Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Techcombank chi nhánh Chương Dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ ii
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1.1. Khái niệm 5
1.1.2. Đặc điểm của TDNH 7
1.1.3. Các nguyên tắc TD 8
1.1.4. Vai trò của TDNH 9
1.1.5. Các loại hình TD NH 12
1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14
1.2.1. Khái quát về DNNVV 14
1.2.2. Chất lượng TD đối với các DNNVV 19
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng TD của NHTM 21
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TD ở NHTM 26
1.3. KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV VÀ NHỎ TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÁC NƯỚC 33
1.3.1. Kinh nghiệm từ NHTM các nước 33
1.3.2. Bài học rút ra đối với Techcombank – Chi nhánh Chương Dương 37
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 38

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 39

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TECHCOMBANK – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 39
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 39
2.1.2. Mô hình tổ chức 41
2.1.3. Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính của Techcombank – Chi nhánh Chương Dương 42
2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 50
2.2.1. Các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động TD đã và đang được Chi nhánh áp dụng 50

2.2.2. Thực trạng chất lượng TD DNNVV tại Techcombank – Chi nhánh Chương Dương 51
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG . 68 2.3.1. Những kết quả đạt được 68
2.3.2. Những mặt còn hạn chế 72
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 74
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 80

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 81

3.1. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 81
3.1.1. Mục tiêu hoạt động TD của chi nhánh Techcombank Chương Dương … 81 3.1.2. Định hướng chất lượng tín dụng DNNVV 81
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG TÍN DỤNG DNNVV TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 82
3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 82
3.2.2. Đổi mới cơ chế TD ngân hàng phù hợp với đặc điểm của các DNNVV 86
3.2.3 Giải quyết tốt mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn 87
3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing 88
3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng 90
3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng 92
3.2.7 Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 94
3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 95
3.2.9 Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ và xử lý nợ quá hạn 96
3.2.10 Đổi mới công nghệ, đẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá ngân hàng 98
3.3 KIẾN NGHỊ 99
3.3.1 Đối với Chinh phủ và các Bộ ngành liên quan 99
3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 101
3.3.3 Đối với Techcombank Việt Nam 103
KẾT LUẬN 104
TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 DN Doanh nghiệp
2 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 FDI Đầu tư nước ngoài trực tiếp
4 NH Ngân hàng
5 NHNN Ngân hàng Nhà nước
6 NHTM Ngân hàng thương mại
7 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
8 NXB Nhà xuất bản
9 SXKD Sản xuất kinh doanh
10 TCTD Tổ chức tín dụng
11 TD Tín dụng
12 TDNH Tín dụng Ngân hàng
13 USD Đô la Mỹ
14 VND Việt Nam đồng
15 WTO Tổ chức thương mại thế giới

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Tiêu chí xác định DNNVV tại một số nước và vùng lãnh thổ 16
Bảng 2.1 : Một số chỉ tiêu về huy động vốn tại Chi nhánh giai đoạn 2009 – 2011 … 43 Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu về dư nợ TD giai đoạn 2009 – 2011 45
Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu về thanh toán quốc tế tại Techcombank Chương Dương giai đoạn 2009 – 2011 46
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại Techcombank – Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 2009-2011 48
Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu về dư nợ TD đối với các DNNVV tại Chi nhánh giai đoạn 2007 – 2011 52
Bảng 2.6: Hiệu suất sử dụng vốn vay tại chi nhánh giai đoạn 2007 – 2011 55
Bảng 2.7: Vòng quay vốn tín dụng đối với các DNNVV tại Chi nhánh giai đoạn 2007 – 2011 57
Bảng 2.8: Tình hình nợ quá hạn từ 2007-2011(toàn chi nhánh) 59
Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu đối với các DNNVV tại Chi nhánh qua các năm 61
Bảng 2.10: Tình hình thu hồi nợ và trích lập dự phòng rủi ro 63
Bảng 2.11: Một số khách hàng có dư nợ tín dụng cao tại Chi nhánh qua các năm 64
Bảng 2.12. Hệ số ROA tại chi nhánh Techcombank Chương Dương Giai đoạn 2007
– 2011 ………………………………………………………………………………………………….. 65
Bảng 2.13. Hệ số ROE tại chi nhánh Techcombank Chương Dương giai đoạn 2007
– 2011 ………………………………………………………………………………………………….. 66
Bảng 2.14: Cơ cấu DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh 69
Bảng 2.15: Cơ cấu DNNVV được vay vốn trong số các DNNVV đề nghị vay vốn tại Techcombank Chương Dương giai đoạn 2007 – 2011 73

 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

 

Biểu đồ 1.1: Khảo sát tình hình hoạt động của các DN Việt Nam 18
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn hạn giai đoạn 2007-2011 54
Biểu đồ 2.2: Diễn biến hiệu suất sử dụng vốn qua các năm (2007- 2011) 56
Biểu đồ 2.3: Vòng quay vốn TD đối với các DNNVV tại Chi nhánh Giai đoạn 2007
– 2011 ………………………………………………………………………………………………….. 58
Biểu 2.4 Xu hướng diễn biến nợ xấu tại Chi nhánh giai đoạn 2007 – 2011 62

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, dịch vụ NH trở thành một dịch vụ nền tảng, không thể thiếu được đối với những quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. NH ra đời góp phần điều tiết các nguồn vốn, là kênh phân phối vốn, điều chuyển nguồn vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Sở dĩ NH thực hiện được điều này là thông qua vai trò TD. TD là người trợ thủ đắc lực giúp cho các thành phần trong xã phát triển toàn diện.
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay nhu cầu về TD đối với các thành phần kinh tế càng trở nên cấp thiết hơn. Bên cạnh đó, các TCTD nói chung và NHTMCP nói riêng cũng cạnh tranh gay gắt hơn do có nhiều hệ thống NHTMCP mới được thành lập cộng thêm các hệ thống NH quốc tế mới du nhập vào thị trường Việt Nam đồng thời do việc mở rộng quy mô và mạng lưới một cách ồ ạt của các hệ thống NH hiện hữu nên vấn đề cấp phát TD ngày càng có nhiều rủi ro.
Vậy các TCTD đặc biệt là các NHTMCP làm thế nào để có thể quản trị được các rủi ro tiềm ẩn trong mỗi khoản vay? Đây thực sự là một vấn đề khó khăn đối với tất cả các NH. Do đó, cùng với việc vận dụng những kiến thức, lý luận khoa học đã được tiếp thu, tác giả chọn đề tài: “Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Techcombank chi nhánh Chương Dương” làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình.
Đề tài sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về chất lượng TD đối với các DNNVV tại Techcombank – Chi nhánh Chương Dương; đánh giá và phân tích các nguyên nhân, cùng với đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng TD đối với các DNNVV tại Techcombank – Chi nhánh Chương Dương.

 

2. Tình hình nghiên cứu

Liên quan đến chủ đề về TD đối với DNNVV có khá nhiều công trình, bài viết. Chẳng hạn:
1. David Cox (1997). Nghiệp vụ NH hiện đại. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội
2. Fredric S. Mishkin (1995): Tiền tệ, NH và thị trường tài chính. NXB khoa học và Kỹ thuật
3. Phạm Thị Thu Hằng (2002): Tạo việc làm tốt bằng chính sách phát triển DN nhỏ và vừa. NXB Chính trị quốc gia
4. Phạm Thị Thúy Hồng (2004): Chiến lược cạnh tranh cho các DN nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay. NXB Chính trị quốc gia
5. Nguyễn Đình Hương (2002): giải pháp phát triển DNNVV ở Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia
6. Hồ Thị Thu Hương (2004): Vốn TD cho DN nhỏ và vừa. T/C Thị trường tài chính tiền tệ. Số tháng 3
7. Nguyễn Hữu Tuấn (1996): Phát triển DNNVV với nhu cầu hỗ trợ tài chính, TD của nhà nước”. T/C Nghiên cứu kinh tế. Số 218
8. Dương Thị Ninh (2008): “Nâng cao chất lượng TD đối với DN nhỏ và vừa tại NH công thương Việt Nam”. Luận văn Thạc sĩ kinh tế
Đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận cũng như phân tích thực tiễn ở từng vấn đề riêng lẻ và thực tiễn về phát triển DNNVV cũng như TD cho các DNNVV trong quá khứ. Tuy nhiên một số vấn đề lý luận chuyên sâu về chất lượng TD đối với các DNNVV cũng như đánh giá một cách toàn diện về chất lượng TD đối với các DNNVV thì đến nay vẫn chưa có một công trình nào đề cập một cách toàn diện.
Đề tài: “Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Techcombank chi nhánh Chương Dương” là đề tài nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng TD tại đơn vị trong

thời gian tới, đề tài được chọn trên cơ sở thực tế công tác và những mong muốn đóng góp của tác giả đối với chất lượng TD tại đơn vị mình đang công tác.
Đề tài này đề cập đến những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về chất lượng TD DNNVV tại Techcombank – Chi nhánh Chương Dương; nghiên cứu hoạt động TD DNNVV của Techcombank – Chi nhánh Chương Dương. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng TD DNNVV của Techcombank – Chi nhánh Chương Dương trong thời gian tới.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích: Nghiên cứu, đánh giá chất lượng TD DNNVV của Techcombank – chi nhánh Chương Dương để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng TD trong thời gian tới.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng TD;
– Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng TD DNNVV của Techcombank – chi nhánh Chương Dương;
– Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng TD DNNVV của Techcombank – chi nhánh Chương Dương trong thời gian tới.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động và chất lượng TD DNNVV của Techcombank – chi nhánh Chương Dương.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng TD DNNVV của Techcombank – chi nhánh Chương Dương.
5. Phương pháp nghiên cứu
Các nội dung nghiên cứu của đề tài dựa trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu:
– Phương pháp thống kê số liệu;
– Phương pháp sử dụng bảng biểu và đồ thị;
– Phương pháp phân tích dãy số theo thời gian;
– Phương pháp quan sát;

 

6. Những đóng góp của luận văn

– Phân tích, đánh giá hoạt động hoạt động TD DNNVV của Techcombank – chi nhánh Chương Dương .
– Làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng TD đối với DNNVV của Techcombank – chi nhánh Chương Dương trong thời gian tới.
7. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về chất lượng TD đối với DNNVV ở NHTM;

Chương 2: Thực trạng chất lượng TD DNNVV tại Techcombank – Chi

nhánh Chương Dương;
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng TD đối với DNNVV tại Techcombank – Chi nhánh Chương Dương.

dịch vụ viết thuê luận văn

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1. Khái niệm

* Khái niệm TD
Danh từ TD (credit) xuất phát từ chữ Latin Credo có nghĩa là tin tưởng tín nhiệm lẫn nhau, hay nói cách khác đó là lòng tin. Trong thực tế cuộc sống, thuật ngữ TD được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, ngay cả trong quan hệ tài chính, tùy theo từng bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ TD có một nội dung riêng.
Chẳng hạn:
Theo Mác thì “TD là một quá trình chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu đến người sử dụng, sau một thời gian nhất định sẽ thu hồi lại một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu”
Theo Paul A. Samuelson thì: “TD biểu hiện các mối quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình phân phối lại tiền tệ theo nguyên tắc hoàn trả. Cơ sở vật chất của TD là tiền tệ và hàng hóa”
Theo nhà kinh tế Pháp Luis Baudin thì: “TD là một sự trao đổi tài hoá hiện tại lấy một tài hoá tương lai”
“TD là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị (dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ) từ người sở hữu sang người sử dụng, sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn”
v.v….
Tuy nhiên, một cách chung nhất có thể hiểu, TD là mối quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả vốn gốc và lãi cho bên chuyển giao tiền hoặc tài sản vụ điều kiện theo thời hạn đó thoả thuận.
TD được cấu thành từ sự kết hợp của 3 yếu tố chính là: Lòng tin, thời hạn của quan hệ TD, sự hứa hẹn hoàn trả. Từ đó có thể rút ra 3 đặc trưng của TD: (1) Đây là quan hệ chuyển nhượng mang tính tạm thời; (2) Có tính hoàn trả; (3) Là quan hệ dựa trên cơ sở tin tưởng giữa người cho vay và người đi vay

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666