Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định mua dịch vụ di động của Viettel

quyết định mua

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

NGUYỄN VĂN KIÊN

 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI RA QUYẾT ĐỊNH MUA DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL

 

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 05

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ PHI NGA

 

Hà Nội – 2014

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG i
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ i
LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI RA QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG 3

1.1. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi mua của khách hàng 3
1.2. Mô hình hành vi mua của khách hàng 4
1.2.1. Các khái niệm cơ bản 4
1.2.2. Mô hình hành vi mua của khách hàng 4
1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi định mua 6
1.2.1. Các yếu tố văn hóa 7
1.2.2. Những yếu tố xã hội 9
1.2.3. Những yếu tố cá nhân 14
1.2.4. Tâm lý 17
1.3. Quá trình ra quyết định mua hàng 21

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL .26

2.1. Tổng quan về thị trường dịch vụ di động tại Việt Nam 26
2.1.1. Tình hình phát triển mạng lưới 26
2.1.2. Sự tăng trưởng của thị trường dịch vụ di động 27
2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ di động của Viettel 28
2.2.1. Lịch sử hình thành 28
2.2.2. Hoạt động kinh doanh 29
2.2.3. Các dịch vụ di động đang cung cấp 32
2.2.4. So sánh với đối thủ 49

CHƯƠNG III: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI MUA DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL 51

3.1. Nghiên cứu hành vi mua dịch vụ di động của khách hàng 51
3.1.1. Quá trình điều tra 51
3.1.2. Kết quả điều tra 51
3.1.3. Đánh giá về quá trình mua dịch vụ di động 53
3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua 53
3.2.1. Đối với các yếu tố cá nhân 54
3.2.2. Đối với các yếu tố xã hội 58
3.2.3. Yếu tố hạ tầng mạng lưới, kênh bán và truyền thông 59
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HÀNH VI MUA DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL 61
4.1. Phát triển các sản phẩm và gói cước mới 61
4.1.2. Gói cước cho người già 61
4.1.3. Gói cước cho chiến sĩ 62
4.2. Nâng cao chất lượng kênh bán 63
4.2.1. Cơ chế chính sách 64
4.2.2. Chăm sóc, hỗ trợ kênh bán 64
4.2.3. Nâng cao chất lượng nhân viên hỗ trợ kênh bán 64
4.2.4. Thay đổi phương thức bán hàng của kênh bán/phân phối 65
4.3. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông 67
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG 71

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

STT Số hiệu Nội dung Trang
1 Bảng II.1 Tăng trưởng thuê bao dịch vụ di động giai đoạn 2008 – 6/2012 27
2 Bảng II.2 Tăng trưởng doanh thu dịch vụ di động giai đoạn 2008 – 6/2012 28
3 Bảng II.3 Giá cước gói VIP 33
4 Bảng II.4 Giá cước gói Basic+ 34
5 Bảng II.5 Giá cước gói Family 35
6 Bảng II.6 Giá cước gói Coporate 36
7 Bảng II.7 Giá cước gói Tomato buôn làng 37
8 Bảng II.8 Giá cước gói 7colors 38
9 Bảng II.9 Giá cước gói Sea+ 39
10 Bảng II.10 Giá cước gói Tomato 40
11 Bảng II.11 Giá cước gói Economy 41
12 Bảng II.12 Giá cước gói sinh viên 42
13 Bảng II.13 Giá cước gói Hi School 43
14 Bảng II.14 Giá cước gói Happy Zone 44
15 Bảng II.15 Giá cước Mobile Internet 44
16 Bảng III.1 Kết quả điều tra khách hàng 52
17 Bảng III.2 Ưu đãi gói VIP 54
18 Bảng IV.1 Giá gói dịch vụ cho người già 62
19 Bảng IV.2 Giá gói dịch vụ cho chiến sĩ 63
20 Bảng IV.3 Truyền thông kết hợp độ tuổi và mức thu nhập 68
21 Bảng IV.4 Bảng truyền thông kết hợp khu vực và nghề nghiệp 68

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

STT Số hiệu Nội dung Trang
1 Hình I.1 Sơ đồ hành vi mua của khách hàng 4
2 Hình I.2 Quy trình ra quyết định mua hàng 21

3
Hình I.3 Những bước từ giai đoạn đánh giá các phương án đến giai đoạn quyết định mua hàng 24

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường dịch vụ viễn thông di động Việt Nam được coi là đã bùng nổ cả về số lượng nhà cung cấp, dịch vụ và giá cước. Thị trường hiện nay đang trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp, bao gồm các nhà cung cấp lớn (Viettel, Mobifone, Vinaphone) và các nhà cung cấp nhỏ hơn (Vietnammobile, Gmobile, Sfone).
Mặc dù Viettel đã có một chỗ đứng nhất định trên thị trường nhưng việc phát triển các thuê bao mới hiện nay là rất khó khăn.
Để giải quyết được điều đó và cũng là lý do chính để việc nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định mua dịch vụ di động của Viettel” là rất cần thiết.
2. Tình hình nghiên cứu
Theo Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy tổng số lượng thuê bao di động tại Việt Nam đã đạt trên 120 triệu thuê bao, trung bình một người dân Việt Nam sử dụng 1,3 số điện thoại.
Kết quả số lượng thuê bao vượt quá dân số theo một số chuyên gia đánh giá là kết quả của việc các nhà mạng tập trung vào phát triển thuê bao, không chú trọng vào công tác đánh giá nhu cầu và hành vi tiêu dùng thực của khách hàng, dẫn đến hiện tượng “Mua sim thay thẻ cào”, số lượng thuê bao ảo chiếm trên 50%.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định mua dịch vụ di động của Viettel và từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp.
Nhiệm vụ nghiên cứu cần xác định các cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hướng đến hành vi ra quyết định mua, đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc ra quyết định mua dịch vụ di động của Viettel và các giải pháp để đáp ứng được nhu cầu mua dịch vụ di động của Viettel hiện nay và trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định mua dịch vụ di động của Viettel và các giải pháp.
Phạm vi nghiên cứu: Do hạn chế về thời gian, việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định di động của Viettel căn cứ trên kết quả khảo sát tại khu vực ở tại Hà Nội, thời gian năm 2012.
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu gồm có: Phương pháp nghiên cứu tài liệu từ đó khái quát, tổng hợp; Phương pháp phỏng vấn.
6. Những đóng góp của luận văn
Đánh giá nhu cầu mua dịch vụ di động của Viettel trên cơ sở số liệu thống kê.Đề tài đã phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định của Viettel.
Đề tài đã đề xuất được một số giải pháp trong kinh doanh dịch vụ di động của Viettel.

7. Kết cấu của đề tài

Đề tài gồm 4 chương chính như sau:
– Chương I: Cơ sở lý luận về hành vi ra quyết định mua của khách hàng.
– Chương II: Tổng quan về thị trường dịch vụ di động Việt Nam và hoạt động kinh doanh dịch vụ di động của Viettel
– Chương III: Các nhân tố ảnh hưởng tới đến hành vi ra quyết định mua dịch vụ di động của Viettel
– Chương IV: Một số giải pháp trong kinh doanh dịch vụ di động của Viettel

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI RA QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG

1.1. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi mua của khách hàng
Khách hàng là nhân tố quyết định thành công của doanh nghiệp, thông qua làm hài lòng khách hàng mà doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu lợi nhuận của mình. Để tìm kiếm được và thỏa mãn được nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng thì doanh nghiệp phải hiểu biết về khách hàng.
“Sự phát triển về quy mô của các doanh nghiệp và thị trường đã tạo ra khoảng cách giữa những người quản trị bán hàng và các khách hàng của họ. Họ ít có cơ hội hơn để giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Để đưa ra chiến lược và sách lược bán hàng, doanh nghiệp cần xác định:
– Khách hàng là ai?
– Nhu cầu và mong muốn của họ là gì?
– Những ai tham gia vào quyết định mua của họ?
– Khi nào mua?
– Mua ở đâu?
– Mua như thế nào?” [8, tr 12]
Doanh nghiệp cần nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua của khách hàng, cụ thể:

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666