Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình

Hạn chế rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI BÌNH

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

Hà Nội – 2015

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iii
LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại 12
1.2.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 12
1.2.2. Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 21

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34

2.1. Phương pháp phân tích tổng hợp 35
2.1.1. Nội dung phương pháp 35
2.1.2. Mục đích sử dụng phương pháp 35
2.1.3. Cách thức luận văn sử dụng phương pháp. 35
2.2. Phương pháp thống kê 37
2.2.1 Nội dung phương pháp 37
2.3. Phương pháp so sánh 38
2.3.1. Nội dung phương pháp 38
2.3.2. Mục đích luận văn sử dụng phương pháp 38
2.3.3. ch thức luận văn sử dụng phương pháp 39
2.4 Phương pháp case study 40
2.4.1. Nội dung phương pháp 40
2.4.2. ục đích luận văn sử dụng phương pháp 40
2.4.3. Cách thức luận văn sử dụng phương pháp 40
2.5 Phương pháp chuyên gia 41
2.5.1. Nội dung phương pháp 41
2.5.2. Mục đích sử dụng phương pháp 41
2.5.3. Cách thức luận văn sử dụng phương pháp 41

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI BÌNH 43

3.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình 43
3.1.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình 43
3.1.3 Tỷ lệ nợ xấu ……………………………….. 
3.1.4. Hiệu quả sử dụng vốn 48
3.1.5. Vòng quy vốn tín dụng 50
3.1.6. Tình hình sử dụng vốn tín dụng ……
3.1.7. Tỷ lệ tài sản đảm bảo………………
3.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình 51
3.3. Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình 66

Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI BÌNH 76 Quản trị rủi ro tín dụng

4.1. Định hướng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình 76

4.2. Môṭ số giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình 78
4.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng phải đầy đủ và chuẩn mực 91
4.2.2.Đặc biệt coi trọng công tác thẩm định khi cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 78
4.3 Một số kiến nghị 92
4.3.1. Đối với ngân hàng Nhà nước 92
4.3.2. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 94
KẾT LUẬN 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

4. DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
5. RRTD Rủi ro tín dụng
6. DPRR Dự phòng rủi ro
7. NHNN Ngân hàng Nhà nước
8. NHTM Ngân hàng thương mại
9. QHKH Quan hệ khách hàng
10. TCTD Tổ chức tín dụng
11. VCSH Vốn chủ sở hữu
12. TSĐB Tài sản đảm bảo
13. GHTD Giới hạn tín dụng
14. CBTD Cán bộ tín dụng

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Chi tiết doanh số cho vay, thu nợ tại Vietcombank Thái Bình 44
2 Bảng 3.2 Chi tiết doanh số cho vay, thu nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietcombank Thái Bình 46

Bảng 3.3 Tỷ trọng doanh số cho vay, doanh số thu nợ DNVVN so với tổng doanh số cho vay, thu nợ tại Vietcombank Thái Bình

4 Bảng 3.4 Hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng Vietcombank Thái Bình 48
5 Bảng 3.5 Hiệu quả hoạt động sử dụng vốn vay tại Vietcombank Thái Bình 49
6 Bảng 3.6 Hiệu quả sử dụng vốn vay các DNVVN tạiVietcombank Thái Bình 50
7 Bảng 3.7 Vòng quay vốn tín dụng tại ngân hàng Vietcombank Thái Bình 50
8 Bảng 3.8 Tình hình nợ xấu của Vietcombank Thái Bình 63

 

 

LỜI MỞ ĐẦU Quản trị rủi ro tín dụng

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Không chỉ có ý nghĩa thiết yếu cho nền kinh tế mà tín dụng ngân hàng còn là nghiệp vụ hàng đầu, nguồn sinh lợi chủ yếu quyết định sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng. Các DNVVN sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP hàng năm. Tuy nhiên một trong số những khó khăn lớn nhất của các DNVVN là thiếu vốn, số lượng các doanh nghiệp này tiếp cận được vốn của các ngân hàng thường chỉ chiếm khoảng 30%. Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank cũng nhận thức được điều này. Trong những năm vừa qua, ngân hàng luôn chú trọng tới hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng dành cho các DNVVN, từng bước hoàn thiện quy trình.

2. Mục đích Quản trị rủi ro tín dụng

2.1. Mục đích nghiên cứu
Trình bày những cơ sở lý luận về tín dụng và rủi ro tín dụng.
Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình.
Đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình.

2.2. Câu hỏi nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài : “Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
– Chi nhánh Thái Bình”, luận văn lần lượt đi vào giải quyết các câu hỏi sau:
+ Những chỉ tiêu nào được sử dụng để đo lường và kiểm soát rủi ro tín dụng của ngân hàng thương maị đố i vớ i các DNVVN?

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động tín dụng hiện nay ở các ngân hàng Việt Nam nói chung cũng như tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình nói riêng.
Đề xuất các kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Quản lý rủi ro tín dụng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng Vietcombank.

5. Những đóng góp mới của luận văn

Trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động tín dụng của các DNVVN tại chi nhánh Vietcombank Thái Bình, luận văn đã:
+ Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc quản lý rủi ro tín dụng
+ Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Vietcombank Thái Bình.

+ Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Thái Bình.

6. Cấu trúc luận văn Quản trị rủi ro tín dụng

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luân văn gồm 4 chương :
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình.
Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình nói riêng và tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung.

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – Quản trị rủi ro tín dụng

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về khái niệm rủi ro tín dụng tác giả Lê Thị Hồng Điều trong bài viết nghiên cứu. Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông qua bộ máy công cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo. Cũng về vấn đề này, tác giả Nguyễn Anh Dũng trong nghiên cứu ” Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bình Định”. Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng.Quản trị rủi ro tín dụng

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Leave Comments

0926708666
0926708666