Đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel

Hiệu quả công việc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o——–

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội – 2018

 

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Mỗi doanh nghiệp để tồn tại và phát triển cũng như giành thế chủ động trước những thay đổi của thị trường thì một trong các nhiệm vụ quan trọng là phải phát huy được các nguồn lực của mình như: nguồn lực về trang thiết bị, nguồn lực về tài chính, nguồn lực về con người … Trong đó nguồn lực con người là yếu tố quan trọng hàng đầu bởi nó có thể làm thay đổi các nguồn lực còn lại và quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Làm thế nào để có và giữ vững một đội ngũ nhân sự có trình độ cao, tay nghề giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiệt huyết để đáp ứng được nhu cầu hiện nay là một bài toán khó cho mỗi doanh nghiệp. 

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ…………………………………………………………………………iii DANH MỤC HÌNH VẼ iv
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÍNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 4
1.1.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 11
1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả công việc của nhân viên 14
1.2.1. Nguồn nhân lực 14
1.2.2. Hiệu quả công việc 16
1.2.3. Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên 19
1.2.4. Quy trình đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên 30

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39

2.1. Thiết kế nghiên cứu 39
2.1.1. Cơ sở lý thuyết vận dụng để phân tích thực trạng 39
2.1.2. Quy trình nghiên cứu 39
2.2. Quy trình thu thập số liệu 39
2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 40
2.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 40
2.5. Phương pháp phỏng vấn sâu 41
2.5.1. Chọn mẫu 41
2.5.2. Thiết kế phỏng vấn sâu 41
2.5.3. Thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn 42
2.6. Phương pháp điều tra khảo sát 42
2.6.1. Chọn mẫu 42
2.6.2. Thiết kế bảng hỏi 43
2.6.3. Thiết kế câu hỏi nghiên cứu 43
2.6.4. Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu 44

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL 45

3.1. Giới thiệu về Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Công ty Bất động sản Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 45
3.1.1. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 45
3.1.2. Công ty Bất động sản Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 47
3.2. Thực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty 55

CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL 78

4.1. Mục tiêu phát triển Công ty Bất động sản Viettel đến năm 2020 78
4.1.1. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước 78
4.1.2. Đặc điểm tình hình Tập đoàn: 78
4.1.3. Mục tiêu phát triển Công ty Bất động sản Viettel đến năm 2020 79
4.2. Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel 80
4.3. Kiến nghị 88
KẾT LUẬN 90
PHỤ LỤC 95

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Từ viết tắt Nguyên
1 BĐS Bất động sản
2 BSC Balance score card
3 CBCNV Cán bộ công nhân viên
4 CNVQP Công nhân viên quốc phòng
5 KPIs Key performance indicators
6 KRI Key result indicators
7 MBO Management by objectives
8 PI Performance indicators
9 QNCN Quân nhân chuyên nghiệp
10 RI Result indicators
11 SQ Sỹ quan
12 Tập đoàn Tập đoàn Viễn thông Quân đội (nay là Tập
đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội)

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Lịch sử phát triển của khái niệm đánh giá hiệu
quả công việc trên thế giới 12
2 Bảng 3.1 Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Bất động
sản Viettel từ 2014-2017 56
3 Bảng 3.2 Cơ cấu lao động theo giới tính của Công ty Bất
động sản Viettel 58
4 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động theo trình độ của Công ty Bất
động sản Viettel 59
5 Bảng 3.4 Cơ cấu lao động theo đối tượng của Công ty
Bất động sản Viettel 59
5 Bảng 3.5 Kết quả khảo sát hiểu biết của người lao động
7 Bảng 3.7 Tỷ lệ đánh giá kết quả thực hiện công việc cho
cá nhân phân bổ theo phòng ban 69
8 Bảng 3.8 Bảng quy đổi hệ số đánh giá hiệu quả công
việc giai đoạn trước 2018 70
9 Bảng 3.9 Bảng quy đổi hệ số đánh giá hiệu quả công
việc năm 2018 71
10 Bảng 3.10 Bảng quy đổi điểm từ kết quả đánh giá hiệu
quả công việc 72
11 Bảng 3.11 Bảng mô tả chức danh quản lý chi phí tại Ban quản lý dự án miền Bắc 75
12 Bảng 3.12 Bảng mô tả chức danh quản lý chi phí tại Ban điều hành dự án D26 76

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công
ty Bất động sản Viettel từ năm 2014-2017 56
2 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ cơ cấu lao động theo độ tuổi 58

 

DANH MỤC HÌNH VẼ

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Phương pháp quản trị bằng mục tiêu 34
2 Hình 1.2 Các tiêu chí đo lường công việc 36
4 Hình 1.3 Mục tiêu khi xây dựng KPIs 37
5 Hình 2.1 Quy trình tiến hành nghiên cứu 44
6 Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Bất động sản

LỜI MỞ ĐẦU

1. Về tính cấp thiết của đề tài:

Công ty Bất động sản Viettel là một công ty thành viên, hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Viễn thông Quân đội, ra đời từ tháng 10/2007 với mục đích thay mặt Tập đoàn Viễn thông Quân đội quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và khai thác vận hành công trình cho Tập đoàn. Từ năm 2012 trở lại đây, Công ty gần như không có đợt tuyển dụng nào lớn, nhân sự là những người đã làm việc tại Công ty trong vòng từ 7-10 năm. Điều này dẫn tới lớp nhân sự “già” và hiệu quả thực hiện công việc không cao vì tính “ì”, sự làm việc theo thói quen, không có sự đột phá trong công việc và tâm lý cào bằng trong việc đánh giá hiệu quả công việc. Cùng với việc quy định cứng về cách thức đánh giá, lương thưởng, tăng lương, lên chức … khiến cho nhân viên mất dần động lực để phấn đấu và phát triển.
Ngoài ra, chỉ tính riêng trong năm 2016-2017, số lượng nhân viên được đánh giá là có năng lực xin nghỉ việc cao đột biến so với những năm trước. Đối với khối văn phòng tỉ lệ là 7% và khối hiện trường xấp xỉ khoảng 20%. Qua tìm hiểu nguyên nhân nghỉ việc thì đa phần những nhân viên này không còn cảm thấy hài lòng với cách thức giao việc cũng như đánh giá kết quả hoàn thành công việc dẫn tới sự chán nản và mất hứng thú với công việc. Đối với ngành nghề quản lý đầu tư thì kinh nghiệm là một yếu tố quan trọng nên khi những người có kiến thức và kinh nghiệm nghỉ việc thì Công ty sẽ lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng về mặt nhân sự cũng như khó có thể đảm nhận những dự án lớn mà Tập đoàn dự kiến triển khai.
Mặc dù Tập đoàn đã ban hành các quy chế đánh giá mới có nhiều sự điều chỉnh tích cực song quy chế này chỉ phù hợp với ngành nghề chính của Tập đoàn là viễn thông. Những quy chế này khi áp dụng vào Công ty gặp nhiều bất cập, không đánh giá được hết các yếu tố ảnh hưởng tới công việc cũng như mức độ khó của các công việc dẫn đến sự “không công bằng” trong việc đánh giá mức độ hoàn thành cũng như năng lực của nhân viên. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đánh giá chính xác, khách quan hiệu quả công việc của người lao động trong công ty đồng thời khích lệ người lao động nỗ lực để đạt hiệu quả cao trong công việc trong khi việc đánh giá này hiện còn mang nhiều cảm tính và kết quả hoàn thành công việc chịu tác động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp.
Để giải quyết vấn đề đó với mục tiêu đánh giá đúng năng lực của nhân viên, công ty cần phải xây dựng và hoàn thiện cho mình một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPIs – Key Performance Indicators), đây là một phương pháp hữu ích sẽ giúp công ty giải quyết được vấn đề đang đặt ra. KPIs là sự chi tiết hóa và định tính hóa khái niệm hiệu quả công việc đồng thời là chiếc cầu nối giữa nhà quản lý và nhân viên, vừa gắn bó mật thiết với lợi ích cá nhân nhân viên, vừa là cơ sở để nhà quản lý đưa ra các chính sách lương, thưởng, đào tạo phát triển, sự thăng tiến…cho nhân viên của mình.
Đứng trước thực trạng của Công ty và nhận thấy sự cần thiết phải có một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc hoàn chỉnh, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel” làm luận văn cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Câu hỏi nghiên cứu:

– Thế nào là đánh giá hiệu quả công việc?
– Làm thế nào để đánh giá hiệu quả công việc?
– Công tác đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel như thế nào?
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

a. Mục đích:
– Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và áp dụng kết quả đánh giá trong các hoạt động khác của Công ty Bất động sản Viettel.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác đánh giá hiệu quả công việc.
– Phân tích thực trạng việc đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel.
– Giải pháp đề xuất hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Công tác đánh giá hiệu quả công việc.
– Phạm vi nghiên cứu:
 Giới hạn về mặt không gian: Công ty Bất động sản Viettel.
 Thời gian nghiên cứu: Dữ liệu thứ cấp được thu thập và sử dụng trong 03 năm, từ năm 2015-2017. Dữ liệu sơ cấp được khảo sát từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018.

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo luận văn được chia thành 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tính hình nghiên cứu và cơ sở lý luận Chương 2. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng công tác đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel
Chương 4. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả công việc tại Công ty Bất động sản Viettel

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÍNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Việc đánh giá hiệu quả công việc được hình thành từ rất lâu trong lịch sử loài người, từ phương Đông đến phương Tây, những nhà cầm quyền luôn cố gắng tìm cách để đánh giá hiệu quả công việc của những người lao động cấp dưới bằng một cách nào đó. Các ứng dụng cũng như các học thuyết về đánh giá hiệu quả công việc trên thế giới được tổng hợp như sau:

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

[button text=”Tải bài” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”http://vietluanvanuytin.net/”]

Leave Comments

0926708666
0926708666