GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH TIÊN SƠN – BẮC NINH

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH TIÊN SƠN – BẮC NINH

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG

 

MỤC LỤC

Danh mục các chữ viết tắt……………………………………….i
Danh mục bảng…………………………………………………………ii
mở đầu 1

Chương 1 : Khái quát về dịch vụ ngân hàng thương mại 5

1.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ Ngân hàng 5
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại (NHTM) 5
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ Ngân hàng thương mại 6
1.1.3. Các loại dịch vụ chủ yếu của Ngân hàng thươ ng mại…………… … 10
1.2 . Phát triển dịch vụ của Ngân hàng thương mại 26
1.2.1. Khái niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng 26
1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ của các Ngân hàng thương mại 27
1.2.3. Những chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của dịch vụ ngân hàng 32
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ của Ngân hàng thương mại 37
1.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của Ngân hàng thương mại ở một số quốc gia trên thế giới 47
1.3.1. Phát triển dịch vụ của ngân hàng ở một số nước trên thế giới 47
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam 51

Chươ ng 2 : Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng công thương tiên sơn- Bắc Ninh 50

2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn 50
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Tiên sơn 50
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức 51
2.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển dịch vụ tại Ngân hàngTMCP Công thương Tiên Sơn 53
2.2. Thực trạng cung cấp các dịch vụ tại Ngân hàng công thương Tiên sơn 58

2.2.1. Các loại hình dịch vụ 58
2.2.2. Thu nhập từ dịch vụ 67
2.3. Những nghiên cứu về cung cấp dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn 63
2.4. Đánh giá chung 73
2.4.1. Kết quả đạt được 68
2.4.2. Các mặt hạn chế 70
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 73

Chươ ng 3 : Giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng công thương tiên sơn – Bắc ninh 83

3.1. Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ của NHCT Tiên Sơn 83
3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam .. 83
3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn 84
3.2. Quan điểm về phát triển dịch vụ ngân hàng 83
3.3. Những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn 89
3.3.1. Giải pháp chung 89
3.3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện dịch vụ hiện có 102
3.3.3. Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ mới 101
3.4. Các kiến nghị 115
3.4.1.Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 115
3.4.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 117
3.4.3.Đối với Chính phủ 119
Kết luận 122
tài liệu tham khảo 124

Danh mục chữ viết tắt

 

STT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
1 ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động
2 CNTT Công nghệ thông tin
3 CNV Công nhân viên
4 DNNN Doanh nghiệp nhà nước
5 DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
6 DVNH Dịch vụ ngân hàng
7 HĐKD Hoạt động kinh doanh
8 L/C Letter of Credit Thư tín dụng
9 NHCT Ngân hàng Công thương
10 NHTM Ngân hàng thương mại
11 NSNN Ngân sách nhà nước
12 ROA Retern On Asset Thu nhập ròng/Tổng tài sản
13 ROE Return On Equity Thu nhập ròng/vốn chủ
14 SPDV Sản phẩm dịch vụ
15 TCTD Tổ chức tín dụng
16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
17 TMCP Thương mại cổ phần
18 VND Việt Nam đồng

 

Danh mục bảng

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2007- 2009 55
2 Bảng 2.2 Tình hình dư nợ tại NHCT Tiên Sơn (2007 – 2009) 57
3 Bảng 2.3 Chất lượng đầu tư tín dụng 58
4 Bảng 2.4 Kết quả kinh doanh ngoại tệ tại NHCT Tiên Sơn 60
5 Bảng 2.5 Kết quả thu nhập dịch vụ 63
6 Bảng 2.6 Cơ cấu thu nhập của NHCT Tiên Sơn (2007 – 2009) 73

 

Mở đầu

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động phát triển dịch vụ của Ngân hàngTMCP Công thương Tiên Sơn – Bắc Ninh đã được tiến hành nhiều năm. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên các dịch vụ của Ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn chưa phong phú, đa dạng, quy mô nhỏ, chất lượng dịch vụ chưa cao, sức cạnh tranh chưa mạnh, chưa phát huy hết được thế mạnh và tiềm năng. Vấn đề làm thế nào để phát triển dịch vụ ngân hàng? được lãnh đạo ngân hàng luôn quan tâm trong những năm gần đây. Vì phát triển dịch vụ đang là một xu hướng tất yếu để tăng cường năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong sự tồn tại và phát triển.
Trong xu thế hội nhập của kinh tế thế giới, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Hội nhập mang đến cả cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng cũng như các định chế tài chính khác. Các ngân hàng muốn tồn tại và phát triển, đồng thời tạo được vị thế của mình trong cạnh tranh thì cần phải mở rộng quy mô hoạt động, phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng hiện đại
Thực tiễn hiện nay cho thấy, hệ thống ngân hàng nói chung và NHTM nói riêng ở Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào việc phát triển dịch vụ tín dụng, còn các dịch vụ khác chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Do vậy, khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn nhiều bất cập, rất dễ đánh mất thị phần ngay trên sân nhà.
Xuất phát từ nhận thức đó, vấn đề: “Giải pháp phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn – Bắc Ninh”, được chọn làm đề tài cho luận văn thạc sĩ kinh tế có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

2. Tình hình nghiên cứu

Vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi NHTM, do vậy vấn đề này đã được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, như:
– Nguyễn Hữu Nghĩa(2007), Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006- 2010, Đề tài nghiên cứu khoa học- Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
– Nguyễn Quỳnh Nga(2009), Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa, Luận văn thạc sỹ kinh tế, 2009.
– Đoàn Hải Yến(2009), Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế.
Kế thừa những thành quả nghiên cứu của các công trình đã đạt được, tiếp tục khai thác và tìm hiểu những vấn đề mới nảy sinh. Tác giả muốn trình bày một cách cụ thể tại một chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Nghiên cứu đề tài này tác giả nhằm mục đích: Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn. Để thực hiện được mục đích trên, luận văn có các nhiệm vụ cụ thể sau:
– Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng thương mại.
– Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn.

– Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng công thương Tiên Sơn trong thời gian từ năm 2007 – 2009 để phân tích, đề xuất giải pháp.
– Đề tài chủ yếu tập trung vào hoạt động cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Công thương Tiên Sơn. Đồng thời nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn để làm cơ sở so sánh.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng nghiên cứu mối quan hệ và quá trình phát triển của các sản phẩm dịch vụ, phương pháp nghiên cứu tài liệu tìm hiểu những kết quả nghiên cứu đã công bố. Sử dụng phương pháp thống kê để phân tích, tổng hợp các số liệu để đánh giá, so sánh cũng như đưa ra giải pháp và kết luận.

6. Những đóng góp mới của luận văn

Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn- Bắc Ninh trong những năm gần đây, tìm ra những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân của những tồn tại đó.
Đề xuất những giải pháp phát triển dịch vụ tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiên Sơn- Bắc Ninh.
7. Nội dung của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu làm 3 chương.
• Chương 1: Khái quát về dịch vụ Ngân hàng thương mại

• Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiên Sơn – Bắc Ninh
• Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Tiên Sơn – Bắc Ninh

 

Chương 1. Khái quát về dịch vụ ngân hàng thương mại

 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ Ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại (NHTM)
Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất đối với nền kinh tế. Ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Hiện tại, có nhiều cách hiểu khác nhau về Ngân hàng thương mại.
Theo luật sửa đổi bổ sung của Luật các Tổ chức tín dụng (năm 2004) của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”(Điều 4 Luật Các tổ chức Tín dụng).
Chúng ta có thể hiểu, một tổ chức cung cấp tài khoản tiền gửi cho phép khách hàng gửi tiền theo yêu cầu và cho vay đối với tổ chức kinh doanh hay cho vay thương mại sẽ xem là một ngân hàng. Như vậy, ngân hàng là tổ chức kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính.
Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên.[3,tr 8]
NHTM là loại ngân hàng có số lượng lớn và phổ biến trong nền kinh tế hiện đại. Sự có mặt của NHTM trong hầu hết các mặt hoạt động của nền kinh tế đã chứng minh rằng: ở đâu có hệ thống ngân hàng thương mại phát triển, thì ở đó sẽ có sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666