• HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN  ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, BÁO CÁO THỰC TẬP

 1. Qui định chung

Luận văn Thạc sĩ dày khoảng 75 – 100 trang (không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và phụ lục), khoảng 25.000 từ, khổ giấy A4 (in một mặt). Nội dung chính của luận văn phải được trình bày đúng theo qui định:

 • Kiểu chữ Times New Roman, khổ chữ 13
 • Khoảng cách giữa các dòng là 1,5
 • Canh lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3 cm, lề dưới 3 cm
 • Đánh số trang ở giữa của lề dưới. Các trang nội dung đánh số Ả rập 1,2,3… Các trang tựa, trước trang mục lục đánh số La mã chữ thường i, ii, iii, iv, v…

Bản photocopy không được lệch dòng, không cuốn giấy. Chỉ dùng một kiểu font chữ cho toàn luận văn.

Luận văn được đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ nhũ vàng. Chữ nhũ ở gáy bắt đầu từ lề trên hướng xuống lề dưới.

 1. Các phần chính của Luận văn

Cấu trúc chung của Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế gồm các phần chính sau:

 1. Phần mở đầu
 2. Phần nội dung:
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3

(Đối với đề tài có phương pháp nghiên cứu định lượng, có thể làm 5 chương)

 1. Phần Kết luận
 2. Tài liệu tham khảo
 3. Phụ lục

       Từ cấu trúc chung như  trên, Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế có cấu trúc chi tiết như sau:

Phần mở đầu HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Các công trình nghiên cứu có liên quan (trong và ngoài nước)
 3. Mục tiêu nghiên cứu
 4. Đối tượng nghiên cứu
 5. Phạm vi nghiên cứu
 6. Phương pháp nghiên cứu
 7. Đóng góp của luận văn
 8. Kết cấu của luận văn

 

Phần nội dung HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN

Chương 1: Cơ sở lý luận về … (vấn đề nghiên cứu)

 • Khái niệm …
 • Vai trò …
 • Đặc điểm …
 • Nhấn tố tác động đến…
 • Các tiêu chí đánh giá…
 • Kinh nghiệm …. của ….

            Chương 2: Thực trạng ….

 • Khái quát về …
 • Phân tích thực trạng…

2.2.1. Phân tích các nhân tố tác động đến …

2.2.2. Phân tích theo các tiêu chí …

 • Đánh giá thực trạng
  • Những thành quả đạt được
  • Những vấn đề tồn tại
  • Nguyên nhân những vấn đề tồn tại

 

Chương 3: Giải pháp …

 • Cơ sở đề xuất giải pháp
  • Bối cảnh kinh tế xã hội (liên quan, tác động đến vấn đề nghiên cứu)
  • Cơ sở pháp lý…
  • Quan điểm ….
 • Giải pháp
 • Kiến nghị

Phần Kết luận

Kết luận được viết theo cách: tóm lại vấn đề nghiên cứu là cần thiết, là quan trọng và điểm lại đề tài này đã làm được những gì, còn những gì chưa làm được. Không viết theo kiểu viết thư: “Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn …”

TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN

Lưu ý: Học viên chỉ trình bày các tài liệu đã được sử dụng để phân tích, tổng hợp, chứng minh hoặc đề xuất những luận điểm khoa học trong khi thực hiện Luận văn.

PHỤ LỤC

Lưu ý chung:

Trên đây là gợi ý về cấu trúc của Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế. Tuy nhiên, tên của các chương và các mục trong Luận văn có thể thay đổi tùy thuộc theo từng đề tài Luận văn; đánh số của đề mục chỉ đến cấp độ 4 chữ số.

 1. Kiểu đánh số của hình, bảng

Bảng số được trình bày: bảng và số thứ tự (in đậm), rồi đến tên gọi của bảng đặt phía trên thân bảng.

Số thứ tự và tên gọi của Hình và Biểu đồ đặt phía bên dưới. Số của hình, bảng và phương trình phải phản ảnh được số chương. Hình 1.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 1. Tất cả các hình, bảng trích từ các nguồn khác phải được ghi chú rõ ràng trong Tài liệu tham khảo. Các bảng lớn có thể dùng cỡ chữ tối thiểu 10.

 1. Đơn vị đo lường và chữ viết tắt

Hệ thống đơn vị quốc tế (SI) được dùng trong toàn bài viết. Các ký hiệu khác do tác giả đặt ra không được trùng lắp với các ký hiệu của đơn vị SI (m, km, kg, kPa, kN). Viết hoa các đơn vị là tên riêng (kg = kilogam, nhưng K = Kelvin). Các đơn vị thuộc hệ thống đo lường Anh có thể được trình bày nhưng phải kèm theo chuyển đổi ra đơn vị SI tương đương trong ngoặc theo sau. Trình bày giá trị (số đo, đếm) và đơn vị tính đúng theo từ vựng tiếng Việt. Ví dụ: 15,8 cm (không được trình bày 15.8 cm hoặc 15.8cm). Khoảng biến động của hai giá trị phải cách nhau mỗi bên bằng một ký tự trắng giữa ký hiệu “-“, thí dụ: 18 – 25 km (không trình bày 18-25 km hoặc 18-25km).

 

 1. Cách dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Có nhiều cách ghi và trích dẫn tài liệu tham khảo. Cách trích dẫn tài liệu khuyến nghị nên dùng là APA.

Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu APA dùng nhiều trong lĩnh vực khoa học xã hội. Nguyên tắc cơ bản là TLTK được sắp theo tên tác giả thứ tự theo bảng chữ cái. Hướng dẫn chi tiết xem ở Phụ lục 2.

6. Định dạng của các phần trong luận văn

6.1 Tựa luận văn

Tựa nên được sắp xếp theo dạng tháp ngược, tháng … năm … (cuối trang bìa và trang trong) là thời điểm bảo vệ luận văn (xem Phụ lục 3& Phụ lục 4).

6.2 Quyết định giao đề tài: photo bản có mộc đỏ của Trường

6.3 Trang lý lịch cá nhân:

Tác giả Luận văn ghi tóm tắt: Họ & tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ liên lạc. Tóm tắt quá trình học tập từ trung học, đại học bao gồm tên cơ sở đào tạo, huyện/tỉnh, thời gian và hệ đào tạo. Tóm tắt quá trình công tác chuyên môn, kể cả chức vụ được phân công. Tên cơ sở đào tạo sau đại học, ngành học và thời gian bắt đầu đào tạo. Các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo (nếu có) (xem Phụ lục 5).

6.4 Lời cam đoan (xem Phụ lục 6)

6.5 Lời cảm ơn

Nên ngắn gọn, không quá 1 trang.

6.6 Tóm tắt (gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh)

Phần tóm tắt không nên quá 2 trang. Nội dung phải được viết để đọc giả có thể hiểu được nội dung chính của luận văn (viết tóm tắt, không phải cắt xén cơ học).

6.7 Mục lục

Bao gồm các phần trong luận văn, kể cả các phần trước Chương 1 (xem Phụ lục 7). Mục lục có thể gồm bốn cấp tiêu đề. Ít nhất phải có 2 tiêu đề con trong cùng một cấp (Ví dụ: xxx.1 và xxx.2).

6.8 Danh sách các chữ viết tắt/ký hiệu khoa học, bảng số, hình và biểu đồ

Bảng danh sách các chữ viết tắt và ký hiệu khoa học (trình bày ký hiệu khoa học trước, sau đó đến các chữ viết tắt) nên đặt ở sau trang Mục lục và phải được chú dẫn đầy đủ ngay sau chữ viết tắt đó. Ví dụ: IRRI (International Rice Research Institute).

Trang liệt kê DANH SÁCH CÁC BẢNG, DANH SÁCH CÁC HÌNH (kể cả Biểu đồ, Đồ thị và Hình chụp) sau trang DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT/KÝ HIỆU KHOA HỌC (Phụ lục 8Phụ lục 9).

Các trang ở trước Phần mở đầu phải được đánh số La mã kiểu chữ nhỏ (i, ii, iii, iv, v,…). Các trang của phần chính gồm cả Tài liệu tham khảo và Phụ lục phải được đánh số liên tục bằng số Ả rập (1, 2, 3,…) ở giữa của lề dưới trang in.

6.9 Phần nội dung chính

Nội dung chính luận văn được trình bày như trong mục 1 và 2.

6.10 Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được trình bày như trong mục 5.

6.11 Phụ lục

Mục đích của phụ lục là lưu trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan, chương trình máy tính, bản vẽ chi tiết, hình ảnh thực nghiệm và một số thông tin khác mà tác giả thấy cần thiết để người đọc quan tâm có thể kiểm tra và tra cứu.

Nếu tác giả luận văn thực hiện phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại. Các tính toán từ mẫu điều tra được trình bày tóm tắt trong các bảng biểu của bài viết và có thể trình bày trong phần Phụ lục.

Tổ chức chương, mục và tiểu mục

Luận văn phải bao gồm các phần sau:

 • Trang bìa gồm bìa ngoài và bìa trong
 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục
 • Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có)
 • Danh mục các bảng, hình vẽ và hộp (nếu có)
 • Các chương
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (nếu có)

Các chương là phần chính của luận văn. Các chương được sắp xếp và đánh số theo thứ tự chương 1, chương 2,…

Mỗi chương của luận văn được tổ chức thành các mục với mỗi mục có thể gồm các tiểu mục. Các mục và tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số theo nhóm chữ số với chữ số thứ nhất là chỉ số chương.

Ví dụ: 3.2.1 chỉ tiểu mục 1, mục 2 của chương 3.

Học viên cần lưu ‎ý ‎không sử dụng quá nhiều cấp tiểu mục (nhiều nhất là 5 cấp ứng với 5 chữ số và đảm bảo mỗi nhóm mục/tiểu mục có ít nhất 2 mục/tiểu mục.

Tổ chức bảng biểu, hình vẽ, công thức và hộp thông tin

Học viên được khuyến khích sử dụng bảng, hình vẽ, công thức và/hay hộp trong luận văn để trình bày thông tin và hỗ trợ cho việc mô tả, phân tích trong bài được sắc nét và súc tích. Bảng gồm có bảng số liệu và bảng tóm tắt thông tin. Hình vẽ gồm đồ thị, sơ đồ và hình ảnh. Công thức là hình thức biểu thị thông tin bằng k‎ý hiệu, đặc biệt là để biễu diễn các mối quan hệ định lượng. Hộp là thông tin về một ví dụ hay tình huống cụ thể được trình bày trong một hộp hay khung.

Học viên cần trình bày bảng, hình vẽ, công thức và hộp một cách có tính chuyên nghiệp cao. Thông tin có chú thích đầy đủ. Số liệu được định dạng đúng chuẩn của ngôn ngữ sử dụng trong luận văn. Đặc biệt, các hình thức trình bày này phải gắn kết với việc mô tả và phân tích trong bài.

Học viên cần tránh đưa vào các biểu hay đồ thị mà không có liên hệ gì tới văn viết trong bài. Học viên cũng cần cân nhắc giữa việc trình bày các bảng, hình vẽ và phương trình trong các chương hay trong phụ lục của luận văn. Thông thường, những bảng, hình vẽ và phương trình để minh họa trực tiếp cho các phân tích thì nên được đưa vào ngay trong chương, còn những gì minh họa gián tiếp hay có mức độ thông tin chi tiết cao thì nên được đưa vào phần phụ lục.

Bảng, hình vẽ và hộp cần phải có tiêu đề được ghi ở phía trên. Việc đánh số bảng, hình vẽ, phương trình và hộp phải gắn với số chương.

Ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3

Thu nhap = β0 + β1Tin dung + ε (2.3) có nghĩa là phương trình thứ 3 trong chương 2.

Các bảng và hình vẽ nếu do học viên tính toán/vẽ dựa vào một nguồn thông tin khác thì phải trích dẫn nguồn đầy đủ.

Ví dụ: Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2008.

Các bảng và hình vẽ nếu sao chép nguyên vẹn từ một nguồn khác thì phải trích dẫn nguồn trong đó nêu rõ là được sao chép nguyên vẹn.

Ví dụ: Nguồn: Lấy từ MVA Asia (2005), Bảng 3.1, trang 25.

Các bảng và hình vẽ nếu do học viên tự tính toán/vẽ thì không cần đề nguồn hoặc ghi nguồn là tác giả tự tính toán/vẽ.

Tất cả những nguồn được trích dẫn tại các bảng, hình vẽ, phương trình và/hay hộp phải được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Nếu luận văn có nhiều bảng, hình vẽ và hộp, thì nên có danh mục bảng, hình vẽ và hộp ở sau phần mục lục.

Viết tắt

Không nên lạm dụng viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ thông dụng và được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) đặt ở phần đầu luận văn. Khi sử dụng chữ viết tắt lần đầu tiên cho một từ/cụm từ thì từ/cụm từ phải được viết đầy đủ rồi trình bày chữ viết tắt trong ngoặc đơn ngay sau đó.

Ví dụ: Phạm vi nghiên cứu của luận văn là hệ thống giao thông công cộng ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Hệ thống giao thông công cộng ở TP.HCM hiện nay chỉ có xe bu‎ýt. Theo Quy hoạch tổng thể giao thông trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020, hệ thống metro và xe điện sẽ được phát triển.

Trích dẫn tài liệu tham khảo

Mọi thông tin trình bày trong luận văn không phải của riêng học viên mà từ tác giả khác đều phải được trích và dẫn nguồn. Kiến thức phổ biến mà mọi người đều biết thì không cần trích dẫn.

Việc dẫn nguồn có thể được thực hiện ngay trong bài viết hay dưới dạng chú thích ở dưới trang. Tuy nhiên, khi đã sử dụng cách dẫn nguồn nào thì phải sử dụng nhất quát trong toàn bộ luận văn. Nguyên tắc dẫn nguồn là sử dụng tên tác giả, năm công bố và nếu có thể là cả số trang của tài liệu. Thông tin đầy đủ của nguồn trích dẫn sẽ được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo ở cuối luận văn.

Đối với nguồn là tài liệu tiếng Việt, họ và tên tác giả cần được dẫn.

Ví dụ: Hoàng Tụy (2007, tr.36).

Đối với nguồn là tài liệu tiếng nước ngoài, chỉ cần dẫn họ của tác giả.

Ví dụ: North (1990, tr.12).

Khi thông tin được chép nguyên văn từ một nguồn khác thì toàn bộ thông tin chép nguyên văn này phải được đưa vào trong ngoặc kép, có thể lùi vào một khổ và giảm cỡ chữ, rồi dẫn nguồn ở cuối.

Ví dụ: “…Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức tính căn bản: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.”

Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 12, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 510.

Khi thông tin trong luận văn được học viên viết bằng lời văn của mình, nhưng ý‎ tưởng được lấy từ nguồn khác thì phải được dẫn nguồn trực tiếp ngay trong câu văn hay gián tiếp ở sau câu văn.

Ví dụ về dẫn nguồn trực tiếp:

Võ Thị Thanh Lộc (2008) cho rằng chuỗi giá trị cá tra gồm có sáu chức năng: chức năng đầu vào cung câp cá giống, chức năng sản xuất, chức năng trung gian thu gom cá từ thương lái cho chủ vựa, chức năng chế biến cá nguyên liệu thành các sản phẩm phi-lê, chức năng xuất khẩu và bán nội địa, và chức năng tiêu dùng.

Ví dụ về dẫn nguồn gián tiếp:

Dự báo hành khách trong Dự án đường sắt cao tốc đã được tính ở mức quá cao (Huỳnh Thế Du, 2010).

Khi học viên trích dẫn ý tưởng của một tác giả, mà ý tưởng này được trích dẫn từ một tác giả khác thì nguồn phải được dẫn bằng cách nêu tên tác giả của công trình gốc (mà học viên không được đọc), sau đó ghi trích trong công trình mà học viên được đọc.

Ví dụ: Hendry, 1996, trích trong Connor, 1999.

Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật…(đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự ABC tên tác giả theo thông lệ của từng nước như sau:

 • Tác giả nước ngoài được xếp thứ tự ABC theo họ.
 • Tác giả Việt Nam được xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC chữ đầu của tên cơ quan ban hành. Ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T.

Tài liệu tham khảo là sách hay báo cáo phải ghi các thông tin theo trình tự sau:

 • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành
 • Năm xuất bản/công bố (đặt trong ngoặc đơn)
 • Tên sách hoặc báo cáo (in nghiêng)
 • Nhà xuất bản (nếu có)
 • Nơi xuất bản (nếu có).

Ví dụ:

North, Douglass C. (1990), Institution, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.

Tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay chương trong một cuốn sách phải ghi các thông tin theo trình tự sau:

 • Tên các tác giả
 • Năm xuất bản/công bố (đặt trong ngoặc đơn)
 • Tên bài viết/chương (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng)
 • Tên tạp chí/ sách (in nghiêng)
 • Tập (nếu có)
 • Số (đặt trong ngoặc đơn) (nếu có)
 • Số trang (gạch ngang giữa trang bắt đầu và trang kết thúc).

Ví dụ:

Demirgüç-Kunt, Asli and Maksimovic, Vojislav (1998), “Law, Finance, and Firm Growth,” Journal of Finance, Vol. 53, pp. 2107-2139.

Đối với tài liệu tham khảo là sách của nhiều tác giả nhưng có chủ biên, thì tên tác giả được ghi như sau: họ và tên chủ biên và đồng tác giả.

Ví dụ:

Trần Tiến Cường và đ.t.g (2005), Tập đoàn kinh tế: Lý luận và kinh nghiệm quốc tế ứng dụng vào Việt Nam, NXB Giao thông Vận tải.

Tài liệu tham khảo là tài liệu trực tuyến cũng phải được ghi đầy đủ các thông tin như các tài liệu trên, sau đó điền thêm ngày truy cập và địa chỉ truy cập.

Ví dụ:

Võ Văn Kiệt (2007), “Thận trọng với việc thành lập các tập đoàn kinh tế”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, truy cập ngày 8/12/2007 tại địa chỉ:

http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=216&sobao=867&sott=5.

Học viên phải đặc biệt lưu ý hai điểm sau đây khi trình bày danh mục tài liệu tham khảo. Thứ nhất, tất cả các tài liệu được trích dẫn trong bài viết đều phải được trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo. Thứ hai, danh mục tài liệu tham khảo không được đưa vào những tài liệu không hề được trích dẫn trong bài viết.

Phụ lục

Phụ lục bao gồm những thông tin nội dung cần thiết để giải thích chi tiết hơn cho những nội dung đã trình bày trong các chương. Mặc dù số trang trong phần phụ lục không tính trong giới hạn độ dài của luận văn, học viên không nên đưa quá nhiều thông tin vào phần phụ lục. Những thông tin không có liên hệ gì với phần viết trong các chương thì không được đưa vào phụ lục. Vì vậy, khi trình bày một phụ lục để giải thích cho một nội dung trong phần các chương thì phải có chú thích ngay tại nội dung đó để hướng người đọc đến việc tham khảo thêm ở phụ lục.

Lưu ý: Luận văn là sản phẩm của học viên, vì vậy học viên phải tự thực hiện và chỉnh sửa cấu trúc bài luận văn về mặt hình thức. Bộ phận Thư viện/Thông tin chỉ hỗ trợ học viên thông qua việc tổ chức buổi hướng dẫn trình bày luận văn về mặt hình thức.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

0926708666
0926708666