Quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

HÀ NỘI – 2015

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………….…… i DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC BIỂU………………………………………………………. iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ iv
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
5. Cấu trúc luận văn 3

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC  Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 4
1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý quỹ BHXH bắt buộc 7
1.2.1. Quỹ Bảo hiểm xã hội 7
1.2.2. Quản lý quỹ BHXH bắt buộc 14
1.2.3. Hiệu quả quản lý quỹ BHXH bắt buộc 17
1.2.4. Kinh nghiệm quản lý quỹ BHXH của Trung Quốc 21
1.3. Các nhóm nhân tố tác động đến quản lý quỹ BHXH bắt buộc 26
1.3.1. Nhóm nhân tố dân số 27
1.3.2. Nhóm nhân tố kinh tế 28
1.3.3. Nhóm nhân tố chính sách 29

CHƯƠNG 2  PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Bảo hiểm xã hội bắt buộc

2.1. Phương pháp nghiên cứu 32
2.1.2. Phương pháp phân tích tài liệu 32
2.1.3. Phương pháp tổng hợp tài liệu 33
2.2. Thiết kế nghiên cứu đề tài 34

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Ở VIỆT NAM 36

3.1. Khái quát chung về quỹ BHXH bắt buộc 36
3.2. Thực trạng thu quỹ BHXH bắt buộc ở Việt Nam 37
3.2.1. Thu BHXH bắt buộc 37
3.2.2. Thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH bắt buộc 44
3.3. Thực trạng chi quỹ BHXH bắt buộc ở Việt Nam 50
3.3.1. Đối tượng thụ hưởng 50
3.4. Tình trạng nợ đọng BHXH bắt buộc ở Việt Nam 55
3.5. Đánh giá hiệu quả quản lý quỹ BHXH bắt buộc ở Việt Nam 55
3.5.1. Ưu điểm 55
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 58

 

CHƯƠNG 4. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ QUỸ BHXH BẮT BUỘC TRONG THỜI GIAN TỚI………………………………………..……………..62

 

4.1. Định hướng cải cách chính sách BHXH giai đoạn 2011-2020 62
4.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 63
4.2.1. Đảm bảo về chế độ, chính sách và công tác tổ chức thực hiện 63
4.2.2. Cơ cấu lại danh mục đầu tư 67
4.3. Kiến nghị 78
4.3.1. Đối với Quốc hội 78
4.3.2. Đối với Chính phủ 78
4.3.3. Đối với các Bộ, ngành 79
KẾT LUẬN…………………………………………………………….………..….86

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………….………………………….88

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bảo hiểm xã hội bắt buộc

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 BHXH Bảo hiểm xã hội
2 DNNN Doanh nghiệp nhà nước
3 DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4 HTTT Hưu trí tử tuất
6 NLĐ Người lao động
7 NSDLĐ Người sử dụng lao động
8 NSNN Ngân sách nhà nước

DANH MỤC BẢNG

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Tỷ lệ đóng góp của các chế độ an sinh xã hội năm 2008 12
2 Bảng 3.1 Đối tượng tham gia BHXH năm 2007 – 2013 38

Bảng 3.2 Đối tượng tham gia và tiền lương đóng BHXH năm 2007 – 2013
4 Bảng 3.3 Số đơn vị tham gia BHXH năm 2007 – 2013 41
5 Bảng 3.4 Số thu BHXH năm 2007 – 2013 43
6 Bảng 3.5 Đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH 46

DANH MỤC HÌNH Bảo hiểm xã hội bắt buộc

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Tổng tài sản quỹ BHXH Trung Quốc 22

Hình 1.2 Danh mục phân bố các khoản đầu tư tự quản lý của quỹ BHXH Trung Quốc
Hình 1.3 Tỷ lệ lãi suất đầu tư của quỹ BHXH Trung Quốc 23

Hình 1.4 Sự phân bố giữa tài sản tự quản lý và tài sản và tài sản thuê công ty quản lý quỹ
5 Hình 3.1 Đối tượng tham gia BHXH năm 2007 – 2013 38
6 Hình 3.2 Tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư 47
7 Hình 4.1 Vòng xoáy tâm lý 73

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ Bảo hiểm xã hội bắt buộc

STT Sơ đồ Nội dung Trang
1 Sơ đồ 1.1 Cấu trúc mô hình VSIM 18
2 Sơ đồ 1.2 Cơ chế hoạt động của quỹ BHXH 26
3 Sơ đồ 1.3 Nhóm nhân tố dân số 27
4 Sơ đồ 3.1 Cơ chế quản lý hoạt động đầu tư quỹ BHXH 45
5 Sơ đồ 4.1 Khái quát quy trình ủy thác đầu tư 69

MỞ ĐẦU -Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Lý do chọn đề tài

Lợi nhuận đầu tư hàng năm dao động trong khoảng 10%.  Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đến năm 2021, quỹ lương hưu của Việt Nam bắt đầu bị thâm hụt và cạn kiệt vào năm 2034. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH bắt buộc ở nước ta hiện nay là một vấn đề đang được quan tâm của xã hội. Để việc quản lý có hiệu quả cần đảm bảo tính cân đối dài hạn của quỹ BHXH.  Với việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, thực thi một hệ thống chế độ BHXH với những quy định về mức hưởng, mức đóng được điều chỉnh, cùng với việc quy định cụ thể về sử dụng và quản lý quỹ BHXH theo hướng vừa đảm bảo quyền thụ hưởng của người lao động, vừa đảm bảo cân đối quỹ BHXH..

2. Mục đích nghiên cứu

– Làm rõ cơ sở lý luận và phương pháp luận các yếu tố tác động đến thu, chi, tăng trưởng quỹ BHXH bắt buộc, và quản lý quỹ BHXH bắt buộc.
– Đánh giá thực trạng quản lý quỹ BHXH bắt buộc thông qua việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quỹ BHXH bắt buộc. Đưa ra các ưu điểm, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó trong công tác quản lý quỹ BHXH bắt buộc.
– Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH bắt buộc dài hạn ổn định trong thời gian tới.

3. Câu hỏi nghiên cứu

– Những nhân tố nào tác động đến công tác quản lý quỹ BHXH bắt buộc ở Việt Nam hiện nay?
– Những giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH bắt buộc ở nước ta trong thời gian tới?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: quỹ BHXH bắt buộc, các nhân tố tác động đến quản lý quỹ BHXH bắt buộc và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH bắt buộc.
– Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu quỹ BHXH bắt buộc trong giai đoạn từ khi Luật BHXH được thực hiện từ 1/1/2007 đến 2014.

5. Cấu trúc luận văn

– Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và vấn đề cơ bản về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc.
– Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu đề tài.
– Chương 3. Thực trạng quản lý quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.
– Chương 4. Khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột an sinh xã hội của nước ta hiện nay. Đã có nhiều nghiên cứu về các vấn đề xung quanh Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên vấn đề về quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chưa có nhiều nghiên cứu. Việc đảm bảo cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH dài hạn, đảm bảo lợi ích của người tham gia BHXH đang là một vấn đề ngày càng được quan tâm trong xã hội hiện nay. Các nghiên cứu xung quanh vấn đề BHXH:  Tiến sỹ Nguyễn Văn Châu, nguyên Tổng giám đốc BHXH Việt Nam làm chủ đề tài, bảo vệ năm 1996. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý thu BHXH của một số nước trên thế giới và tổng kết hoạt động thực tiễn của quản lý thu.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Leave Comments

0926708666
0926708666