vốn là những nguồn được huy động từ đâu. Tài sản thể hiện quyết định đầu tư của nhà doanh nghiệp; 

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666