GIẢI PHÁP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
— —

 

GIẢI PHÁP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO Khả năng tiếp cận vốn vay CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hà nội, năm 2010

 

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU iii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv
PHẦN MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO Khả năng tiếp cận vốn vay CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 13

1.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) 13
1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường 13
1.1.2 Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt nam 18
1.2. THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) 26
1.2.1. Đặc điểm thông tin tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 26
1.2.2. Các lý thuyết cơ sở cho việc xây dựng hệ thống thông tin tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 32
1.3. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 33
1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THÔNG TIN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 34
1.5. THÔNG TIN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) VÀ VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN VỐN BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP 41
1.5.1. Các báo cáo tài chính 41
1.5.2. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 44

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VAI TRÒ THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP CẬN Khả năng tiếp cận vốn vay CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 45

2.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 45
2.1.1 Thực trạng hoạt động của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa 45
2.1.2 Tình hình hoạt động DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội 50
2.1.3 Nhận định về thực trạng DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 54
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT SỐ LIỆU 56
2.2.1 Phương pháp luận 56
2.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 57
2.2.3 Chọn mẫu và khảo sát số liệu 58
2.2.4. Quá trình tiến hành thực hiện điều tra khảo sát. 62
2.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65
2.3.1. Thực trạng DNNVV trên địa bàn Hà Nội qua kết quả khảo sát 65
2.3.2. Khả năng tiếp cận các nguồn tài chính của Doanh nghiệp nhỏ và vừa qua điều tra khảo sát 70
2.3.3. Về vấn đề cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu vay vốn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa 77
2.3.4. Đánh giá về thông tin nhằm tiếp cận nguồn vốn của DNNNV 79

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG  tiếp cận vốn vay TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 83

3.1. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 83
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÔNG TIN NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) 84
3.2.1. Hoàn thiện chuẩn mực kế toán về thông tin tài chính 84
3.2.2. Giải pháp về nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 86
3.2.3. Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm toán và đội ngũ phân tích, đánh giá và xử lý nhu cầu thông tin tài chính 88
3.2.4. Đa dạng hoá các hình thức tiếp xúc nhằm tăng khả năng khai thác hệ thống thông tin tài chính của DNNVV 90
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 91
3.3.1. Giải quyết vấn đề thông tin bất cân xứng giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhỏ và vừa 91
3.3.2. Phát triển hoạt động, năng lực hiệu quả các đơn vị cho thuê tài chính, các quỹ tài chính… nhằm tạo điều kiện cho DNNVV được tiếp cận nguồn vốn 92
3.3.3. Đa dạng hoá kênh tài chính nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho DNNVV 94
3.4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 96
3.4.1. Về cơ sở vật chất phục vụ việc cung cấp và sử dụng thông tin 96
3.4.2 Về đảm bảo tính công khai của thông tin 97
3.4.3 Điều kiện về con người 98
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nghĩa đầy đủ
01 BCTC Báo cáo tài chính
02 BCKT Báo cáo kế toán
03 CMKT Chuẩn mực kế toán
04 CTTNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn
05 CTCP Công ty Cổ phần
06 DN Doanh nghiệp
07 DNDD Doanh nghiệp dân doanh
08 DN FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
09 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
10 DNTN Doanh nghiệp tư nhân
11 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
12 DT Doanh thu
13 ĐKKD Đăng ký kinh doanh
14 FASB Uỷ ban Chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ
15 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
16 IASB Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
17 KHKD Kế hoạch kinh doanh
18 KTTT Kinh tế thị trường
19 KT-XH Kinh tế – xã hội
20 NH Ngân hàng
21 OECD Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế
22 ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

23 S.KH&ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư
24 SX-KD Sản xuất – kinh doanh
25 TTTC Thông tin tài chính
26 TM-DV Thương mại và Dịch vụ
27 VCD Vốn chiếm dụng
28 VCSH Vốn chủ sở hữu
29 VTL Vốn tích luỹ
30 VVNH Vốn vay ngân hàng
31 VCCI Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam
32 WTO Tổ chức Thương mại Thế giới

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Qui mô vốn SX-KD tính bình quân/ DN giai đoạn 2005-2007 44

Bảng 2.2 Sự phân bố DNNVV trên địa bàn Hà Nội theo quy mô lao động, quy mô vốn tính đến ngày 31/12/2008

46
Bảng 2.3 Số lượng DN ĐKKD trên địa bàn HN 47
Bảng 2.4 Quy mô vốn ĐKKD của DN trên địa bàn Hà Nội 48
Bảng 2.5 Tình hình nhu cầu vay vốn của DNNVV qua cuộc khảo sát 67
Bảng 2.6 Mức vay bình quân của các doanh nghiệp tư nhân so với DNNN 69
Bảng 2.7 Nguyên nhân hạn chế trong quá trình tiếp cận TDNH 72
Bảng 2.8 Tài liệu sử dụng trong hoạt động vay vốn của các DNNVV 73
Bảng 2.9 Đánh giá quá trình đưa ra thông tin nhằm tiếp cận vốn 74
Bảng 2.10 Thông tin được sử dụng để tiếp cận vốn 74
Bảng 2.11 Mối quan hệ giữa DNNVV với cán bộ tín dụng ngân hàng 78

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 

Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang
Biểu đồ 1.1 Sự tăng trưởng về số lượng và ngành nghề của DNNVV 15
Biểu đồ 1.2 Các tính chất của thông tin tài chính 27
Biểu đồ 2.1 Tổng số lượng DNNVV qua các năm 42
Biểu đồ 2.2 Số lượng DNNVV hoạt động Hà Nội tính đến 31/12/hàng năm 42
Biểu đồ 2.3 Cơ cấu phân bố theo ngành DNNVV 45
Biểu đồ 2.4 Cơ cấu phân bố theo mô hình sở hữu 45
Biểu đồ 2.5 Phân bố ngành nghề của DNNVV trên địa bàn Hà Nội 49
Biểu đồ 2.6 Tỷ trọng các doanh nghiệp tham gia vào quá trình khảo sát 62
Biểu đồ 2.7 Sự phân bố ngành nghề DNNVV qua điều tra khảo sát 63
Biểu đồ 2.8 Cơ cấu nguồn vốn của DNNVV (%) 64
Biểu đồ 2.9 Quy mô vốn của DNNVV qua kết quả khảo sát 65
Biểu đồ 2.10 Doanh thu DNNVV qua số liệu khảo sát 66
Biểu đồ 2.11 Đánh giá mức độ thông tin 76
Biểu đồ 2.12 Mối quan hệ của giữa tổ chức tín dụng ngân hàng và DNNVV 77

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Ở Việt Nam cũng như các nước trên Thế giới, doanh nghiêp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Cùng với việc đóng góp cho xã hội khối lượng hàng hóa lớn, giải quyết nhiều nhu cầu việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khai thác các nguồn lực, tiềm năng tại chỗ của mỗi địa phương tạo nên nguồn thu nhập ổn định cho phần lớn bộ phận dân cư. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn giữ vai trò trong việc hỗ trợ, bổ sung cho các doanh nghiệp lớn tạo thành mối liên kết chặt chẽ cùng hợp tác, cùng cạnh tranh và cùng nhau phát triển bền vững.

Hiện nay tại các nước có nền kinh tế phát triển xu hướng doanh nghiêp nhỏ và vừa thường chiếm tỷ lệ áp đảo so với doanh nghiệp có quy mô lớn. Tính đến cuối năm 2007, số lượng DNNVV ở Hàn Quốc chiếm 99,8% trong tổng số gần 3 triệu DNNVV, tại Nhật Bản số lượng DNNVV chiếm tới 99,7% so với 5 triệu DNNVV. Tại Việt Nam theo thống kê gần đây cho thấy các DNNVV chiếm gần 96% tổng số doanh nghiệp trong cả nước, đóng góp gần 45% GDP và thu hút một lượng lớn lao động, tạo 12 triệu việc làm cho toàn xã hội, trong đó phải kể đến Thành phố Hà Nội, trung tâm văn hoá – du lịch của cả nước, nơi có số lượng DNNVV chiếm thị phần lớn đứng thứ hai trong cả nước [15, tr. 25].

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của khu vực DNNVV đối với việc tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong thời gian vừa qua nhiều chính sách của

Nhà nước được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đối với khu vực doanh nghiệp này. Thực tiễn hai năm qua cho thấy kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thời kỳ mới cho sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp được hoà nhập và phát triển đặc biệt là đối với khu vực DNNVV. Tuy nhiên trong quá trình hình thành và phát triển, để đạt được những thành tựu, các DNNVV gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức đã và đang ngày một tác động mạnh đến toàn bộ nền kinh tế nói chung cũng như là đến từng doanh nghiệp nói riêng. Ngoài những yếu tố khách quan: sự phân biệt đối xử giữa khu vực tư – công; mối quan hệ giữa DNNVV và các định chế tài chính, sự bất cân xứng trong quá trình trao đổi thông tin…những yếu tố chủ quan xuất phát từ chính bản thân DN: năng lực tài chính thấp, không có tài sản thế chấp, thông tin tài chính của doanh nghiệp chưa công khai, trung thực….đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tiếp cận, huy động vốn từ bên ngoài doanh nghiệp

Theo kết quả nghiên cứu của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có tới 74,47% các DNNVV dựa vào kênh huy động vốn là các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy khả năng tiếp cận được vốn của DNNVV là rất khó, chỉ có 19,2% đáp ứng được yêu cầu của tổ chức tín dụng và 80,8% không đáp ứng được tiêu chí của tổ chức tín dụng [16, tr.35]. Nguyên nhân là do DNNVV không có khả năng về tài chính, sức cạnh tranh kém, tỉ lệ vốn tham gia dự án thấp… và đặc biệt DNNVV chưa thực sự quan tâm và đưa ra được lượng thông tin cần thiết, điều đó đã ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm của tổ chức tín dụng đối với DNNVV. Với một hệ thống thông tin tài chính vừa thiếu tính minh bạch và chính xác thì doanh nghiệp rất khó thuyết phục được các tổ chức, định chế cho vay đánh giá được thực lực chính của doanh nghiệp mình từ đó khó huy động được vốn. Thông tin thiếu tính trung thực và công khai làm giảm đi sự tin tưởng của các tổ chức tín dung đối với nhà đầu tư đồng thời làm tăng độ rủi ro tín dụng khi các định chế tài chính quyết định đầu tư hay cho DNNVV vay vốn.

Xuất phát từ những nhận thức nêu trên, tác giả đã chọn đề tài “GIẢI PHÁP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HÀ
NỘI” làm đề tài nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu những bằng chứng thực tế từ đó đưa ra các giải pháp thông tin tài chính của DNNVV nhằm tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn cho khu vực DNNVV.

 

2. Tình hình nghiên cứu

 

Vấn đề thông tin tài chính nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa là vấn đề mọi tổ chức đều quan tâm. Ngoài những khẳng định về sự đóng góp to lớn của khu vực DNNVV, các nghiên cứu đã đề cập đến những thách thức mà doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt trong quá trình tiếp cận vốn. Việc xem xét các yếu tố của thông tin tài chính vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định vai trò của thông tin tài chính trong việc trợ giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn vay“Các khái niệm về báo cáo tài chính”, Uỷ ban chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ (FASB); “Khuôn mẫu cho việc soạn thảo và trình bày báo cáo tài chính”, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)… đã nghiên cứu khá sâu sắc về đặc điểm, vai trò, tính chất của thông tin tài chính, mối quan hệ của thông tintài chính với những chính sách kế toán… [27,28]. Tuy nhiên mỗi công trình nghiên cứu lại có những quan điểm khác nhau về yếu tố cấu thành, đặc điểm và vai trò của thông tin tài chính; tầm quan trọng của thông tin tài chính trong việc tiếp cận vốn chưa được đề cập đến.

Các công trình nghiên cứu trong nước cụ thể của Đề tài “Khả năng tiếp cận tài chính của các DNNVV ở Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thị Cành (2008) , “Một số giải pháp nhằm phát triển DNNVV trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng”, Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng (2008)… đã chỉ ra ra một số hạn chế của hệ thống tài chính và đưa ra kiến nghị giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho các DNNVV Việt Nam ở mức độ vĩ mô còn giải pháp thông tin tài chính mới đề cập một khía cạnh nhỏ. [11,15, 24]

Một số tham luận, bài báo khác ở trong nước cũng như nước ngoài đã nêu lên những ảnh hưởng quan trọng của thông tin tài chính minh bạch đối với việc tiếp cận vốn bên ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên những gợi ý trên chủ yếu chỉ dừng lại ở dạng các kiến nghị cấp vĩ mô, riêng lẻ mà chưa xây dựng thành một hệ thống cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn

 

Xuất phát từ tầm quan trọng của các DNNVV trong nền kinh tế và cụ thể là vai trò của hệ thống thông tin tài chính DNNVV đối với việc huy động vốn bên ngoài doanh nghiệp, luận văn tiến hành khảo sát, tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin các đối tượng được đưa ra và xử lý phục vụ cho mục đích tiếp cận vốn. Từ đó, tác giả đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, vướng mắc trong quá trình thông tin tài chính của các doanh nghiệp, đưa ra giải pháp về thông tin tài chính nhằm trợ giúp các DNNVV nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn từ nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những vấn đề trên, luận văn cũng đưa ra một số giải pháp liên quan đến quá trình kế toán và thông tin tài chính giúp cho các DNNVV nâng cao năng lực quản lý từ đó thúc đẩy sự phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 

Xuất phát từ đề tài nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu của luận văn là quá trình cung cấp thông tin tài chính trong các DNNVV.

Về nội dung: Trong phạm vi khuôn khổ đề tài, luận văn tìm hiểu thành tựu khu vực DNNVV đóng góp vào nền kinh tế quốc dân, những khó khăn, thách thức mà khu vực doanh nghiệp này đã, đang và sẽ đối mặt đặc biệt là vai trò hệ thống thông tin tài chính của doanh nghiệp nhằm trong việc tiếp cận vốn của các tổ chức tín dụng. Luận văn đi sâu nghiên cứu và phân tích quá trình hệ thống thông tin tài chính của DNNVV tới các đối tượng sử dụng thông tin (nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác kinh doanh) từ đó có cơ sở tìm ra giải pháp mang tính thực tiễn nhằm giúp DNNVV tăng khả năng tiếp cận được nguồn vốn.
Về mặt thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung khảo sát nghiên cứu quá trình thông tin tài chính của DNNVV ở Hà Nội và vai trò của thông tin tài chính đối với việc tiếp cận các nguồn vốn tại thời điểm khảo sát.

Về không gian: Quá trình nghiên cứu tiến hành với các DNNVV trên địa bàn Hà Nội.

 

5. Phương pháp nghiên cứu

 

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng. Trong luận văn, tác giả sử dụng các phương pháp khảo sát, so sánh đối chiếu từ đó áp dụng các kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu. Cụ thể:

– Luận văn đi sâu phân tích cơ sở lý thuyết cho mối quan hệ thông tin tài chính giữa các DNNVV và các nhà đầu tư và cho vay. Từ đó luận văn tập trung phân tích đặc điểm, vai trò của thông tin tài chính trong việc nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp.

– Luận văn trình bày số liệu khảo sát thực tế về tình hình cung cấp thông tin tài chính trong các DNNVV làm cơ sở cho việc đưa ra các dẫn chứng và kết luận. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng cách sử dụng bảng câu hỏi đối với các doanh nghiệp và phương pháp lựa chọn mẫu nghiên cứu. Bên cạnh đó luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá, so sánh, thống kê và hệ thống hoá các quan điểm, ý kiến về thực trạng quá trình thông tin tài chính của doanh nghiệ nhỏ và vừa đối với các tổ chức tín dụng bên ngoài để từ đó có nhóm giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV.

– Luận văn đưa ra các kết luận về nội dung nghiên cứu và các giải pháp về thông tin tài chính nhằm gia tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài của doanh nghiệp.

 

6. Những đóng góp của luận văn

 

Những đóng góp của luận văn xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu và những bằng chứng thu thập được trong quá trình khảo sát thu thập số liệu và những giải pháp mà tác giả đề xuất. Cụ thể:

– Luận văn làm rõ về lý luận cơ sở lý thuyết của thông tin tài chính trong các DNNVV, vai trò của thông tin tài chính đối với người sử dụng thông tin.

– Luận văn cung cấp những bằng chứng thực tiễn về việc sử dụng thông tin tài chính phục vụ cho việc huy động vốn của các DNNVV đối với các nguồn huy động khác nhau (ngân hàng, các quỹ đầu tư, đối tác kinh doanh…).

– Luận văn đưa ra những giải pháp cho việc nâng cao chất lượng thông tin tài chính phục vụ cho việc khai thác nguồn vốn bên ngoài của các DNNVV.

 

7. Kết cấu nghiên cứu đề tài

 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia thành 3 chương. Cụ thể:

Chương I: Cơ sở lý luận về vai trò của thông tin tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương II: Thực trạng vai trò thông tin tài chính đối với việc tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội.

Chương III: Một số giải pháp thông tin tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

1.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV)

1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường.

Ở nước ta cũng như nhiều nước khác trên thế giới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp chính vào trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ (supply chain) và mạng sản xuất toàn cầu (chuỗi giá trị toàn cầu). Các DNNVV có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong xã hội, tăng nguồn tiết kiệm và đầu tư của dân cư địa phương, cải thiện mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế, làm cho nền kinh tế trở nên năng động và hiệu quả hơn…

Trên địa bàn Hà Nội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của nền kinh tế, góp phần làm tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) làm cho nền kinh tế đa dạng và linh hoạt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ khai thác các tiềm lực sẵn có trong dân cư về ngành nghề, về lao động, về vốn. Ngoài ra cũng như DNNVV ở tất cả các nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội cung cấp ra thị trường nhiều loại hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666