Quản lý nhân lực tại Trường trung học phổ thông Hoài Đức A, Thành phố Hà Nội

thạc sĩ quản trị nhân sự

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHAN HUY CHÍNH

QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀI ĐỨC A, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

thạc sĩ quản trị nhân sự

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

GS.TS Phan Huy Đường

Hà Nội – 2015

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG I
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ II
MỞ ĐẦU 1
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
1. Mục đích nghiên cứu 2
2. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
Đối tượng nghiên cứu 3
4 Phương pháp nghiên cứu 3
5. Đóng góp của luận văn: 4
6. Kết cấu của luận văn 4

CHƯƠNG 1: CƠ Sở LÝ LUậN VÀ THựC TIễN NHÂN LựC TRONG CÁC TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG CủA THÀNH PHố HÀ NộI 4 thạc sĩ quản trị nhân sự

1.1. Nhân lực và Nhân lực giáo viên ở Trung học phổ thông 5
1.1.1. Khái niện nhân lực, nhân lực giáo viên 5
1.1.2. Chất lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên 8
1.1.3. Quản lý nhân lực giáo viên 10
1.1.4. Nội dung và các tiêu chí quản lý nhân lực 13
1.2.1. Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực ở một số trường THPT thành phố Hà Nội 33
1.2.2. Thực trạng công tác Quản lý nguồn nhân lực tại một số trường THPT của thành phố Hà Nội 35

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  thạc sĩ quản trị nhân sự 

44

2.1. Phương pháp điều tra xã hội học 44
2.2. Phương pháp phỏng vấn 44
2.3. Phương pháp phân tích tổng hợp 44

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀI ĐỨC A, THÀNH PHỐ HÀ NỘI thạc sĩ quản trị nhân sự

46

3.1. Vài nét về phát triển và trưởng thành của trường Trung học phổ thông Hoài Đức A 46
3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực giáo viên Trung học phổ thông 50
3.2.1. Điều kiện tự nhiên 50
3.2.2. Điều kiện Kinh tế và xã hội 53
3.2.3. Nhân tố về bộ máy và cán bộ 54
3.3. Thực trạng công tác quản lý nguồn lực tại Trung học phổ thông Hoài Đức A 54
3.4. Đánh giá công tác quản lý nguồn lực giáo viên tại trường Trung học phổ thông Hoài Đức A Thành phố Hà Nội 64
3.4.1. Thành tựu đạt được 64
3.4.2. Chất lượng đào tạo 65
3.4.3. Chất lượng nguồn lực giáo viên 68

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀI ĐỨC A THÀNH PHỐ HÀ NỘI  thạc sĩ quản trị nhân sự

4.1 Bối cảnh mới ảnh hưởng tới công tác quản lý nhân lực tại trường Trung học phổ thông Hoài Đức A 73
4.1.1. Tình hình kinh tế xã hội 73
4.1.2. Nhận thức của địa phương về giáo dục 73
4.2. Quan điểm nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn lực tại trường Trung học phổ thông Hoài Đức A 73
4.3. Phương hướng và mục tiêu quản lý nguồn lực tại trường Trung học phổ thông Hoài Đức A 75
4.3.1. Phương hướng 75
4.3.2. Mục tiêu 75
4.4. Một số giải pháp trong công tác quản lý nguồn lực tại trường Trung học phổ thông Hoài Đức A 76
KẾT LUẬN 81
PHỤ LỤC 1 83
PHỤ LỤC 2 86
PHỤ LỤC 3 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

DANH MỤC CÁC BẢNGh

ạc sĩqản trị nhân sự

STT Bảng Nội Dung Trang
1 3.1 Cơ cấu các tổ chuyên môn 55
2 3.2 Cơ cấu giáo viên của nhà trường 55
3 3.3 Kết quả giáo dục đạo đức qua từng năm 65
4 3.4 Kết quả giáo dục học tập qua từng năm 65
5 3.5 Kết quả thi tốt nghiệp qua từng năm 66
6 3.6 Kết quả thi học sinh giỏi qua từng năm 67
7 3.7 Chất lượng nguồn nhân lực 68
8 3.8 Chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên 69
9 3.9 Kết quả đánh giá công chức, viên chức quản lý 70
10 3.10 Số lượng được tuyển, số lượng tuyển được và điểm đầu đầu cấp qua từng năm 75

MỞ ĐẦU thạc sĩ quản trị nhân sự

Nghị quyết TW2 khoá VIII đã xác định: “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục – đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững ”; Nghị quyết này cũng đã nêu: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục” là lực lượng nòng cốt để biến mục tiêu giáo dục – đào tạo thành hiện thực. Chỉ thị số 40/CT–TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định mục tiêu “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

1. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng được đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên, …đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời kì đất nước hội nhập ngày càng sâu, sự tồn vong của nhà trường…đó là nhiệm vụ cấp bách mà Ban giám hiệu cần suy nghĩ. Để thực hiện được những yêu cầu trên thì việc nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực là vấn đề vô cùng cần thiết…

2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Xác định cơ sở khoa học của việc quản lý nguồn nhân lực, nguồn lực trường trung học phổ thông
Phân tích thực trạng việc quản lý nhân lực tại trường trung học phổ thông Hoài Đức A để thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu trong việc quản lý để từ đó phát huy và khắc phục
Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý nguồn lực trong trường trung học phổ thông Hoài Đức A, thành phố Hà nội

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu

Đội ngũ nhân lực của trường trung học phổ thông Hoài Đức A, thành phố Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động quản lý nguồn nhân lực Trung học phổ thông Hoài Đức A Thành phố Hà Nội
Về thời gian: Luận văn nghiên cứu trong thời gian từ 2009-2015

4 Phương pháp nghiên cứu: 

Luận văn được triển khai nghiên cứu trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê – Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác quản lý nguồn nhân lực. Đồng thời, luận văn cũng kế thừa những kết quả của các công trình nghiên cứu trước về hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay.

5. Đóng góp của luận văn:

Tác giả nghiên cứu việc quản lý nguồn lực của các Trường trung học phổ thông của Thành phố Hà Nội, từ đó rút ra bài học, nhằm mục đích góp một phần để hoàn thiện công tác quản lý nguồn lực. Trường trung học phổ thông, giúp công tác quản lý nguồn lực tại trường trung học phổ thông Hoài Đức A nói riêng và của các trường Trung học phổ thông của Thành phố Hà Nội nói chung được hoàn thiện.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia thành 4 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn nhân lực trong các trường trung học phổ thông của thành phố Hà Nội
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng quản lý nhân lực trường Trung học phổ thông Hoài Đức A, Thành phố Hà Nội.
Chương 4: Giải pháp quản lý nhân lực tại trường Trung học Phổ thông Hoài Đức A, Thành phố Hà Nội

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHÂN LỰC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1.1. Nhân lực và Nhân lực giáo viên ở Trung học phổ thông

Nhân lực là nguồn lực con người Trước hết, với ý nghĩa là nguồn gốc, là nơi phát sinh ra nguồn lực. Nhân lực nằm trong bản thân con người, đó cũng là sự khác nhau cơ bản giữa nguồn lực con người và các nguồn lực khác. Với tư cách là một nhân lực của quá trình phát triển, nhân lực là nguồn lực con người có khả năng sáng tạo ra của cải vật chất.

1.1.1.1. Khái niện nhân lực

Khái niệm nhân lực được sử dụng rộng rãi ở các nước có nguồn kinh tế phát triển từ những năm giữa thế kỷ thứ XX, với ý nghĩa là nguồn lực con người, thể hiện một sự nhìn nhận lại vai trò yếu tố con người trong quá trình phát triển. Nội hàm nhân lực không chỉ bao hàm những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, cũng không chỉ bao hàm về mặt chất lượng mà còn chứa đựng hàm ý rộng hơn. Về phương diện này Liên Hợp Quốc cho rằng nguồn lực con người là tất cả những kiến thức kỹ năng và năng lực con người có quan hệ tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

thạc sĩ quản trị nhân sự

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Leave Comments

0926708666
0926708666