Quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ Đầu tư, Phát triển Đất và Bảo Lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Quản lý rủi ro tín dụng

ĐAỊ HOC̣ QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜ NG ĐAỊ HOC̣ KINH TẾ
——–o0o———

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI QUỸ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐẤT VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TỈNH HÀ GIANG

 

LUẬN VĂN  QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN PHÚ HÀ

HÀ NỘI – 2015

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

Quỹ bảo lãnh tín dụng của các tỉnh trong cả nước nói chung và Quỹ Đầu tư phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Quỹ) nói riêng. Chức năng nhiệm vụ của Quỹ là tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các chương trình dự án tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước để đầu tư, hỗ trợ và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay các dự án. Quỹ đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo hoạt động tài chính có lãi. Tuy nhiên, cũng như với tất cả các tổ chức tham gia hoạt động tài chính khác, hoạt động tín dụng luôn đi kèm theo nó rất nhiều rủi ro.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Từ thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang thời gian qua cho thấy nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn cao, chưa được kiểm soát chặt chẽ, công tác quản trị rủi ro hiệu quả chưa cao. 
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng bao gồm:
+ Khái niệm rủi ro tín dụng;
+ Lượng hóa rủi ro tín dụng tín dụng tỉnh Hà Giang;
+ Đánh giá các tác động và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đó đến kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang;

3. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi đặt ra là :
– Đâu là những nguyên nhân chính đẫn tới rủi ro tín dụng tại Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang?
– Những rủi ro tín dụng đó đã ảnh hưởng thế nào đến kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang?
– Đội ngũ lãnh đạo nói chung và cơ quan quản lý nói riêng cần có những biện pháp và gợi ý chính sách gì để giảm thiểu rủi ro tín dụng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và hoạt động có lãi của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý rủ i ro tín duṇ tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang.

– Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới haṇ việc nghiên cứu công tác quản lý rủi ro tín duṇ năm 2013.

5. Cấu trúc luận văn

Đề tài được thiết kế bao gồm:
Phần mở đầu
Chương 1: Tổng quan tài liệu, cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang.
Chương 4: Giải pháp nâng cao công tác quản lýrủi ro tín dụng tại Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang.
Kết luận.

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng:

Vấn đề này đã được nhiều luận văn cấp đô ̣ thạc sỹ hay tiến sỹ lựa chọn làm đề tà̀i nghiên cứu ở từng ngân hàng cụ thể; và đối với mỗi NHTM. Đề tài “Quản lý rủi rotín dụng tạ i NH TMCP Sài Gò n – Hà Nôị ” của tác giả Nguyêñ Maṇh Phát (2012). Tác giả Nguyễn Mạnh Phát có một số đóng góp sau: Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản trị rủ i ro tín duṇg trong hoaṭ đôṇ g củ a Ngân hàng thương maị. Những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả củ a công tác quản lý rủ i ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nôị , trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủ i ro tín duṇg taị NHTMCP Sài Gòn – Hà Nôị .
Quản lý rủi ro tín dụng

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666