CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI VINAPHONE

Sự hài lòng trong công việc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI VINAPHONE HẢI DƯƠNG

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội – 2016

 

MỤC LỤC Sự hài lòng trong công việc

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN iv
TÓM TẮT v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG i
DANH MỤC HÌNH iii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 3
2.1. Mục đích nghiên cứu: 3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3
4. Những đóng góp của nghiên cứu: 4
5. Kết cấu của luận văn: 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ, ĐIỆN TỬ 6 Sự hài lòng trong công việc

1.1. Giới thiệu về mua hàng trực tuyến 6
1.1.1. Khái niệm về mua hàng trực tuyến: 6
1.1.2. Các đặc trưng của mua hàng trực tuyến: 8
1.2. Lòng tin trong hành vi mua hàng 11
1.2.1. Khái niệm về lòng tin (niềm tin): 11
1.2.2. Lòng tin trong mua sắm trực tuyến: 12
1.3. Các nghiên cứu trước về lòng tin của người tiêu dùng trong việc mua sắm trực tuyến 17
1.3.1. Mô hình lòng tin trong mua sắm trực tuyến tại Hong Kong của Mak Wing Ka, Freda (2005) 17
1.3.2. Mô hình lòng tin trong mua sắm trực tuyến tại Đài Loan của Mei-Jane Chan (2008) 18
1.3.3. Mô hình lòng tin trong mua sắm trực tuyến của Ding Mao (2010) 19
1.3.4. Mô hình lòng tin trong mua sắm trực tuyến tại Iran của H. Rezaei Dolatabadi và H. Ebrahimi (2010) 20
1.4. Đặc điểm của các sản phẩm công nghệ, điện tử 20
1.5. Mô hình nghiên cứu và các giả thiết nghiên cứu 21
1.5.1. Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu: 21
1.5.2. Mô hình nghiên cứu: 22
1.5.3. Các biến trong mô hình: 23
1.5.4. Các giả thuyết nghiên cứu: 27

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33

2.1. Xây dựng thang đo và bảng hỏi trong nghiên cứu: 33
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu: 36
2.2.1. Công cụ thu thập dữ liệu: 36
2.2.2. Chọn mẫu: 36
2.3. Phương pháp xứ lý dữ liệu: 37
2.3.1. Bước 1: Thống kê mô tả (Frequency và Descriptive) 38
2.3.2. Bước 2: Kiểm dịnh độ tin cậy của thang đo Cronbach Alpha 38
2.3.3. Bước 3: Tác động của các biến độc lập với biến phụ thuộc 39
2.3.4. Bước 4: Phân tích tác động giữa các cặp biến độc lập với nhau: 41
2.3.5. Bước 5: Mối quan hệ giữa các biến nhân khẩu học đối với biến phụ thuộc
……………………………………………………………………………………………………….. 41
2.3.6. Bước 6: Tổng hợp kết quả từ phỏng vấn sâu 43

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ, ĐIỆN TỬ 44

3.1. Thống kê mô tả 44
3.1.1. Mô tả mẫu: 44
3.1.2. Mô tả kết quả phản hồi 46
3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha 47
3.3. Tác động của các biến độc lập với biến phụ thuộc: 50
3.3.1. Phân tích tương quan Pearson: 50
3.3.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội: 53
3.3.3. Thảo luận kết quả hồi quy: 55
3.4. Tác động giữa các biến độc lập: 58
3.4.1. Phân tích tương quan Pearson giữa các biến độc lập: 58
3.4.2. Ý nghĩa về mối quan hệ tương quan giữa các cặp biến độc lập: 59
3.5. Mối quan hệ giữa các biến nhân khẩu học và biến phụ thuộc: 60
3.5.1. Giữa giới tính và lòng tin: 60
3.5.2. Tuổi và lòng tin: 61
3.5.3. Nghề nghiệp và lòng tin: 62
3.5.4. Thu nhập và lòng tin: 64
3.5.5. Số lần mua hàng gần đây và lòng tin: 65
3.5.6. Tổng hợp kết quả kiểm định sự khác biệt trung bình: 67
3.6. Tổng hợp kết quả từ phỏng vấn sâu: 69

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG CHO DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ, ĐIỆN TỬ 72 Sự hài lòng trong công việc

4.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 72
4.2. Hạn chế của nghiên cứu: 73
4.3. Những đóng góp của nghiên cứu: 74
4.3.1. Ứng dụng khoa học: 74
4.3.2. Ứng dụng thực tiễn: 74
4.4. Một số giải pháp: 75
KẾT LUẬN 77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
PHỤ LỤC 86

DANH MỤC BẢNG Sự hài lòng trong công việc

 

Bảng 1.1 Biến quan sát về biến phụ thuộc lòng tin mua sắm trực tuyến
23
2 Bảng 1.2 Biến quan sát về biến độc lập “Danh tiếng” 24
9 Bảng 3.1 Số lượng đáp viên phân bố theo giới tính 44
10 Bảng 3.2 Số lượng đáp viên phân bố theo độ tuổi 45
11 Bảng 3.3 Số lượng đáp viên phân bố theo nghề nghiệp 45
12 Bảng 3.4 Số lượng đáp viên phân bố theo thu nhập 46
13 Bảng 3.5 Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha 48
Bảng 3.8 Kết luận về phân tích biến độc lập và biến phụ thuộc
52
17 Bảng 3.9 Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 53

18 Bảng 3.10 Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội 54
19 Bảng 3.11 Kết quả kiểm định F của mô hình 54
20 Bảng 3.12 Kết quả hệ số hồi quy tuyến tính bội 55
25 Bảng 3.17 Levene’s test cho biến độ tuổi 61
26 Bảng 3.18 Kiểm định Welch cho biến độ tuổi 62
27 Bảng 3.19 Levene’s test cho biến nghề nghiệp 62
28 Bảng 3.20 Kiểm định Welch cho biến nghề nghiệp 63
29 Bảng 3.21 Levene’s test cho biến thu nhập 64

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 23
2 Hình 2.1 Sơ đồ tổng quan các bước nghiên cứu 43
2 Hình 3.1 Tần suất mua sắm trực tuyến của đáp viên 47

Hình 3.2 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng và tác động tới lòng tin
Hình 3.3 Mức độ lòng tin trung bình giữa các nhóm nghề nghiệp

Hình 3.4 Mức độ lòng tin trung bình giữa các nhóm thu nhập

Hình 3.5 Mức độ lòng tin trung bình theo số lần mua hàng gần đây

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và Internet đã làm cho mọi hoạt động trong đời sống thay đổi một cách nhanh chóng, đặc biệt là đối với các hoạt động mua sắm. Mua sắm trực tuyến ra đời, song hành và dần dần thay thế cho hình thức mua hàng truyền thống. Với hình thức mua sắm truyền thống, người tiêu dùng phải ra trực tiếp cửa hàng để lựa chọn, mua và thanh toán bằng tiền mặt, nhưng với hình thức mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng có thể ngồi tại nhà, hoặc ngay tại văn phòng vẫn có thể mua hàng, thanh toán và nhân hàng. Sự thuận tiện này chính là một ưu thế không thể chối cãi khi so sánh giữa mua sắm trực tuyến và mua sắm truyền thống. Theo báo cáo thương mại điện tử năm 2017 của Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Việt Nam có 30% dân số (khoảng 27 triệu người) tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng trực tuyến đạt $350 USD/người/năm. Tổng doanh số bán hàng trực tuyến B2C đạt $10 tỷ USD trong năm 2016, chiếm 5% so với tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

 

2.1. Mục đích nghiên cứu:
Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng trong hành vi mua hàng trực tuyến sản phẩm công nghệ, điện tử; mức độ ảnh hưởng hưởng của các yếu tố đó. Qua đó đưa ra các giải pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến sản phẩm, công nghệ điện tử làm sao để nâng cao lòng tin của người tiêu dùng.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan tới lòng tin của người tiêu dùng trong mua hàng trực tuyến.
– Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng trong mua hàng trực tuyến sản phẩm công nghệ, điện tử.
– Đưa ra các gợi ý giải pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến sản phẩm công nghệ, điện tử trong việc xây dựng lòng tin cho người tiêu dùng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: các yếu tố ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi về nội dung: lòng tin và các yếu tố ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng đối với hành vi mua hàng trực tuyến sản phẩm công nghệ, điện tử. Sản phẩm công nghệ, điện tử là một trong những mặt hàng được mua sắm trực tuyến nhiều nhất ngay sau mặt hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm (theo báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2017).
+ Phạm vi về thời gian: bài nghiên cứu đi vào phân tích lòng tin người tiêu dùng có giá trị hiện thời nên thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin là 2 năm gần đây: 2017-2018.
+ Phạm vi về không gian: nghiên cứu được tiến hành với người tiêu dùng tại khu vực Hà Nội nơi tác giả hiện tại sinh sống và công tác.

4. Những đóng góp của nghiên cứu:

Thông qua việc tổng hợp các mô hình nghiên cứu trước đó về lòng tin trong mua sắm trực tuyến, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu về lòng tin của người tiêu dùng tại Việt Nam. Dựa trên mô hình đề xuất, nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến lòng tin trực tuyến của người tiêu dùng tại Việt Nam.
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng tin có ý nghĩa thiết thực đối với các công ty đã, đang và sẽ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Bên cạnh thói quen mua sắm truyền thống của người tiêu dùng Việt Nam, lòng tin trong mua sắm trực tuyến cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến hành vi mua của khách hàng. Kết quả phân tích của nghiên cứu này chỉ ra được những nhân tố nào sẽ tác động mạnh mẽ nhất đến lòng tin của người tiêu dùng tại Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp nắm bắt được tâm lý, hành vi mua của người tiêu dùng từ đó có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

 

5. Kết cấu của luận văn:

Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, luận văn được kết cấu như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về lòng tin người tiêu dùng trong mua hàng trực tuyến sản phẩm công nghệ điện tử
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới lòng tin người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến sản phẩm công nghệ, điện tử
Chương 4: Giải pháp nâng cao lòng tin người tiêu dùng cho doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến sản phẩm công nghệ, điện tử

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ, ĐIỆN TỬ

1.1. Giới thiệu về mua hàng trực tuyến

Mua hàng trực tuyến (mua hàng online) đã trở thành một phương thức mua hàng phổ biến và ngày càng phát triển trên thế giới trong những năm gần đây. Điều này thể hiện qua tỷ lệ người tiêu dùng mua hàng trực tuyến cũng như doanh thu từ hoạt động bán lẻ trực tuyến không ngừng tăng theo thời gian. Tại Việt Nam, xu thế đó cũng không tránh khỏi. Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thay đổi hành vi mua hàng cụ thể là từ mua sắm trực tiếp tại cửa hàng sang mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng hiện đã sẵn sàng chuyển đổi nhanh sang hành vi mua sắm trực tuyến với những thông tin tìm kiếm được trên mạng.

1.1.1. Khái niệm về mua hàng trực tuyến:

Có nhiều khái niệm khác nhau về mua hàng trực tuyến (tiếng Anh là online shopping). Mua sắm trực tuyến là hành vi mua hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua Internet (định nghĩa theo từ điển kinh doanh – businessdirectory.com). Theo Thời báo kinh tế Economictimes.com, định nghĩa về mua hàng trực tuyến được bổ sung thêm: hoạt động online shopping là hoạt động mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua mạng Internet thay vì đến các cửa hàng truyền thống (The Economic Times, 2006). Còn theo Wikipedia, định nghĩa về mua sắm trực tuyến như sau: “Mua sắm trực tuyến là một dạng thương mại điện tử cho phép khách hàng trực tiếp mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ người bán qua Internet sử dụng trình duyệt web.” (Wikipedia, 2017).

Sự hài lòng trong công việc

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666