Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô

thẩm định tài chính dự án

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: Luận văn với đề tài “Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô” là công trình nghiên cứu riêng của tôi.
Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Tác giả

 

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, đến quý thầy cô trong Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS. Đinh Thị Thanh Vân đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo các phòng ban, các anh chị cán bộ công nhân viên tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
– Chi nhánh Đông Đô đã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình hoàn thành luận văn.
Cuối cùng, tôi cũng xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người!

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Tác giả

 

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ iv
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 5

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan 5
1.2. Cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư 12
1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư 12
1.2.2. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư 13
1.2.3. Thẩm định tài chính dự án đầu tư 14
1.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại 22
1.3.1. Quan niệm về chất lượng thẩm định dự án đầu tư 22
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư của NHTM 23
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư…27

 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31

2.1. Nội dung và quy trình nghiên cứu 31
2.1.1. Nội dung nghiên cứu 31
2.1.2. Quy trình nghiên cứu 31
2.2. Phương pháp phân tích thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 33
2.3. Phương pháp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định
tài chính dự án đầu tư 34
2.3.1. Mô hình nghiên cứu 34
2.3.2. Thiết kế bảng hỏi và thang đo 37
2.4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu 40
2.4.1. Triển khai thu thập dữ liệu 40
2.4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 40
2.5. Phương pháp xử lý dữ liệu 43
2.5.1. Xử lý dữ liệu thứ cấp 43
2.5.2. Xử lý dữ liệu sơ cấp 43

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 47

3.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô 47
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển chi nhánh Đông Đô 47
3.1.2. Hệ thống bộ máy tổ chức và quản lý của Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Đông Đô 49
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh từ năm 2011 – 2014.. 51
3.2. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô 54
3.2.1. Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô 54
3.2.2. Chất lượng thẩm địnhtài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô 70
3.2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩmđịnh tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô 77
3.3. Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô 85
3.3.1. Thành tích đạt được 85
3.3.2. Hạn chế 88
3.3.3. Nguyên nhân 89

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 93

4.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô trong thời gian tới 93
4.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô 93
4.1.2. Định hướng cho công tác thẩm định tàichính dự án đầu tư 93
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tàichính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô 94
4.2.1. Nhóm giải pháp về cán bộ thẩm định 95
4.2.2. Nhóm giải pháp về quy trình, nội dung và phương pháp thẩm định 97
4.2.3. Nhóm giải pháp về nguồn thông tin thu thập 97
4.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án
đầu tư tại BIDV chi nhánh Đông Đô 100
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và các bộ ngành có liên quan 100
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 101
4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 102
4.3.4. Kiến nghị với chủ đầu tư 103
KẾT LUẬN 105
TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển
2 CBTĐ Cán bộ thẩm định
3 DADT Dự án đầu tư
4 ĐCTC Định chế tài chính
5 KHDN Khách hàng doanh nghiệp
6 KQKD Kết quả kinh doanh
7 NHNN Ngân hàng nhà nước
8 NHTM Ngân hàng thương mại
9 PGD Phòng giao dịch
10 QHKH Quan hệ khách hàng
11 QLKD Quản lý kinh doanh
12 QLRR Quản lý rủi ro
13 QTK Quỹ tiết kiệm
14 TTQT Thanh toán quốc tế

 

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

 

STT Bảng Nội dung Trang

 

Bảng 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Đông Đô từ năm 2011-2014

Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Đông Đô từ năm 2011-2014

Bảng 3.3 Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Đông Đô từ năm 2011-2014

4 Bảng 3.4 Bảng chỉ tiêu khả năng thanh khoản của Công ty TNHH Oriental Việt Nam 61
5 Bảng 3.5 Bảng chỉ tiêu khả năng hoạt động của Công ty TNHH Oriental Việt Nam 61
6 Bảng 3.6 Bảng chỉ tiêu khả năng cân đối vốn của Công ty TNHH Oriental Việt Nam 62
7 Bảng 3.7 Bảng chỉ tiêu khả năng sinh lãi của Công ty TNHH Oriental Việt Nam 62
8 Bảng 3.8 Tiến độ bỏ vốn theo tiến độ thực hiện dự án 64
9 Bảng 3.9 Tỷ lệ số dự án triển khai thành công trong 4 năm từ 2011-2014 72
10 Bảng 3.10 Tỷ lệ số dự án phải điều chỉnh lại các chỉ tiêu trong 4 năm từ 2011-2014 72
11 Bảng 3.11 Tỷ lệ dư nợ trung, dài hạn trên tổng dư nợ của 4 năm từ 2011-2014 73
12 Bảng 3.12 Tỷ lệ nợ quá hạn trong 4 năm từ 2011-2014 74
13 Bảng 3.13 Chỉ tiêu vòng quay vốn trung dài hạn giai đoạn từ 2011-2014 75
14 Bảng 3.14 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trung dài hạn trên tổng dư nợ trung, dài hạn giai đoạn 2011-2014 75

15 Bảng 3.15 Bảng chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận trung dài hạn trên tổng lợi nhuận tín dụng giai đoạn 2011-2014 75
16 Bảng 3.16 Mô tả các biến của nghiên cứu 77
17 Bảng 3.17 Kết quả kiểm định hệ số Cronback Alpha của mô hình 78
18 Bảng 3.18 Phân tích nhân tố EFA 79
19 Bảng 3.19 Tóm tắt kết quả hồi quy phương pháp Enter/Remove 81

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ

 

STT Sơ đồ Nội dung Trang
1 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu luận văn 29

Sơ đồ 2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô

Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hang BIDV – Chi nhánh Đông Đô
Sơ đồ 3.2 Quy trình thầm định dự án đầu tư tại Ngân hang BIDV – Chi nhánh Đông Đô

Hiệu quả sử dụng vốn
dịch vụ viết thuê luận văn

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc: từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và chậm phát triển, giờ đây nền kinh tế Việt Nam đã phát triển khá vững chắc, bước đầu thoát khỏi những khó khăn do thời kỳ trước để lại. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu mà Đảng và nhà nước đề ra: đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá thì đòi hỏi cả nước cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong giai đoạn này, Việt Nam cần tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, đổi mới kỹ thuật công nghệ… Điều này trên thực tế vấp phải một trở ngại rất lớn đó là thiếu hụt vốn từ các thành phần kinh tế trong nước. Hơn nữa, các dự án đầu tư (DAĐT) như vậy đòi hỏi số vốn lớn, thời gian hoàn vốn lâu mà không phải bất kỳ doanh nghiệp (DN), cá nhân nào cũng có thể đáp ứng. Do vậy, sự trợ giúp từ phía hệ thống ngân hàng là điều kiện quan trọng để DAĐT có thể thực hiện thành công.
Ngân hàng thương mại là loại hình DN hoạt động trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ vì mục tiêu lợi nhuận. Mọi hoạt động của ngân hàng đều huớng tới hiệu quả kinh tế, tìm cách phân tán và giảm thiểu rủi ro. Trong những năm trở lại đây, hệ thống tài chính thế giới luôn biến động, sự cạnh tranh giữa các quốc gia diễn ra ngày càng khốc liệt nhằm giành vị thế trên thương trường quốc tế; trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các ngân hàng Việt Nam một mặt phải đối mặt với những thách thức do yếu tố cạnh tranh toàn cầu gây ra, mặt khác phải đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình thu hút và sử dụng vốn, đặc biệt là thông qua việc đầu tư vào các dự án có hiệu quả để phục vụ cho công cuộc Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Để thực thi đường lối phát triển kinh tế đó, các ngân hàng cần chú trọng đến các hoạt động đầu tư, đặc biệt là hoạt động cho vay vốn đầu tư. Hoạt động này tiềm

ẩn nhiều rủi ro, bất trắc, do biến động của thị trường cạnh tranh, tỉ giá hối đoái thay đổi… Vì vậy, trước mỗi DAĐT, ngân hàng đều phải tiến hành thẩm định DA một cách toàn diện, kỹ lưỡng, xem dự án có khả thi không, DN có khả năng hoàn vốn, thu lợi nhuận không, và nhất là có khả năng trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng không… trước khi quyết định đầu tư vốn cho dự án. Như vậy, hoạt động thẩm định vừa giúp cho ngân hàng tránh được rủi ro vừa góp phần hạn chế tình trạng một số DN kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ hoặc có thể phá sản, hạn chế tình trạng mất khả năng trả nợ các nguồn vốn đầu tư của ngân hàng.
Có thể nói, thẩm định DAĐT là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đảm bảo rằng một khoản cho vay có thể đạt được ba tiêu chí cơ bản: lợi nhuận – an toàn
– lành mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động thẩm định DAĐT của các NHTM vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế; vẫn còn nhiều DAĐT hoạt động không hiệu quả, ngân hàng không thu hồi được vốn đầu tư do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Là một trong những ngân hàng lớn trong hệ thống NHTM của Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô nói riêng cũng không nằm ngoài tình trạng này.
Nhận thức được khá rõ ràng về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư vay vốn, đặc biệt là thẩm định khía cạnh tài chính của dự án. Từ những nguồn số liệu thu thập được tác giả đã lựa chọn đề tài: “ Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.
2. Câu hỏi nghiên cứu.
Để làm rõ được vấn đề nghiên cứu, cần phải trả lời được các câu hỏi nghiên cứu sau:
– Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại các Ngân hàng thương mại? Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô?

– Yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư của BIDV Đông Đô và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến công tác thẩm định tài chính dự án?
– Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô?

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu tổng quan của luận văn là đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại mà cụ thể là Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Đông Đô, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư cho Ngân hàng.
Để đạt được mục tiêu đó, tác giả cần phải nghiên cứu được các vấn đề sau:
– Tổng hợp các kiến thức cơ bản thẩm định tài chính dự án đầu tư và từ đó đưa ra được các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của các NHTM.
– Phản ánh thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô, và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng.
– Đưa ra được giải pháp cùng với kiến nghị cho các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

– Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô.
– Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô trong 4 năm từ 2011 đến 2014.

5. Đóng góp của đề tài

Đề tài “ Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô” của tác giả nhằm đóng góp hoàn thiện cơ sở lý luận và thực nghiệm như sau:

Phân tích thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Đông Đô dưới góc độ Ngân hàng. .
Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng thẩm định tài chính dự án của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Đông Đô.
Xác định điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư.

6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Phương pháp tiếp câṇ
Có nhiều cách tiếp cận đề tài nghiên cứu như tiếp cận dưới góc độ Nhà nước, góc độ Ngân hàng hay góc độ là chủ đầu tư và với mỗi cách tiếp cận sẽ đưa ra được những phương pháp cũng như tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư khác nhau. Xuyên suốt luận văn của mình, tác giả sẽ tiếp cận dưới góc độ quản lý Ngân hàng để nghiên cứu và đưa ra những đánh giá về chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng.
6.2. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với việc phân tích định lượng SPSS IBM 20… sử dụng các case study kết hợp với phương pháp so sánh, thống kê, đối chứng với các Ngân hàng hoặc các giai đoạn khác để đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô nói riêng và các NHTM nói chung trong bối cảnh mới của kinh tế thị trường.

7. Kết cấu luận văn

Luận văn nghiên cứu gồm có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư và chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô
Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan

Appleton, S. and D. Booth, 2001. Risk evaluation of investment projects in the Bank of Kenya, Journal of Financial Management USA, 33:36-45. Các tác giả khảo sát điều tra hơn 250 mẫu thu thập từ các công ty thẩm định giá tại Kenya với các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định dự án đầu tư bằng phương pháp định lượng xây dựng mô hình hồi quy OLS. Các yếu tố tác giả đề cập trong mô hình kế thừa nghiên cứu của Carvalho, S. and H. White (1997) bao gồm các yếu tố thuộc về kỹ thuật phân tích, ứng dụng công nghệ, yếu tố về chủ đầu tư và hệ thống thông tin, quản lý pháp luật đầu tư. Trong đó tác giả tập trung vào các yếu tố thuộc về kỹ thuật phân tích như phương pháp, quy trình, quản lý hoạt động thẩm định, ứng dụng công nghệ và các yếu tố thuộc về nguồn nhân lực.
Spencer, L. et al., 2004. Evaluation of investment projects. New York: Prometheus Books. Nnghiên cứu của các tác giả đi sâu vào nghiên những nội dung cơ bản về thẩm định dự án đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thẩm định dự án. Trong nghiên cứu này các tác giả thực hiện khảo sát điều tra tại các công ty định giá , các tổ chức tín dụng nội địa và nước ngoài. Nghiên cứu này dựa trên các yếu tố thuộc về quản lý tổ chức tín dụng của White, H. (2002), các yếu tố thuộc về các tổ chức và chủ đầu tư doanh nghiệp của McGee, R. (2003). Nhìn chung mô hình của tác giả không có gì khác biệt so với White, H. (2002), McGee,
R. (2003) mà là sự chắt lọc, lựa chọn các yếu tố chính chủ yếu tác động mạnh mẽ đến hoạt động định giá của công ty định giá và tổ chức tín dụng.Trong đó tác giả nhấn mạnh và làm rõ mức độ tác động tích cực của các yếu tố thanh tra giám, quản lý rủi ro, năng lực tài chính của chủ đầu tư, doanh nghiệp.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666