Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Austdoor

thương hiệu và sản phẩm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———-o0o———-

 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CỬA CUỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

HÀ NỘI – 2019

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC HÌNH iv
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM 5
1.1. Tổ ng quan nghiên cứu 5
1.1.1. Các nghiên cứu trong nước 5
1.1.2. Các nghiên cứu nước ngoài 7
1.1.3. Khoảng trống nghiên cứu của đề tài 9
1.2. Tổ ng quan về thương hiệu 10
1.2.1. Khái niệm thương hiệu 10
1.2.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu 11
1.2.3. Phân loại thương hiệu. 11
1.2.4. Vai trò của thương hiệu 17
1.3. Giá trị thương hiệu sản phẩm 19
1.3.1. Khái niệm giá trị thương hiệu sản phẩm 19
1.3.2. Các mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm …22
1.3.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu 29
Tóm tắt chương 1 39
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
2.1. Thiết kế nghiên cứ u 40
2.2. Quy trình nghiên cứu 41

2.3. Thiết kế bả ng hỏ i và xây dựng thang đo 42
2.3.1. Thiết kế bả ng hỏi điều tra 42
2.3.2. Xây dựng thang đo và mã hóa thang đo 50
2.4. Phương phá p lấy mẫu, thông tin mẫu và các thu thập số liệu 52
2.5. Phương pháp nghiên cứu 53
2.6. Phương pháp phân tích dữ liệu 54
2.6.1. Phân tích thống kê mô tả 54
2.6.2. Phân tích độ tin cậy cronbach Alpha 54
2.6.3. Phân tích nhân tố 54
2.6.4. Phân tích tương quan 55
2.6.5. Phân tích hồi quy đa biến 56
2.6.6. Kiểm định sự khác biệt của các biến định tính 56
Tóm tắt chương 2 57
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CỬA CUỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR 58
3.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần tập đoàn Austdoor 58
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Austdoor 58
3.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý 60
3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận chức năng 61
3.1.4. Kết quả kinh doanh của tập đoàn 2014-2018 62
3.2. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor 62
3.2.1. Khái quát về thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor 62

3.2.2. Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor 69
3.3. Đánh giá chung về giá trị thương hiệu cửa cuốn Austdoor 86
3.3.1. Những điểm mạnh về Giá trị thương hiệu Cửa cuốn Austdoor 86
3.3.2. Những điểm yếu và nguyên nhân về Giá trị thương hiệu Cửa cuốn Austdoor 87
Tóm tắt chương 3 89
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CỬA CUỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR 90
4.1. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor đến 2030 90
4.1.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển chung 90
4.1.2. Phương hướng nâng cao giá trị thương hiệu 91
4.2. Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor 92
4.2.1. Tăng cường sự liên tưởng thương hiệu 92
4.2.2. Nâng cao chất lượng cảm nhận 94
4.2.3. Gia tăng lòng trung thành của khách hàng 96
4.2.4. Tăng sự nhận biết thương hiệu. 97
4.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 98
4.3.1. Hạn chế của đề tài 98
4.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 99
Tóm tắt chương 4 100
KẾT LUẬN 101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

PHỤ LỤC 106

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu Nguyên Nghĩa
1 ADG Công ty cổ phần tập đoàn Austdoor
1 AMOS Analysis of Moment Structures
2 ASEAN Association of Southeast Asian Nations
3 LCD Liquid Crystal Display
4 TVC Television Commercials
5 SME Strutural Equation Modelling
6 SPSS Statistical Package for the Social Sciences

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Khái niệm giá trị thương hiệu dưới góc độ tài chính 23
2 Bảng 1.2 Khái niệm giá trị thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng 24
3 Bảng 1.3 Các thang đo mô hình giá trị thương hiệu của David Aaker 26
4 Bảng 2.1 Thang đo Nhận biết thương hiệu 45
5 Bảng 2.2 Thang đo Liên tưởng thương hiệu 45
6 Bảng 2.3 Thang đo Chất lượng cảm nhận 46
7 Bảng 2.4 Thang đo Sự trung thành với thương hiệu 47
8 Bảng 2.5 Thang đo Giá trị thương hiệu tổng thể 47
9 Bảng 2.6 Thang đo sau điều chỉnh 49
10 Bảng 2.7 Tổng hợp thang đo nghiên cứu 51
11 Bảng 3.1 Danh mục sản phẩm cửa cuốn dân dụng 63
12 Bảng 3.2 Danh mục sản phẩm cửa cuốn chuyên dụng 66
13 Bảng 3.3 Kết quả phân tích giá trị trung bình các nhân tố 72
14 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp hệ số Cronbach’s Alpha 74
15 Bảng 3.5 Bảng phân tích nhân tố các biến độc lập 75
16 Bảng 3.6 Bảng phân tích nhân tố biến phụ thuộc 78
17 Bảng 3.7 Kết quả phân tích tương quan 79
18 Bảng 3.8 Kết quả phân tích hồi quy 81

19 Bảng 3.9 Kết quả kiểm định giả thuyết 82
20 Bảng 3.10 Kết quả kiểm định sự khác biệt của các biến định tính 84
21 Bảng 4.1 Mục tiêu doanh thu tập đoàn Austdoor 2018 – 2020 89

DANH MỤC HÌNH

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Mô hình giá trị thương hiệu của David Aaker 25
2 Hình 1.2 Mô hình giá trị thương hiệu của Lassar và cộng sự 27
3 Hình 1.3 Mô hình tác động trung gian của 5 yếu tố đến giá trị thương hiệu 28

4

Hình 1.4 Mô hình mối quan hệ giữa 5 yếu tố và giá trị thương hiệu của ngành công nghiệp phần mềm chống virus ở Trung Quốc

29
5 Hình 1.5 Mô hình giá trị thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam 30
6 Hình 1.6 Mô hình giá trị thương hiệu Cửa cuốn Austdoor 32
7 Hình 2.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 42
8 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức ADG 61
9 Hình 3.2 Doanh thu tập đoàn và ngành cửa cuốn Austdoor giai đoạn 2014-2018 63
10 Hình 3.3 Thông kê mô tả giới tính khách hàng. 71
11 Hình 3.4 Thông kê mô tả nhóm tuổi khách hàng. 71
12 Hình 3.5 Thông kê mô tả thu nhập trung bình khách hàng. 72

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa cạnh tranh khốc liệt như hiện nay việc người tiêu dùng tin tưởng và quyết định chọn một sản phẩm có thương hiệu để mua sản phẩm tin cậy nào là vô cùng khó khăn, vì vậy các doanh nghiệp đang gia sức xây dựng và củng cố thương hiệu của mình. Với mục đích tăng sự nhận biết trong tâm trí khách hàng, đồng thời tăng giá trị của thương hiệu của doanh nghiệp với người tiêu dùng. Từ đó giúp người tiêu dùng liên tưởng tới sản phẩm của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng và đưa ra quyết định mua.
Ngày nay, một trong những loại cửa bảo vệ được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, đó là cửa cuốn. Nhiều gia đình lựa chọn loại cửa này nhờ ưu điểm thuận tiện khi sử dụng, tính thẩm mỹ cao và an toàn. Trong quá khứ đã có rất nhiều tai nạn hy hữu do cửa cuốn gây ra cho gia đình, vì vậy việc chọn một nhãn cửa cuốn an toàn, tiện lợi và thẩm mỹ đang trở nên khó khăn hơn và cần có một thương cửa cuốn tin cậy để phục vụ người tiêu dùng. Theo Báo cáo khảo sát thị trường cửa cuốn tại Khu vực miền Bắc năm 2018 được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor, ước tính trên thị trường miền Bắc vào năm 2018 có khoảng hơn 100 nhãn hiệu cửa cuốn, riêng đối với thị trường Hà Nội có khoảng 40 nhãn hiệu. Điều này cho thấy sự đa dạng và khó khăn cho người tiêu dùng như thế nào.
Là nhãn hiệu tiên phong du nhập cửa cuốn thông minh công nghệ Úc về Việt Nam, sau 15 năm hoạt động, Austdoor được biết tới là thương hiệu phổ biến nhất và chiếm 65% thị phần theo Báo cáo khảo sát của Nielsen (2012) về cửa cuốn tại Việt Nam. Tuy nhiên, vài năm gần đây với sự xuất hiện của nhiều nhãn hiệu từ xưởng gia công nhỏ lẻ tới doanh nghiệp có nhà máy sản xuất lớn đã khiến cho thị phần cửa cuốn Austdoor bị giảm dần. Theo Báo cáo khảo sát của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển thị trường của Austdoor năm 2018, Austdoor hiện tại chỉ giữ khoảng 40% thị phần cửa cuốn tại khu vực miền Bắc. Do đó để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới thị phần và quyết định mua cửa cuốn Austdoor. Austdoor cần làm

rõ các nhân tố ảnh hưởng tới giá thị thương hiệu cửa cuốn của mình. Nhắm lấy lại vị thế của đơn vị dẫn đầu trong ngành.
Tuy nhiên hiện nay chưa có nghiên cứu chính thức và bài bản nào về các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor để giúp doanh nghiệp có những giải pháp chú trọng và nâng cao giá trị thương của mình. Điều này đòi hỏi cần có những nghiên cứu một cách hệ thống và mang tính thực tiễn.
Xuất phát từ lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Austdoor” cho luận văn của mình. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc tìm ra các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor. Từ đó, nghiên cứu sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các nhân tố mà doanh nghiệp cần tập trung và xây dựng để nâng cao giá trị cho thương hiệu sản phẩm cửa cuốn của mình. Qua đó nâng cao giá trị sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp.
1.2. Câu hỏi nghiên cứu

Về cơ bản, đề tài cần đi giải đáp các câu hỏi nghiên cứu chính như sau:

– Giá trị thương hiệu sản phẩm là gì ?
– Có những nhân tố ảnh hưởng nào và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới giá thị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor ?
– Giải pháp nào cần thực hiện để nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor ?
1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

1.3.1. Muc̣

tiêu nghiên cứ u

Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor. Từ đó đó ra các khuyến nghị nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cửa cuốn Austdoor.

1.3.2. Nhiêṃ

vụ nghiên cứ u

Với mục tiêu nghiên cứu như vậy, đề tài cần phải thực hiện được các nhiệm vụ sau :
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận, tình hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm
– Lựa chọn được phương pháp và mô hình nghiên cứu phù hợp
– Xác định được các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm, Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor.
– Đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tươṇ g nghiên cứ u củ a đề tài là “Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm dưới góc độ khách hàng sử dụng cửa cuốn Austdoor tại địa bàn Hà Nội”.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu :
Phạm vi về nội dung: Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor
Không gian nghiên cứu: tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor.
Thời gian tiến hành: Tại Hà Nội từ tháng 01/2019 tới tháng 06/2019.
1.5. Đóng góp dự kiến của đề tài
Đề tài có ý nghĩa quan trọng trên hai phương diện lý luận và thực tiễn:
– Phương diện lý luận: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận thương hiệu và giá trị thương hiệu sản phẩm.
– Phương diện thực tiễn: Xác định được các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương

hiệu sản phẩm, kiểm điṇ h và đánh giá đươc̣

mứ c độtác đôṇ g củ a từng nhân tố ảnh

hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn Austdoor. Từ đó , nghiên cứu có đó ng gó p các chính sách và khuyến nghị giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn.
2. Kết cấu của luận văn

Phần mở đầu
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận về giá trị thương hiệu sản phẩm.
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Phân tích thực trạng giá thị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor
Chương 4. Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor
Kết luận
Tài liệu tham khảo Phụ lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
1.1. Tổng quan nghiên cứu
1.1.1. Các nghiên cứu trong nước
Hiện chưa có đề tài nghiên cứu nào về giá trị thương hiệu sản phẩm Cửa cuốn trong ngành cửa bảo vệ nói chung. Tuy nhiên trong nên kinh tế phát triển như hiện nay việc xây dựng thương hiệu là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy đã có một vài tác giả nghiên cứu chuyên sâu về giá trị thương hiệu cũng như các khía cạnh liên quan đến thương hiệu. Trong đó người viết có tham khảo một vài đề tài như sau:
(1). Mô hình giá trị thương hiệu trong thị trường người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.
Nghiên cứu này do Nguyễn Đình Thọ, Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Nguyễn Thị Mai Trang, Đại học Quốc gia TPHCM thực hiện vào năm 2002. Nghiên cứu này hướng tới việc tìm ra các thành phần của giá trị thương hiệu trong thị trường cụ thể. Từ đó xây dựng và kiểm định các thang đo đo lường chúng ecũng như xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị thương hiệu trong thị trường người tiêu dùng, hiệu ứng của thái độ người tiêu dùng đối với các hoạt động chiêu thị vào các thành của của giá trị thương hiệu. Phương pháp nghiên cứu chính thức là phương pháp nghiên cứu định, sử dụng phần mềm AMOS và chạy mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).

Thương hiệu và sản phẩm
dịch vụ viết thuê luận văn

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666