HÀNH VI MUA SẮM TRANG PHỤC LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN: NGHIÊN CỨU CHO DỰ ÁN KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP “THẾ GIỚI TRẺ”

HÀNH VI MUA SẮM TRANG PHỤC

HÀNH VI MUA SẮM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o———

 

 

 

HÀNH VI MUA SẮM TRANG PHỤC LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN: NGHIÊN CỨU CHO DỰ ÁN KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP “THẾ GIỚI TRẺ”

 

 

 

LUÂṆ VĂN THAC̣ SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

 

 

Hà Nội – 2016

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC HÌNH iii
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
2.1. Mục đích 2
2.2. Nhiệm vụ 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
4. Đóng góp của luận văn 3
5. Kết cấu của luận văn 4

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng 5
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 5
1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 8
1.2. Cơ sở lý luận về hành vi người tiêu dùng 11
1.2.1. Các khái niệm cơ bản 11
1.2.2. Mô hình lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 12
1.2.2.1. Mô hình cùa Hawkins 12
1.2.2.2. Mô hình của Schiffman & Kanuk 14
1.2.2.3. Mô hình của Philip Kotler 16
1.2.3. Đặc điểm hành vi tiêu dùng của lứa tuổi vị thành niên 18
1.2.3.1. Đặc điểm người tiêu dùng ở độ tuổi vị thành niên 18
1.2.3.2. Đặc điểm hành vi mua sắm của người tiêu dùng lứa tuổi vị thành niên 20
1.2.4. Đề xuất mô hình hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên 21
1.2.4.1. Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng 22
1.2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng 23

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

2.1 Thiết kế phương pháp nghiên cứu 28
2.2. Phương pháp nghiên cứu 30
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 30
2.2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 30
2.2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 31
2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 34
2.2.3. Phương pháp trình bày dữ liệu được xử lý 35
2.2.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 36

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA SẮM TRANG PHỤC LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI 38

3.1. Giới thiệu dự án khởi sự doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ” 38
3.2. Kết quả nghiên cứu hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên
trong nội thành Hà Nội 42
3.2.1. Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu 42
3.2.2. Thực trạng hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên trong nội thành Hà Nội 43
3.2.2.1. Nhu cầu mua sắm trang phục 43
3.2.2.2. Tìm kiếm thông tin mua sắm trang phục 46
3.2.2.3. Đánh giá phương án: Lựa chọn địa điểm mua sắm trang phục 48
3.2.2.4. Quyết định mua sắm trang phục 50
3.2.2.5. Hành vi sau khi mua sắm trang phục 51
3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên 53
3.2.3.1. Các yếu tố marketing 54
3.2.3.2. Các yếu tố tâm lý 56
3.2.3.3. Các yếu tố bên ngoài 59
3.2.4. Sự khác biệt giữa nam và nữ trong hành vi mua sắm trang phục
lứa tuổi vị thành niên 63

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP THU HÚT LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN MUA SẮM TRANG PHỤC CHO “THẾ GIỚI TRẺ” GIAI ĐOẠN 2016 – 2019 68

4.1. Cơ hội và thách thức cho “Thế Giới Trẻ” 68
4.1.1. Cơ hội 68
4.1.2. Thách thức 72
4.2. Các giải pháp thu hút khách hàng cho “Thế Giới Trẻ” 76
4.2.1. Giải pháp về sản phẩm 76
4.2.2. Giải pháp về địa điểm 78
4.2.3. Giải pháp về giá 81
4.2.4. Giải pháp về dịch vụ khách hàng 82
4.2.5. Giải pháp về các chương trình quảng cáo, khuyến mãi 85
KẾT LUẬN 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
PHỤ LỤC 92

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 AMA Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ
2 Jpop Nhạc trẻ Nhật Bản
3 Kpop Nhạc trẻ Hàn Quốc
4 MV Video ca nhạc
5 PT2000 Thương hiệu Phạm Tường 2000
6 TGT Thế Giới Trẻ
7 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
8 TPB Hành vi dự định
9 UK Đất nước Anh

 

DANH MỤC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 3.1 Dự án khởi sự doanh nghiệp“Thế Giới Trẻ” 41
2 3.2 Cơ cấu theo giới tính 42
3 3.3 Cơ cấu theo độ tuổi 42
4 3.4 Cơ cấu theo học vấn 43
5 3.5 Mức độ mua sắm trang phục 45
6 3.6 Tiêu chí lựa chọn địa điểm mua sắm trang phục 49
7 3.7 Sự hài lòng của khách hàng sau khi mua sắm trang phục 51
8 3.8 Các yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên 54
9 3.9 Sở thích của đối tượng khách hàng 58
10 3.10 Mức độ quan tâm các loại hàng hóa khi mua sắm 58
11 3.11 Sự quan tâm của đối tượng khách hàng đến thương hiệu thời trang 59
12 3.12 Lứa tuổi vị thành niên với sự tự do mua sắm trang phục 60
13 3.13 Mục đích mua sắm trang phục của nam và nữ 64
14 3.14 Mức độ mỗi lần mua sắm trang phục của nam và nữ 65
15 3.15 Lựa chọn địa điểm mua sắm trang phục của nam và nữ 66
16 3.16 Tiêu chí quyết định mua sắm trang phục của nam và nữ 67
17 4.1 Cơ cấu dân số trẻ của Việt Nam (1979-2012) 71
18 4.2 Dân số và tỷ lệ dân số trong độ tuổi học phổ thông. 71
19 4.3 Số lượng học sinh tại thời điểm 1996-2008 71
20 4.4 Nhóm dân số trẻ Hà Nội từ 0 đến 14 tuổi, 2015 và 2020 71

 

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 1.1 Mô hình tổng quát về hành vi người tiêu dùng của Hawkins 13
2 1.2 Mô hình hành vi mua hàng của Schiffman & Kanuk 14
3 1.3 Mô hình hành vi người mua của Philip Kotler 16
4 1.4 Mô hình nghiên cứu hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên 27
5 2.1 Quy trình nghiên cứu 29
6 2.2 Biểu đồ thanh dọc 35
7 2.3 Biểu đồ thanh ngang 35
8 2.4 Biểu đồ hình tròn 36
9 3.1 Mục đích mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên 43
10 3.2 Những dịp lứa tuổi vị thành niên mua sắm trang phục 44
11 3.3 Mức độ chi tiêu trong mỗi lần mua sắm trang phục 45
12 3.4 Tìm kiếm thông tin mua sắm trang phục 46
13 3.5 Lượng người truy cập internet cao 47
14 3.6 Lựa chọn địa điểm mua sắm trang phục 48
15 3.7 Tiêu chí quyết định mua sắm trang phục 50
16 3.8 Điều kiện khách hàng quay lại khi có nhu cầu mua sắm trang phục 52
17 3.9 Các yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên 53
18 3.10 Phong cách nhân viên bán hàng 55
19 3.11 Phong cách thời trang được ưa thích hiện nay 57
20 3.12 Một vài phong cách thời trang giới trẻ yêu thích hiện nay 57
21 3.13 Thời trang nước ngoài 61
22 3.14 Phong cách thời trang Hàn Quốc 62
23 3.15 Phong cách thời trang Nhật Bản 63
24 3.16 Mục đích mua sắm trang phục của nam và nữ 64
25 3.17 Mức độ mỗi lần mua sắm trang phục của nam và nữ 65
26 3.18 Lựa chọn địa điểm mua sắm trang phục của nam và nữ 66
27 3.19 Tiêu chí quyết định mua sắm trang phục của nam và nữ 67
28 4.1 Bò Sữa – Thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ 73
29 4.2 Thương hiệu thời trang PT2000 74
30 4.3 Các khu chợ nổi tiếng trong giới trẻ tại Hà Nội 75
31 4.4 Cách bài trí tại một shop thời trang 79

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Từ đầu những năm 90, đất nước Việt Nam chính thức bước vào con đường xây dựng nền kinh tế thị trường, sau đó gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới. Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ được thành lập trên khắp cả nước với các ngành kinh doanh đa dạng về các sản phẩm, dịch vụ. Không dừng lại ở đó, có rất nhiều người trẻ tuổi đã tự tạo công việc cho chính mình và đồng thời cho những người khác bằng cách thành lập doanh nghiệp. Xu hướng khởi sự doanh nghiệp của giới trẻ Việt Nam hiện nay rất đáng được cổ vũ và khích lệ. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp, nhà kinh doanh cần phải xác định ai là khách hàng của tổ chức mình, liệu khách hàng này có sẵn sàng mua sản phẩm hay dịch vụ của mình hay không. Khách hàng là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp, nếu không có khách hàng thì tổ chức không thể hoạt động và phát triển được. Tìm hiểu hành vi mua của khách hàng là điều tất yếu mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng cần làm cho quá trình khởi nghiệp của mình.
Đặc biệt, nhà kinh doanh cần xác định thị trường mục tiêu, tập trung các nỗ lực hoạt động và các nguồn lực của mình vào một loại đối tượng khách hàng cụ thể thì mới có nhiều khả năng đáp ứng tốt những gì họ muốn. Điều này sẽ khiến khách hàng hài lòng và họ sẽ tiếp tục mua hàng của công ty. Khi đã hiểu tường tận về khách hàng, nhà kinh doanh có thể đạt được thành công ở những bước đi đầu tiên và tiếp tục phát triển công ty của mình lớn mạnh hơn trong tương lai.
Dự án khởi sự doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ” là ý tưởng của một nhóm sinh viên mới ra trường, dự án dự định triển khai cuối năm 2016. Sau một thời gian kinh doanh trang phục online với nhóm khách hàng chủ yếu là giới trẻ, nhóm sinh viên đã tích lũy được kinh nghiệm và vốn để có thể thành lập doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ”. Dự án khởi sự doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ” thiết kế các bước đầu tiên để thành lập và phát triển doanh nghiệp mà trong đó, nghiên cứu hành vi mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên là một trong những nội dung cốt lõi của dự án.

Khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp thuộc lứa tuổi vị thành niên, luận văn tập trung nghiên cứu các khách hàng từ 13 tuổi đến 17 tuổi sinh sống hoặc học tập trong khu vực nội thành Hà Nội _ một thị trường đầy tiềm năng, dân cư đông đúc, có nhiều trường học. Để có nền móng vững chắc từ những bước đầu tiên, nhóm khởi nghiệp cần nắm được xu hướng ăn mặc của lứa tuổi vị thành niên cùng với các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi khi họ lựa chọn trang phục để rồi đưa ra những giải pháp thu hút và giữ chân khách hàng.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi khách hàng trong quá trình khởi nghiệp, luận văn đưa ra đề tài nghiên cứu: Hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên: Nghiên cứu cho dự án khởi sự doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ”. Đây là lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Đề tài không những có ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn có ý nghĩa trong thực tiễn. Luận văn sẽ trả lời các câu hỏi:
 Mô hình nào có thể áp dụng cho việc nghiên cứu hành vi mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên?
 Thực trạng về hành vi mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hành vi đó hiện nay như thế nào?
 Các giải pháp nào có thể thu hút lứa tuổi vị thành niên mua sắm trang phục cho dự án khởi sự doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ”?

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích
Luận văn đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên. Từ những gì đã nghiên cứu được, luận văn đề xuất các giải pháp thu hút và giữ chân đối tượng khách hàng cho doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ”, khiến họ trở thành khách hàng trung thành của doanh nghiệp.
2.2. Nhiệm vụ
 Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hành vi mua của khách hàng và tìm kiếm mô hình thích hợp áp dụng cho việc nghiên cứu hành vi mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên.

 Đánh giá thực trạng về hành vi mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đó.
 Đề xuất một số giải pháp thu hút lứa tuổi vị thành niên chọn mua trang phục cho doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ” giai đoạn 2016-2019.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Hành vi mua sắm trang phục của khách hàng trong độ tuổi vị thành niên ( luận văn chọn nghiên cứu đối tượng từ 13 tuổi đến 17 tuổi).
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian: Nghiên cứu hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên sinh sống hoặc học tập trong khu vực nội thành Hà Nội.
Phạm vi về thời gian:
 Các dữ liệu về môi trường kinh doanh, xu hướng thị trường và các yếu tố liên quan tới hành vi mua sắm trang phục của lứa tuổi vị thành niên được thu thập trong khoảng từ năm 2012 đến năm 2016.
 Các số liệu phỏng vấn, điều tra khảo sát về hành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên trong nội thành Hà Nội được thực hiện trong năm 2016.
 Đề xuất giải pháp thu hút lứa tuổi vị thành niên mua sắm cho dự án khởi sự doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ” giai đoạn 2016-2019.

4. Đóng góp của luận văn

 Giúp cho dự án khởi sự doanh nghiệp “Thế Giới Trẻ” có thể tiến hành một cách thuận lợi và phát triển trong tương lai.
 Phục vụ cho việc nghiên cứu sâu hơn về hành vi của người tiêu dùng.
 Là nguồn tài liệu tham khảo về hành vi tiêu dùng có giá trị cho sinh viên của ngành Kinh tế.
 Góp phần giúp các nhà kinh doanh hiện tại và tương lai nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi mua của khách hàng khi lập một dự án kinh doanh.

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng

Những năm 1960 đánh dấu sự ra đời của khoa học hành vi người tiêu dùng. Ba sự kiện quan trọng đã diễn ra trong thập kỷ này. Sự kiện đầu tiên là trong năm 1964, xuất hiện số đầu tiên của tạp chí nghiên cứu marketing “Journal of Marketing Research” được phát hành bởi hiệp hội Marketing Hoa kỳ – AMA. Với ấn phẩm này, các nhà nghiên cứu Marketing đã công bố nhiều công trình nghiên cứu về người tiêu dùng. Sự kiện thứ hai vào năm 1968, một cuốn sách đầu tiên về hành vi người tiêu dùng được xuất bản với nhan đề “Consumer Behavior” của ba tác giả người mỹ đó là James Engel, Dave Kollat và Roger Blackwell. Cuốn sách đã đem lại một luồng không khí mới trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng với việc giới thiệu quá trình thông qua quyết định mua của người tiêu dùng. Sự kiện thứ ba phải kể đến đó là hai tác giả người Mỹ khác là John Howard và Jagdish Sheth cho xuất bản cuốn “The Theory of Buyer Behavior” vào năm 1969, trong đó giới thiệu lý thuyết chung về hành vi người tiêu dùng và mô hình hóa hành vi mua.

.1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Kể từ đó đến nay, chủ đề về hành vi người tiêu dùng đã được các học giả trên toàn thế giới tiếp tục nghiên cứu với các cách tiếp cận khác nhau trong các luận án nghiên cứu, các tạp chí khoa học, kinh tế hay những công trình nghiên cứu được công bố. Các nghiên cứu này đã đóng góp không nhỏ cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn để có thể hoàn thiện hơn cho vấn đề nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.
Orapin Laohapensang (2009) đã viết bài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Thái Lan”. Bài nghiên cứu đã sử dụng lý thuyết hành vi dự định (TPB). Lý thuyết này cho rằng thái độ của một khách hàng tiềm năng, các quy chuẩn chủ quan của khách hàng và cảm nhận về sự tự chủ trong hành vi có ảnh hưởng đến dự định hành vi mua sắm trực tuyến.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666